Kościoły protestanckie

Pierwszy biskup z kasty dalitów w Anglii


Dali­to­wie, czy­li uci­śnie­ni, to człon­ko­wie jed­nej z naj­niż­szych kast w indyj­skim sys­te­mie spo­łecz­nym lub oso­by poza nim. Nie­daw­no jeden z dali­tów został mia­no­wa­ny po raz pierw­szy bisku­pem w Koście­le Anglii.


Dali­ci, spo­śród któ­rych wie­lu to chrze­ści­ja­nie, w spo­sób szcze­gól­ny nara­że­ni są w Indiach na dys­kry­mi­na­cję w sfe­rze spo­łecz­nej. Doty­czy to wszyst­kich płci i grup wie­ko­wych, tak­że dzie­ci.

Uro­dzo­ny w Indiach ks. kano­nik dr Ander­son Jere­miah zosta­nie nowym bisku­pem Edmon­ton Kościo­ła Anglii – taką decy­zję za zgo­dą kró­la Karo­la III ogło­si­ło Biu­ro Pre­mie­ra na Downing Stre­et. Ks. Jere­miah jest pierw­szym przed­sta­wi­cie­lem kasty dali­tów, któ­ry otrzy­ma sakrę bisku­pią w angli­kań­skim Koście­le Anglii.

Pocho­dzą­cy z połu­dnio­wych Indii ks. Jere­miah jest obec­nie wice­dzie­ka­nem oraz star­szym wykła­dow­cą na Wydzia­le Poli­ty­ki, Filo­zo­fii oraz Reli­gii Uni­wer­sy­te­tu w Lan­ca­ster. Na duchow­ne­go angli­kań­skie­go został wyświę­co­ny jesz­cze w Indiach i dotych­czas słu­żył na tere­nie aż pię­ciu pro­win­cji angli­kań­skich (świa­to­wa Wspól­no­ta Angli­kań­ska skła­da się z rodzi­ny 42 auto­no­micz­nych pro­win­cji na całym świe­cie). Jego rodzi­na wyzna­wa­ła pier­wot­nie hin­du­izm, ale za spra­wą angiel­skich misjo­na­rzy przy­ję­ła chrze­ści­jań­stwo w angli­kań­skiej wer­sji.

Biskup nomi­nat, oprócz pra­cy para­fial­nej, jest rów­nież dorad­cą bisku­pa die­ce­zji Black­burn ds. mniej­szo­ści etnicz­nych, a tak­że człon­kiem die­ce­zjal­nej rady ds. wal­ki z rasi­zmem.

Biskup-elekt ma żonę Rebec­cę, któ­ra rów­nież jest duchow­ną angli­kań­ską i z któ­rą pra­cu­je w Para­fii św. Paw­ła Scot­forth (hrab­stwo Lan­ca­shi­re).

Biskup­stwo Edmon­ton to sufra­ga­nia Die­ce­zji Lon­dy­nu Kościo­ła Anglii, obej­mu­ją­ca pół­noc­ne dziel­ni­ce bry­tyj­skiej sto­li­cy. – Ta nomi­na­cja to bło­go­sła­wień­stwo dla Kościo­ła w pół­noc­nym Lon­dy­nie, któ­ry pod kie­row­nic­twem i dzię­ki służ­bie Ander­so­na będzie roz­kwi­tał. Nowy biskup Edmon­ton przy­no­si ze sobą kom­bi­na­cję doświad­cze­nia dusz­pa­ster­skie­go, aka­de­mic­kie­go i teo­lo­gicz­ne­go, co jest wiel­kim darem dla naszej die­ce­zjinapi­sa­ła w oświad­cze­niu biskup Lon­dy­nu Sarah Mul­lal­ly.

Kon­se­kra­cja nowe­go Bisku­pa Edmon­ton odbę­dzie się wio­sną 2024 r.

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.