Kościoły protestanckie

Ks. Paulina Hławiczka-Trotman pierwszą luterańską biskupką z Polski


23 wrze­śnia br. pod­czas sesji nad­zwy­czaj­nej Syno­du Lute­rań­skie­go Kościo­ła w Wiel­kiej Bry­ta­nii (LCiGB) ks. rad­ca Pau­li­na Hła­wicz­ka-Trot­man zosta­ła wybra­na na biskup­kę bry­tyj­skich lute­ran. Biskup Pau­li­na jest pierw­szą pol­ską ewan­ge­licz­ką i pro­te­stant­ką, któ­ra obej­mie posłu­gę bisku­pa.


40-let­nia ks. Pau­li­na Hła­wicz­ka-Trot­man jest pierw­szą Polką na świe­cie, któ­ra zosta­ła wybra­na na lute­rań­ską biskup­kę i pierw­szą pol­ską biskup­ką pro­te­stanc­ką w ogó­le.

Nie jest jed­nak pierw­szą Polką, któ­ra będzie peł­nić posłu­gę bisku­pią, gdyż od 1929 roku kobie­ty na bisku­pów kon­se­kru­ją maria­wi­ci. Obec­nie jedy­nie Kościół Kato­lic­ki Maria­wi­tów kon­se­kru­je biskup­ki i ma ich obec­nie czte­ry.

Ks. rad­ca Pau­li­na Hła­wicz­ka-Trot­man od uro­dze­nia zwią­za­na ze Sko­czo­wem i Ustro­niem (Śląsk Cie­szyń­ski) jest absol­went­ką Chrze­ści­jań­skiej Aka­de­mii Teo­lo­gicz­nej w War­sza­wie. Na duchow­ną lute­rań­ską zosta­ła ordy­no­wa­na w Anglii w 2014 roku przez szwedz­kie­go bisku­pa Mar­ti­na Lin­da, gdyż wów­czas Kościół Ewan­ge­lic­ko-Augs­bur­ski w Pol­sce nie ordy­no­wał (wyświę­cał) kobiet, co zmie­ni­ło się dopie­ro w 2022 roku.

Ks. Hła­wicz­ka jest nie tyl­ko człon­ki­nią kon­sy­sto­rza LCiGB, lecz tak­że pro­boszcz­ką para­fii lute­rań­skich w Not­ti­gham i Cork. Opie­ku­ję się też lute­ra­na­mi w Lon­dy­nie i innych mia­stach. Na mocy Ugo­dy z Porvoo posia­da licen­cję kapłań­ską w Die­ce­zji South­well i Not­tin­gham Kościo­ła Anglii, na tere­nie któ­rej odpra­wia rów­nież nabo­żeń­stwa angli­kań­skie. Jest człon­ki­nią Towa­rzy­stwa Angli­kań­sko-Lute­rań­skie­go.

Ks. Hła­wicz­ka jest ponad­to aktyw­nie kon­cer­tu­ją­cą śpie­wacz­ką (uczy­ła się m.in. u prof. Tere­sy Żylis-Gara) oraz kape­la­nem lute­rań­skim i eku­me­nicz­nym Uni­wer­sy­te­tu w Not­ti­gham. Jest rów­nież aktyw­ną uczest­nicz­ką wie­lu pane­lów dys­ku­syj­nych orga­ni­zo­wa­nych przez bry­tyj­skie media i pro­jek­tów spo­łecz­nych lokal­nej spo­łecz­no­ści polo­nij­nej i nie tyl­ko.

Jest żoną pasto­ra Arling­to­na Trot­ma­na, duchow­ne­go Kościo­ła Meto­dy­stycz­ne­go w Wiel­kiej Bry­ta­nii.

War­to wspo­mnieć, że to już dru­gie wybo­ry bisku­pa Lute­rań­skie­go Kościo­ła w Wiel­kiej Bry­ta­nii w tym roku. 22 kwiet­nia br. odbył się już synod, pod­czas któ­re­go na bisku­pa Kościo­ła wybra­no fiń­skie­go duchow­ne­go ks. dr. Jaako Rusa­mę, jed­nak z powo­du kom­pli­ka­cji natu­ry praw­nej i oso­bi­stej ks. Rusa­ma w poro­zu­mie­niu z Radą LCiGB posta­no­wił zre­zy­gno­wać z przy­ję­te­go wcze­śniej wybo­ru i tym samym poja­wi­ła się koniecz­ność zwo­ła­nia nad­zwy­czaj­ne­go syno­du i doko­na­nia ponow­ne­go wybo­ru bisku­pa.

Jak poda­je por­tal ewangelicy.pl, naj­więk­sza fala pol­skich uchodź­ców przy­by­ła do Wiel­kiej Bry­ta­nii w latach 40. XX wie­ku w związ­ku z wybu­chem II woj­ny świa­to­wej. W bli­skiej współ­pra­cy z Kościo­łem Anglii zor­ga­ni­zo­wa­no opie­kę dusz­pa­ster­ską dla pol­sko­ję­zycz­nych lute­ran, któ­ry­mi zaj­mo­wa­li się róż­ni duchow­ni, w tym ks. dr Andrzej Wan­tu­ła, póź­niej­szy biskup Kościo­ła Ewan­ge­lic­ko-Augs­bur­skie­go w Pol­sce w latach 1959–1975. Pod koniec woj­ny licz­ba pol­skich lute­ran wzro­sła, a to związ­ku z decy­zją o pozo­sta­niu na obczyź­nie czę­ści wojsk gene­ra­ła Wła­dy­sła­wa Ander­sa, któ­ry uro­dził się w rodzi­nie lute­rań­skiej, ale póź­niej kon­wer­to­wał na rzym­ski kato­li­cyzm.

W 1953 roku ukon­sty­tu­ował się Pol­ski Kościół Ewan­ge­lic­ko-Augs­bur­ski na Obczyź­nie, któ­re­go pierw­szym i ostat­nim bisku­pem został uro­dzo­ny na Zaol­ziu bp dr Wła­dy­sław Fier­la (1909–1995), były wię­zień KL Dachau i KL Mathau­sen-Gusen. Po odzy­ska­niu przez Pol­skę peł­nej suwe­ren­no­ści w 1989 roku pod­ję­to sta­ra­nia, aby przy­wró­cić jed­ność mię­dzy Kościo­łem w Anglii a macie­rzy­stym Kościo­łem Ewan­ge­lic­ko-Augs­bur­skim w Pol­sce, co się nie uda­ło. Na sku­tek wewnętrz­nych spo­rów natu­ry admi­ni­stra­cyj­no-praw­nej Kościół na uchodźc­twie roz­padł się w 1991 roku, a pol­sko­ję­zycz­ne para­fie przy­łą­czy­ły się do Lute­rań­skie­go Kościo­ła w Wiel­kiej Bry­ta­nii.

Kon­se­kra­cja bisku­pia ks. Pau­li­ny Hła­wicz­ki-Trot­man odbę­dzie się 20 stycz­nia 2024 roku w koście­le lute­rań­skim w Liver­po­olu.

» Ewangelicy.pl: Wię­cej na temat Kościo­ła Lute­rań­skie­go w Wiel­kiej Bry­ta­nii (LCiGB) i lute­ra­ni­zmu na Wyspach

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.