Kościoły protestanckie

Polscy reformowani ordynują dwie kobiety


Kościół Ewan­ge­lic­ko-Refor­mo­wa­ny ordy­nu­je w następ­nych tygo­dniach i mie­sią­cach dwie teo­loż­ki na duchow­ne. Ostat­nia taka ordy­na­cja odby­ła się 20 lat temu, gdy duchow­ną zosta­ła ks. Wie­ra Jeli­nek. Od tam­te­go cza­su nie odby­ła się żad­na ordy­na­cja teo­loż­ki.


W grud­niu na duchow­ną Kościo­ła Ewan­ge­lic­ko-Refor­mo­wa­ne­go w RP ordy­no­wa­na zosta­nie świec­ka kazno­dziej­ka Mar­ta Bor­kow­ska, któ­ra z dniem ordy­na­cji zosta­nie skie­ro­wa­na do pra­cy w Para­fii Ewan­ge­lic­ko-Refor­mo­wa­nej w Zelo­wie. To jed­na z trzech głów­nych para­fii refor­mo­wa­nych w Pol­sce (oprócz War­sza­wy i Łodzi), któ­rą admi­ni­stru­je obec­nie biskup Kościo­ła ks. Sem­ko Koro­za, pro­boszcz para­fii łódz­kiej. Sta­ło się to koniecz­ne w związ­ku z poważ­ną cho­ro­bą pro­bosz­cza Para­fii ks. Toma­sza Piecz­ki, któ­ry wciąż jest w trak­cie lecze­nia. W 2017 roku Mar­ta Bor­kow­ska zosta­ła wpro­wa­dzo­na w posłu­gę świec­kiej kazno­dziej­ki.

Z kolei na począt­ku 2024 roku na duchow­ną refor­mo­wa­ną ordy­no­wa­na zosta­nie dr Ewa Jóź­wiak, była pre­zes Syno­du Kościo­ła Ewan­ge­lic­ko-Refor­mo­wa­ne­go (2003–2021), a obec­nie redak­tor naczel­na perio­dy­ku Jed­no­ta. Kazno­dziej­ką świec­ką jest od lute­go 2023 r.

Obec­nie wśród duchow­nych refor­mo­wa­nych w Pol­sce są sami męż­czyź­ni, w tym kil­ku eme­ry­tów i duchow­ny urlo­po­wa­ny.

Pierw­sza ordy­na­cja teo­lo­gi­ni w Koście­le refor­mo­wa­nym odby­ła się w 2003 roku. Zosta­ła nią wów­czas – przy ogrom­nym zain­te­re­so­wa­niu mediów – ks. Wie­ra Jeli­nek. Co cie­ka­we, pod­czas ordy­na­cji byli rów­nież duchow­ni lute­rań­scy mimo nie­chę­ci ówcze­snych władz Kościo­ła Ewan­ge­lic­ko-Augs­bur­skie­go do udzia­łu duchow­nych w tej uro­czy­sto­ści. Wów­czas Kościół lute­rań­ski nie ordy­no­wał jesz­cze kobiet do posłu­gi pre­zbi­te­ra, co zmie­ni­ło się dopie­ro w 2022 roku. Ordy­no­wa­na w 2003 roku ks. Wie­ra Jeli­nek wyje­cha­ła w 2010 roku z rodzi­ną do Repu­bli­ki Cze­skiej, gdzie wraz z mężem — ks. Miro­sła­wem Jelin­kiem — obję­li (osob­ne) para­fie Kościo­ła Cze­sko­bra­ter­skie­go. Duchow­ną w tym Koście­le jest rów­nież cór­ka pasto­ro­stwa Jelin­ków – ks. Ewa Jeli­nek, któ­ra ukoń­czy­ła teo­lo­gię ewan­ge­lic­ką w Pol­sce, a ordy­no­wa­na zosta­ła w Cze­chach. Pod­czas nie­daw­nych obcho­dów 70-lecia wpro­wa­dze­nia ordy­na­cji kobiet w Koście­le Cze­sko­bra­ter­skim, ks. Ewa Jeli­nek prze­wod­ni­czy­ła oko­licz­no­ścio­we­mu nabo­żeń­stwu jubi­le­uszo­we­mu, o czym poin­for­mo­wał por­tal ewangelicy.pl.

Poza ks. ks. Wie­rą i Ewą Jeli­nek pol­ski­mi duchow­ny­mi posłu­gu­ją­cy­mi w zagra­nicz­nych Kościo­łach ewan­ge­lic­ko-refor­mo­wa­nych są m. in. ks. Julia Meason, pra­cu­ją­ca w Koście­le Szko­cji, a tak­że ks. Danu­ta Lukas, któ­ra jest wyzna­nia ewan­ge­lic­ko-augs­bur­skie­go, a na mocy Kon­kor­dii Leu­en­ber­skiej zosta­ła ordy­no­wa­na na duchow­ną refor­mo­wa­ną w Koście­le Ewan­ge­lic­ko-Refor­mo­wa­nym w Szwaj­ca­rii.


Gale­ria
Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.