Kościoły protestanckie

Kongres największego Kościoła zielonoświątkowego na świecie — Zbory Boże w Madrycie


Tysią­ce zie­lo­no­świąt­kow­ców, nale­żą­cych do Zbo­rów Bożych spo­tka się w paź­dzier­ni­ku br. w Madry­cie na 9. Świa­to­wym Kon­gre­sie naj­więk­sze­go Kościo­ła zie­lo­no­świąt­ko­we­go na świe­cie.


Pod hasłem „Świeć­cie: wezwa­ni by wpły­wać” odby­wać się będzie w dniach od 12 do 14 paź­dzier­ni­ka w Madry­cie glo­bal­na kon­wen­cja Zbo­rów Bożych (Assem­blies of God), naj­więk­sze­go Kościo­ła zie­lo­no­świąt­ko­we­go na świe­cie. W jego skład wcho­dzi ok. 370 tys. auto­no­micz­nych Zbo­rów wraz z ok. 70 milio­na­mi wier­nych na całym świe­cie.

W Pol­sce wyzna­nie to repre­zen­to­wa­ne jest przez Kościół Zie­lo­no­świąt­ko­wy w RP.

Do Madry­tu przy­bę­dzie kil­ka tysię­cy lide­rów zie­lo­no­świąt­ko­wej (pen­te­ko­stal­nej) deno­mi­na­cji, naj­szyb­ciej roz­wi­ja­ją­cej się tra­dy­cji chrze­ści­jań­skiej na świe­cie.

Ser­wis Evan­ge­li­cal Focus przy­ta­cza sło­wa jed­ne­go z lide­rów Zbo­rów Bożych, Juana Car­lo­sa Esco­ba­ra, któ­ry prze­ko­nu­je, że „fun­da­men­ta­li­stycz­ne zagro­że­nie reli­gij­ne­go rady­ka­li­zmu oraz postę­py ide­olo­gicz­ne­go fun­da­men­ta­li­zmu stwa­rza­ją koniecz­ność, aby Kościół prze­my­ślał swo­je stra­te­gie, aby dobrze zro­zu­mieć, cze­go Bóg od nas wyma­ga.”

Czę­ścią madryc­kie­go spo­tka­nia ma być wypra­co­wa­nie Wizji MM33, pro­gra­mu dusz­pa­ster­sko-ewan­ge­li­za­cyj­ne­go, któ­ry będzie reali­zo­wa­ny do 2033 roku. Wów­czas świa­to­wy ruch pen­te­ko­stal­ny chce sym­bo­licz­nie świę­to­wać 2000 lat od Zesła­nia Ducha Świę­te­go. – Nie cho­dzi o maso­wość, a o stra­te­gię – doda­je Esco­bar.

Kon­gres miał odbyć się w 2020 roku, jed­nak zde­cy­do­wa­no o jego odwo­ła­niu z powo­du pan­de­mii Covid-19.

Pod­czas kon­gre­su odbę­dzie się 12 warsz­ta­tów, sie­dem posie­dzeń ple­nar­nych, czte­ry dys­ku­sje pane­lo­we oraz sześć nabo­żeństw – po dwa każ­de­go dnia.

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.