Kościoły protestanckie

Homoseksualizm dzieli chrześcijan


Pro­te­stanc­kie wyzna­nia chrze­ści­jań­skie są głę­bo­ko podzie­lo­ne przez kwe­stię sto­sun­ku do homo­sek­su­ali­zmu — wyni­ka z badań prze­pro­wa­dzo­nych na liczą­cej 568 przed­sta­wi­cie­li duchow­nych gru­pie, w Sta­nach Zjed­no­czo­nych przez orga­ni­za­cję “Elli­son Rese­arch”. Prze­wa­ża­ją­cą więk­szość pro­te­stanc­kich duchow­nych w Sta­nach Zjed­no­czo­nych sprze­ci­wia się przy­zna­wa­niu homo­sek­su­ali­stom peł­ni praw hete­ro­sek­su­ali­stów. Tyl­ko 10 pro­cent duchwo­nych pro­te­stanc­kich uwa­ża, że pań­stwo powin­no zale­ga­li­zo­wać “mał­żeń­stwa homo­sek­su­al­ne”, zaś 16 pro­cent uzna­je moż­li­wość adop­cji dzie­ci przez pary jed­no­pł­cio­we. Bada­nie […]


Pro­te­stanc­kie wyzna­nia chrze­ści­jań­skie są głę­bo­ko podzie­lo­ne przez kwe­stię sto­sun­ku do homo­sek­su­ali­zmu — wyni­ka z badań prze­pro­wa­dzo­nych na liczą­cej 568 przed­sta­wi­cie­li duchow­nych gru­pie, w Sta­nach Zjed­no­czo­nych przez orga­ni­za­cję “Elli­son Rese­arch”.

Prze­wa­ża­ją­cą więk­szość pro­te­stanc­kich duchow­nych w Sta­nach Zjed­no­czo­nych sprze­ci­wia się przy­zna­wa­niu homo­sek­su­ali­stom peł­ni praw hete­ro­sek­su­ali­stów. Tyl­ko 10 pro­cent duchwo­nych pro­te­stanc­kich uwa­ża, że pań­stwo powin­no zale­ga­li­zo­wać “mał­żeń­stwa homo­sek­su­al­ne”, zaś 16 pro­cent uzna­je moż­li­wość adop­cji dzie­ci przez pary jed­no­pł­cio­we.

Bada­nie potwier­dzi­ły też przy­pusz­cze­nia badaw­cze, według któ­rych homo­sek­su­alizm jest jed­nym z pro­ble­mów, któ­ry głę­bo­ko dzie­li wyzna­nia pro­te­stanc­kie. Naj­mniej dotknię­te nim są wyzna­nia ewan­ge­licz­ne, któ­re w więk­szo­ści sprze­ci­wia­ją się homo­sek­su­ali­zmo­wi, uzna­jąc go za grzech. Jed­nak już wśród tzw. kościo­łów głów­ne­go nur­tu (pre­zbi­te­ria­nizm, meto­dyzm, epi­sko­pa­lia­nizm) czę­ścio­wo zaczy­na zwy­cię­żać teo­lo­gia libe­ral­nie odno­szą­ca się do biblij­nych potę­pień aktów homo­sek­su­al­nych.

Poka­zu­ją to tak­że bada­nia socjo­lo­gicz­ne. Pra­wie poło­wa (48 proc.) duchow­nych — kościo­łów głów­ne­go nur­tu pro­te­stan­ty­zmu nie uzna­je aktów homo­sek­su­al­nych za grzech, 52 proc. uzna­je je za grzech, ale pozo­sta­wia oso­bi­stym wybo­rom. — Takie posta­wy są efek­tem ogrom­nej pro­pa­gan­dy, któ­ra wpa­ja ludziom, że homo­sek­su­alizm jest wro­dzo­ny, że nie moż­na go zmie­nić, i że w związ­ku z tym czło­wie­ka za nie­go nie odpo­wia­da - komen­tu­je wyni­ki badań Peter LaBar­be­ra, głów­ny ana­li­tyk z Cul­tu­re and Fami­ly Insti­tu­te.

Jed­no­cze­śnie mimo tak dużej akcep­ta­cji dla samych aktów homo­sek­su­al­nych więk­szość duchow­nych głów­ne­go nur­tu pro­te­stan­ty­zmu nie akcep­tu­je jed­nak pra­wa do zawie­ra­nia przez homo­sek­su­ali­stów mał­zeństw (72 pro­cent), a 60 pro­cent jest prze­ciw­ko adop­to­wa­niu przez nich dzie­ci.

Zobacz rów­nież:

Pro­te­stan­ci ewan­ge­licz­ni o homo­sek­su­aliź­mie

Kana­dyj­scy refor­mo­wa­ni za rów­no­upraw­nie­niem związ­kó­who­mo­sek­su­al­nych

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.