Kościoły protestanckie

Kanadyjscy reformowani świętują 25 lat pomocy uchodźcom


Przez ostat­nie 24 lata Zjed­no­czo­ny Kościół Kana­dy pomógł osie­dlić się w tym kra­ju ponad 25000 uchodź­com. W akcję pomo­cy zaan­ga­żo­wa­ło się poand 1000 para­fii tego naj­więk­sze­go kościo­ła pro­te­stanc­kie­go Kana­dy. Na świe­cie jest ponad 20milionów uchodz­ców, z cze­go więk­szość to kobie­ty i dzie­ci. Oprócz powro­tu do domu, co w więk­szo­ści przy­pad­ków jest nie­moż­li­we, mogą albo pozo­stać w obo­zach, osie­dlić się na sta­łe w kra­ju do któ­re­go ucie­kli albo zostać prze­sie­dle­ni do innych kra­jów. […]


Przez ostat­nie 24 lata Zjed­no­czo­ny Kościół Kana­dy pomógł osie­dlić się w tym kra­ju ponad 25000 uchodź­com. W akcję pomo­cy zaan­ga­żo­wa­ło się poand 1000 para­fii tego naj­więk­sze­go kościo­ła pro­te­stanc­kie­go Kana­dy.

Na świe­cie jest ponad 20milionów uchodz­ców, z cze­go więk­szość to kobie­ty i dzie­ci. Oprócz powro­tu do domu, co w więk­szo­ści przy­pad­ków jest nie­moż­li­we, mogą albo pozo­stać w obo­zach, osie­dlić się na sta­łe w kra­ju do któ­re­go ucie­kli albo zostać prze­sie­dle­ni do innych kra­jów. Tę ostat­nią moż­li­wość ma zale­d­wie nie­ca­ły 1% uchodź­ców. Kana­da, jest jed­nym z kra­jów, któ­re ofe­ru­ją tę moż­li­wość. Zgdo­nie z pra­wem kana­dyj­skim, spon­so­ro­wać takich uchodź­ców mogą tak­że kościo­ły. Akcja trwa tzry lata, z cze­go przez pierw­sze dwa lata kościo­ły wykła­da­ją 2/3 kosz­tów, a rząd pozo­sta­łą część, a przez ostat­ni rok obie stro­ny par­ty­cy­pu­ją w rów­nej cze­ści. Po trzech latach uchodź­cy sta­ją się nie­za­leż­ni od pomo­cy.

Zjed­no­czo­ny Kościół Kana­dy zaan­ga­żo­wał się w tę akcję po raz pierw­szy w 1979 roku by umoż­li­wić osie­dle­nie się cze­ści uchodź­ców z kra­jów Dale­kie­go Wscho­du (tzw. Boat People). W tym roku, w uzna­niu jego zasług rząd Kana­dy pod­pi­sał spe­cjal­ne poro­zu­mie­nie ze Zjed­no­czo­nym Kościo­łem Kana­dy, w któ­rym ten ostat­ni potwier­dził swo­je zaan­ga­żo­wa­nie w tę akcję.

Zjed­no­czo­ny Kościół Kana­dy powstał w 1925 roku w wyni­ku unii Pre­zbi­te­riań­skie­go Kościo­ła Kana­dy, Kościo­ła Meto­dy­stycz­ne­go, Kon­gre­ga­cjo­nal­nej Unii Kana­dy oraz Rady Lokal­nych Zjed­no­czo­nych Kościo­łów. Zjed­no­czo­ny Kościół Kana­dy liczy ok. 3.000.000 wier­nych (ok. 640 000 zare­je­stro­wa­nych człon­ków), zrze­szo­nych w 3677 para­fiach, co sta­no­wi 10% spo­łe­czeń­stwa Kana­dy. Jest dru­gim naj­więk­szym kościo­łem Kana­dy (po rzym­sko-kato­li­kach sta­no­wią­cych ok. 46%) i jej naj­więk­szym kościo­łem pro­te­stanc­kim.

Zjed­no­czo­ny Kościół Kana­dy

„Jed­no­ta” o Zjed­no­czo­nym Koście­le Kana­dy

:: EKUMENIZM.pl oZjed­no­czo­nym Koście­le Kana­dy

:: Ekumenizm.plo Zjed­no­czo­nym Koście­le Kana­dy

Wyso­ki Komi­sarz do Spraw Uchodź­ców w War­sza­wie

Pol­ska Akcja Huma­ni­tar­na

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.