Kościoły protestanckie

Ks. Birgitte Ed, czyli żona szwedzkiego premiera na szczycie NATO w koloratce i z krzyżem


W histo­rycz­nym szczy­cie NATO w Wil­nie uczest­ni­czy pre­mier Szwe­cji Ulf Kri­sters­son, któ­re­go kraj – po począt­ko­wej blo­ka­dzie Tur­cji i Węgier — sta­nie się nie­ba­wem peł­no­praw­nym człon­kiem Pak­tu Pół­noc­no­atlan­tyc­kie­go. Szcze­gól­ną uwa­gę mediów zwró­ci­ła tak­że ubra­na w kolo­rat­kę duchow­na towa­rzy­szą­ca pre­mie­ro­wi Szwe­cji – ks. Bir­git­te Ed, któ­ra jest mał­żon­ką szwedz­kie­go sze­fa rzą­du.


W rela­cjach mię­dzy­na­ro­do­wych agen­cji pra­so­wych wyraź­nie widać jak ks. Bir­git­te Ed towa­rzy­szy pre­mie­ro­wi ubra­na w kolo­rat­kę i z wyraź­nym pek­to­ra­łem (krzy­żem) na pier­si. Media zare­je­stro­wa­ły spo­tka­nia ks. Ed m. in. z mał­żon­ką pre­zy­den­ta Tur­cji Emi­ne Erdo­gan.

Ks. Ed duchow­ną jest od nie­daw­na. Zosta­ła ordy­no­wa­na (wyświę­co­na na księ­dza) 22 stycz­nia 2023 roku w kate­drze Strän­gnäs przez bisku­pa Joha­na Dal­ma­na. Wcze­śniej peł­ni­ła sta­no­wi­ska w admi­ni­stra­cji rzą­do­wej oraz w sek­to­rze pryw­ta­nym – była m. in. eks­pert­ką Mini­ster­stwa Spraw Zagra­nicz­nych oraz Mini­ster­stwa Finan­sów, a po zakoń­cze­niu karie­ry urzęd­ni­czej prze­szła do agen­cji PR, a następ­nie pra­co­wa­ła w kam­pa­nii na rzecz wpro­wa­dze­nia Euro w Szwe­cji. Anga­żo­wa­ła się w wie­le mię­dzy­na­ro­do­wych pro­jek­tów, w tym World Expo w 2010 w Szan­ga­ju. W 2018 roku roz­po­czę­ła stu­dia teo­lo­gicz­ne z wyraź­nym celem zosta­nie księ­dzem w Koście­le Szwe­cji.

Kobie­ty wyświe­ca­ne są w Szwe­cji już od 1960 roku (decy­zja zapa­dła w 1958 r.), a w 14-oso­bo­wym szwedz­kim epi­sko­pa­cie lute­rań­skim są obec­nie czte­ry kobie­ty. W zeszłym roku swo­ją posłu­gę arcy­bi­skup­ki Uppsa­li (pry­ma­ski) zakoń­czy­ła abp Antje Jac­ke­len, pierw­sza kobie­ta w histo­rii Szwe­cji, któ­ra obję­ła ten urząd. Cie­ka­wost­ka jest fakt, że abp Jac­ke­len, któ­ra jest wiel­ką przy­ja­ciół­ką Pol­ski, jest z pocho­dze­nia Niem­ką, podob­nie jak szwedz­ka kró­lo­wa Syl­wia.

W 2000 roku Kościół Szwe­cji utra­cił sta­tus Kościo­ła pań­stwo­we­go, ale zgod­nie z kon­sty­tu­cją monar­cha musi być wyzna­nia ewan­ge­lic­ko-lute­rań­skie­go. Do Kościo­ła Szwe­cji nale­ży nie­co ponad 60% oby­wa­te­li. Obec­nie kobie­ty sta­no­wią ponad 50% ducho­wień­stwa.

Kościół Szwe­cji jest Kościo­łem ewan­ge­lic­ko-lute­rań­skim i powią­za­nym peł­ną wspól­no­tą z Kościo­łem Ewan­ge­lic­ko-Augs­bur­skim w Pol­sce.

Szwe­cja ucho­dzi za kraj zeświec­czo­ny, szcze­gól­nie w Pol­sce nie bra­ku­je komen­ta­rzy, suge­ru­ją­cych, że chrze­ści­jań­stwo, a w szcze­gól­no­ści lute­ra­nizm w Szwe­cji to już w zasa­dzie jedy­nie fasa­da. Nic bar­dziej myl­ne­go. Co praw­da Kościół Szwe­cji, podob­nie jak wszyst­kie Kościo­ły ma swo­je pro­ble­my i tra­ci wier­nych, to jed­nak jest sil­nie obec­ny w prze­strze­ni publicz­nej, a poli­ty­cy zwią­za­ni z Kościo­łem nie ukry­wa­ją swo­ich rela­cji z Kościo­łem, choć ina­czej niż w Pol­sce, nie zawsze musi to dzia­łać na ich poli­tycz­ną korzyść, a spo­ry na linii pań­stwo-Kościół dys­ku­to­wa­ne są przy otwar­tej kur­ty­nie.

Pre­mier Ulf Kri­sters­son, któ­ry z ks. Bir­git­te Ed ma trzy cór­ki, w mło­do­ści wystą­pił z Kościo­ła Szwe­cji, jed­nak po latach powró­cił do Kościo­ła.

Jak poin­for­mo­wał ser­wis ewangelicy.pl, w liście gra­tu­la­cyj­nym do abpa Mar­ti­na Modeu­sa, obec­ne­go pry­ma­sa Szwe­cji napi­sał w grud­niu 2022 roku: – Jeśli masz żonę, któ­rą dzie­li zale­d­wie parę tygo­dni od ordy­na­cji na duchow­ną Kościo­ła Szwe­cji, to jest poczu­cie szcze­gól­nej wię­zi jako nowo wybra­ny pre­mier Szwe­cji, do wygło­sze­nia prze­mó­wie­nia wobec wła­śnie wpro­wa­dzo­ne­go w urząd arcy­bi­sku­pa Uppsa­li (…) Kościół wyda­wał się bar­dziej przy­zwy­cza­jo­ny do tego, że ludzie go opusz­cza­ją niż się do nie­go przy­łą­cza­ją, ale po kil­ku pró­bach porzą­dek został przy­wró­co­ny. Nie byłem już paso­ży­tem, ponie­waż nie tyl­ko wspie­ra­łem, ale i zaczą­łem znów nale­żeć do Kościo­ła przy wszyst­kich jego wzlo­tach i upad­kach. Marze­nie mło­do­ści się speł­ni­ło – Kościół i pań­stwo są roz­dzie­lo­ne. Mamy inne role, zada­nia i adre­sa­tów, ale jed­no­cze­śnie pra­cu­je­my całym ser­cem w tej samej nie­po­wta­rzal­nej, pięk­nej geo­gra­ficz­nej loka­li­za­cji w świe­cie tar­ga­nym nie­po­ko­ja­mi. Jeste­śmy odpo­wie­dzial­ni za tych samych ludzi, ale na róż­ne spo­so­by. Z pew­no­ścią będzie­my mie­li te same spo­strze­że­nia, ale cza­sa­mi też inne, i tak to powin­no wyglą­dać. Jeśli wiec nasze ścież­ki się spo­tka­ją w naj­bliż­szych larach, może­my obaj pamię­tać, że są podo­bień­stwa pośród∂ wszyst­kich róż­nic – napi­sał Kri­sters­son.

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.