Konferencja Doroczna – wybory superintendenta i uczczenie stulecia Niepodległości

0

14 czerwca rozpoczęła się w Kraplewie 97. Konferencja Doroczna (Synod) Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP. Jednym z głównych punktów obrad jest wybór nowego superintendenta Kościoła na rok przed upływem kadencji obecnego zwierzchnika ks. Andrzeja Malickiego. Konferencja metodystyczna wydała również oświadczenie w związku ze 100. rocznicą odzyskania niepodległości.

„Zaproszeni do przemiany” – to hasło dorocznej Konferencji, która rozpoczęła się od nabożeństwa z Wieczerzą Pańską w kościele metodystycznym w Kraplewie. Obrady zakończą się nabożeństwem w Ostródzie z udziałem gości ekumenicznych, w tym przedstawicieli Kościoła ewangelicko-augsburskiego i reformowanego, które łączy z metodystami pełna wspólnota ołtarza i ambony (interkomunia).

Z okazji trwających obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, Konferencja wydała okolicznościowe oświadczenie, w którym przypomniano, że odrodzenie niepodległej Rzeczypospolitej zbiegło się z początkami metodyzmu w Polsce, który już niebawem będzie obchodzić 100 lat obecności na ziemiach polskich.

Jesteśmy dumni z tego, że na apel ówczesnego premiera i ministra spraw zagranicznych, Ignacego Jana Paderewskiego, o pomoc dla powstającej ze zgliszczy Polski, jako jedna z pierwszych organizacji społecznych w USA odpowiedział Episkopalny Metodystyczny Kościół Południa. Pierwsi misjonarze tego Kościoła, po przybyciu do Polski, od roku 1920 włączyli się w akcję zakładania szkół, otwierania domów dziecka, szeroko pojęte dzieło niesienia pomocy społecznej osobom najbardziej potrzebującym. Głoszone przez metodystów hasła społeczne i religijne, a także apele o odnowę moralną i religijną, powoli, ale systematycznie, trafiały do serc Polaków, co w konsekwencji zaowocowało powstaniem Kościoła Metodystycznego w Polsce. Kościoła, który głosi m.in., że nie ma innej Ewangelii jak Ewangelia społeczna. Ideom tym byliśmy i jesteśmy wierni aż po dzień dzisiejszy.

W oświadczeniu metodyści odnieśli się również do aktualnych problemów związanych z rosnącymi w siłę postawami radykalnymi i podkreślili swój udział w kształtowaniu historii Rzeczypospolitej.

Dziś, kiedy w niektórych obszarach życia społecznego szerzą się różnego rodzaju nacjonalistyczne i ksenofobiczne postawy, wyrażamy swój zdecydowany i stanowczy sprzeciw wobec wszelkich form propagowania ideologii i poglądów mających na celu nienawiść i pogardę dla drugiego człowieka, odbieranie mu prawa, co do jego tożsamości obywatelskiej. Z całą stanowczością podkreślamy, że byliśmy i jesteśmy cząstką naszego narodu, cząstką świadomą swojej odrębności wyznaniowej, ale jeszcze bardziej świadomą swej wierności narodowi i Państwu, w którym żyjemy, dla którego i w obronie którego nasi współwyznawcy walczyli i ginęli w obozach koncentracyjnych i na wszystkich polach walki w latach okupacji nazistowskiej (…) My, polscy ewangelicy – wyznania metodystycznego – możemy powiedzieć, że w miarę naszych skromnych możliwości staraliśmy się o zjednoczenie społeczne naszych współobywateli, że rzetelną pracą dawaliśmy i dajemy dowód umiłowania Ojczyzny, że w miarę sił naszych praktykujemy zasady naszej wiary nie tylko na własny użytek, ale dla dobra społecznego.”

Jak informuje serwis Kościoła metodystycznego w Polsce, w Konferencji dorocznej uczestniczą wszyscy duchowni ordynowani, wchodzący w skład Zgromadzenia Duchownych oraz delegaci świeccy – po jednym z każdej parafii, a także osoby przewodniczące stałym Komitetom kościelnym, kaznodzieje miejscowi prowadzący zbory i osoby zaproszone imiennie przez Przewodniczącego Konferencji.


>> Pełny tekst Słowa Metodystów na 100-lecie Niepodległości Państwa Polskiego (Facebook)


>> Ekumenizm.pl: Jesteśmy Kościołem otwartych serc – rozmowa z ks. superintendentem Andrzejem Malickim