Kościoły protestanckie

Luteranie: bez paniki!


- Decy­zje ostat­niej Kon­wen­cji Gene­ral­nej Pro­te­stanc­kie­go Epi­sko­pal­ne­go Kościo­ła w USA muszą być postrze­ga­ne we wła­ści­wym kon­tek­ście — powie­dział bp Mark S. Han­son, zwierzch­nik Kościo­ła Ewa­n­ge­­li­c­ko-Lute­­ra­ń­skie­­go w Ame­ry­ce (ELCA) i pre­zy­dent Świa­to­wej Fede­ra­cji Lute­rań­skiej. — Wewnętrz­ne decy­zje Kościo­łów, z któ­ry­mi ELCA ma peł­ną komu­nię nie spra­wia­ją, że takie same decy­zje podej­mo­wa­ne są w naszym Koście­le — dodał. W minio­nym tygo­dniu ame­ry­kań­ski Kościół epi­sko­pal­ny pod­jął decy­zję o wyświę­ce­niu na bisku­pa homo­sek­su­ali­sty żyją­ce­go w sta­łym związ­ku. […]


- Decy­zje ostat­niej Kon­wen­cji Gene­ral­nej Pro­te­stanc­kie­go Epi­sko­pal­ne­go Kościo­ła w USA muszą być postrze­ga­ne we wła­ści­wym kon­tek­ście — powie­dział bp Mark S. Han­son, zwierzch­nik Kościo­ła Ewan­ge­lic­ko-Lute­rań­skie­go w Ame­ry­ce (ELCA) i pre­zy­dent Świa­to­wej Fede­ra­cji Lute­rań­skiej. — Wewnętrz­ne decy­zje Kościo­łów, z któ­ry­mi ELCA ma peł­ną komu­nię nie spra­wia­ją, że takie same decy­zje podej­mo­wa­ne są w naszym Koście­le — dodał.

W minio­nym tygo­dniu ame­ry­kań­ski Kościół epi­sko­pal­ny pod­jął decy­zję o wyświę­ce­niu na bisku­pa homo­sek­su­ali­sty żyją­ce­go w sta­łym związ­ku. Decy­zja ta wywo­ła­ła wie­le kon­tro­wer­sji i pytań u przed­sta­wi­cie­li innych Kościo­łów.

Zda­niem bp. Han­so­na każ­dy z Kościo­łów, z któ­ry­mi ELCA pozo­sta­je w peł­nej komu­nii, ina­czej dono­si się do homo­sek­su­ali­zmu. — Wśród nich jest Zjed­no­czo­ny Kościół Chry­stu­sa (UCC), któ­ry ordy­no­wał na pasto­rów gejów i les­bij­ki żyją­cych w sta­łych związ­kach już w 1997 roku, kie­dy pod­pi­sy­wa­li­śmy umo­wę o wspól­no­cie ołta­rza i ambo­ny. Nie­któ­rzy o tym fak­cie zapo­mi­na­ją, albo po pro­stu wte­dy się nicze­go nie oba­wia­li — uwa­ża zwierzch­nik ame­ry­kań­skich lute­ra­nów.

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.