Kościoły protestanckie

Polska globalnym centrum luteranizmu — Zgromadzenie Ogólne ŚFL w Krakowie


Przez tydzień Pol­ska będzie glo­bal­nym cen­trum lute­ra­ni­zmu, a to w związ­ku z 13. Zgro­ma­dze­niem Ogól­nym Świa­to­wej Fede­ra­cji Lute­rań­skiej, któ­re odby­wa się w dniach od 13 do 19 wrze­śnia br. w Kra­ko­wie.Zgro­ma­dze­nia Ogól­ne Świa­to­wej Fede­ra­cji Lute­rań­skiej (ŚFL) odby­wa­ją się śred­nio co sześć lat, za każ­dym razem w innym regio­nie lute­rań­skiej wspól­no­ty. Poprzed­nie odby­ło się w 2017 roku w Win­dho­ek (Nami­bia). Ostat­nie Zgro­ma­dze­nie ŚFL w Euro­pie Środ­ko­wo-Wschod­niej odby­ło się nato­miast w 1984 roku w Buda­pesz­cie.

Jed­no Cia­ło, Jeden Duch, Jed­na Nadzie­ja

Dla liczą­ce­go ok. 70 tys. wier­nych Kościo­ła Ewan­ge­lic­ko-Augs­bur­skie­go w Pol­sce orga­ni­za­cja Zgro­ma­dze­nia Ogól­ne­go dla glo­bal­nej wspól­no­ty lute­rań­skiej jest bez wąt­pie­nia wyda­rze­niem histo­rycz­nym. Przy­go­to­wa­nia trwa­ły wie­le lat, wli­cza­jąc pro­ces ubie­ga­nia się o przy­zna­nie orga­ni­za­cji Zgro­ma­dze­nia, jak i spi­na­nie wszyst­kich szcze­gó­łów orga­ni­za­cyj­nych we współ­pra­cy z cen­tra­lą ŚFL w Gene­wie.

Kościół lute­rań­ski w Pol­sce jest człon­kiem-zało­ży­cie­lem ŚFL, powsta­łej w 1947 roku i sku­pia­ją­cej ok. 76 milio­nów lute­ran w 150 kra­jach i w 99 nie­za­leż­nych Kościo­łach.

Zgro­ma­dze­nie Ogól­ne poprze­dzi­ły regio­nal­ne kon­fe­ren­cje oraz przed­zgro­ma­dze­nia dla kobiet, męż­czyzn i mło­dzie­ży, któ­re odby­wa­ły się w ostat­nich dniach w Kra­ko­wie, na Dol­nym Ślą­sku (Wro­cław) oraz na Ślą­sku Cie­szyń­skim (Wisła Malin­ka).

Od stro­ny medial­nej wyda­rze­nie moż­na śle­dzić na żywo poprzez spe­cjal­ną witry­nę Zgro­ma­dze­nia Ogól­ne­go ŚFL, a z mate­ria­ła­mi w języ­ku pol­skim moż­na zapo­znać się poprzez stro­nę przy­go­to­wa­ną przez Kościół Ewan­ge­lic­ko-Augs­bur­ski.

Mot­tem Zgro­ma­dze­nia są sło­wa zaczerp­nię­te z Listu do Efe­zjan: Jed­no Cia­ło, Jeden Duch, Jed­na Nadzie­ja. Na wspo­mnia­nej stro­nie znaj­du­ją się tek­sty teo­lo­gicz­ne podej­mu­ją­ce tema­ty­kę Zgro­ma­dze­nia.

Dele­ga­ci i goście eku­me­nicz­ni, z któ­ry­mi ŚFL pro­wa­dzi dia­lo­gi bila­te­ral­ne i mul­ti­la­te­ral­ne, wezmą udział w dwóch nabo­żeń­stwach z Sakra­men­tem Ołta­rza, warsz­ta­tach biblij­nych oraz innych spo­tka­niach. Zgod­nie z decy­zja­mi ŚFL 40% spo­śród 355 ofi­cjal­nych dele­ga­tów sta­no­wią kobie­ty i 20% mło­dzież. Zacho­wa­no tak­że rów­no­wa­gę mię­dzy dele­ga­ta­mi ordy­no­wa­ny­mi i nie­ordy­no­wa­ny­mi.

Głów­nym mów­cą Zgro­ma­dze­nia ŚFL będzie cze­ski teo­log rzym­sko­ka­to­lic­ki ks. Tomasz Halik. Dele­ga­ci odwie­dzą też teren daw­ne­go, nie­miec­kie­go obo­zu kon­cen­tra­cyj­ne­go Auschwitz, a tak­że wysłu­cha­ją reflek­sji red. Maria­na Tur­skie­go, byłe­go więź­nia Auschwitz.

W pro­gra­mie Zgro­ma­dze­nia jest rów­nież wybór nowych władz, w tym pre­zy­den­ta ŚFL.

Zgro­ma­dze­niu towa­rzy­szą rów­nież licz­ne spo­tka­nia i dys­ku­sje pane­lo­we orga­ni­zo­wa­ne przez Para­fię Ewan­ge­lic­ko-Augs­bur­ską w Kra­ko­wie. 11 wrze­śnia odby­ła się dys­ku­sja pane­lo­wa „Reli­gia w sfe­rze publicz­nej – nisz­czy­ciel­ska siła, czy szan­sa na lep­sze jutro”, w któ­rej udział wzię­li red. Adam Mich­nik, prof. Adam Bod­nar, prof. Gra­ży­na Kubica/Heller i bp prof. Mar­cin Hintz.

Kore­pe­ty­cje z Refor­ma­cji

Na szcze­gól­ną uwa­gę eku­me­nicz­ną zasłu­gu­ją dwa wyda­rze­nia pod hasłem „Kore­pe­ty­cje z Refor­ma­cji”:

14 wrze­śnia o godz. 18:00 odbę­dzie się spo­tka­nie zaty­tu­ło­wa­ne „Od kon­flik­tu do komu­nii” – wpro­wa­dze­nie do XIII Zgro­ma­dze­nia Ogól­ne­go ŚFL”. W Polach Dia­lo­gu (ul. Stra­dom­ska 6). Popro­wa­dzą je wspól­nie ks. Łukasz Ostrusz­ka, pro­boszcz Para­fii Ewan­ge­lic­ko-Augs­bur­skiej w Kra­ko­wie, oraz ks. prof. Sła­wo­mir Paw­łow­ski SAC, sekre­tarz Rady ds., Eku­me­ni­zmu Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski.

Z kolei 16 wrze­śnia w godz. 11:30–13:00 w lute­rań­skim koście­le św. Mar­ci­na (ul. Grodz­ka 58) odbę­dzie się spo­tka­nie z uczest­ni­ka­mi XIII Zgro­ma­dze­nia ŚFL – ks. dr. Ire­ne­uszem Luka­sem, sekre­ta­rzem SFL, oraz ks. prof. Dir­kiem G. Lan­ge, koor­dy­na­to­rem dia­lo­gów eku­me­nicz­nych ŚFL.

Ekumenizm.pl na Zgro­ma­dze­niu

Na Zgro­ma­dze­niu obec­na będzie repre­zen­to­wa­na będzie rów­nież redak­cja ekumenizm.pl i bie­żą­ce infor­ma­cje i rela­cja będą umiesz­cza­ne w naszych mediach spo­łecz­no­ścio­wych — głow­nie w ser­wi­sie x.com (daw­niej Twit­ter), na Insta­gra­mie oraz na Face­bo­oku.

Zapra­sza­my do śle­dze­nia wyda­rzeń rów­nież na pro­fi­lach Zgro­ma­dze­nia oraz witry­nach i pro­fi­lach spo­łecz­no­ścio­wych Kościo­ła Ewan­ge­lic­ko-Augs­bur­skie­go w Pol­sce.

» Mate­ria­ły teo­lo­gicz­ne do Zgro­ma­dze­nia (tyl­ko w języ­ku angiel­skim)

» Luteranie.pl: Reflek­sje bp. Maria­na Niem­ca nt. Zgro­ma­dze­nia Ogól­ne­go w Kra­ko­wie

» Stro­na “Zwia­stu­na Ewan­ge­lic­kie­go” poświę­co­na Zgro­ma­dze­niu


Gale­ria
Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.