Kościoły protestanckie

Kościół Islandii ma nową biskupkę


7 maja 2024 roku Ewan­ge­lic­ko-Lute­rań­ski Kościół Islan­dii wybrał nową biskup­kę, któ­rą zosta­ła ks. Guðrún Karls Hel­gu­dót­tir. Po raz dru­gi kobie­ta zosta­je bisku­pem lute­rań­skie­go Kościo­ła Islan­dii, do któ­re­go nale­ży ok. 70% miesz­kań­ców.


Kościół Islan­dii liczy ok. 230 tys. wier­nych w 300 para­fiach i struk­tu­ral­nie sta­no­wi jed­ną die­ce­zję. Kościół posia­da rów­nież para­fie zagra­nicz­ne. Obec­ną zwierzch­nicz­ką jest bp Agnes Mar­grétar­dót­tir Sigu­rðar­dót­tir. Była pierw­szą kobie­tą w histo­rii Islan­dii, któ­ra obję­ła posłu­gę bisku­pa.

Jej kontr­kan­dy­da­tem był ks. Guðmun­dur Karl Bryn­jars­son.

Biskup­ka-elek­ta zosta­ła wybra­na przez Synod już w dru­giej turze, zdo­by­wa­jąc ponad 50% odda­nych gło­sów (1060). Z kolei jej kontr­kan­dy­dat ks. Guðmun­dur Karl Bryn­jars­son otrzy­mał nie­speł­na 47% waż­nie odda­nych gło­sów (954). W skład powięk­szo­ne­go Syno­du wybor­cze­go wcho­dzi­ło 2286 osób, z cze­go 166 sta­no­wi­li duchow­ne i duchow­ni.

Nowa zwierzch­nicz­ka islandz­kich lute­ra­nów uro­dzi­ła się w 1969 roku w Rej­kia­vi­ku. Ukoń­czy­ła Poli­tech­ni­kę w Bre­iðholt oraz teo­lo­gię lute­rań­ską na Uni­wer­sy­te­cie Islan­dii. Zaan­ga­żo­wa­na była w wie­le pro­jek­tów dia­ko­nij­nych i edu­ka­cyj­nych, pra­co­wa­ła z mło­dzie­żą oraz kobie­ta­mi dotknię­ty­mi prze­mo­cą w róż­nych pro­jek­tach dusz­pa­ster­skich w Islan­dii i w Szwe­cji, gdzie w 2004 orku zosta­ła ordy­no­wa­na (wyświę­co­na) na duchow­ną lute­rań­ską w kate­drze w Göte­bor­gu. W 2016 roku opu­ści­ła Szwe­cję i wyje­cha­ła na teo­lo­gicz­ne stu­dia uzu­peł­nia­ją­ce do Luthe­ran Scho­ol of The­olo­gy w Chi­ca­go (USA). W latach 2014–2022 była człon­kiem Syno­du Kościo­ła.

Biskup­ka-elek­ta jest zamęż­na i ma dwie doro­słe cór­ki.

Kon­se­kra­cja bisku­pia odbę­dzie się w monu­men­tal­nym Kościół Hal­l­grímu­ra w Rey­kja­vi­ku 1 wrze­śnia 2024 r.

Gra­tu­la­cje biskup­ce zło­żył ks. dr Ire­ne­usz Lukas, sekre­tarz Świa­to­wej Fede­ra­cji Lute­rań­skiej ds. Euro­py. – Wraz z gra­tu­la­cja­mi prze­sy­ła­my ser­decz­ne życze­nia wraż­li­wo­ści i otwar­to­ści na nie­ustan­ną inspi­ra­cję Ducha Świę­te­go, pro­wa­dze­nie i odwa­gę w gło­sze­niu Dobrej Nowi­ny Boga w sło­wie i czy­nie na rzecz wszyst­kich ludzi oraz całe­go stwo­rze­nia – napi­sał ks. dr Lukas.

Kobie­ty ordy­no­wa­ne są na duchow­ne w Koście­le Islan­dii od 1974 roku i sta­no­wią obec­nie nie­co ponad 40% islandz­kie­go ducho­wień­stwa. Pierw­szą kobie­tą ordy­no­wa­ną na duchow­ną była ks. Auður Eir Vilh­jálms­dót­tir (ur. 1937).


Gale­ria
Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.