Kościoły protestanckie

Polski ksiądz obejmuje urząd w katedrze św. Pawła w Londynie


Kate­dra św. Paw­ła w Lon­dy­nie jest nie tyl­ko jed­ną z dwóch katedr angli­kań­skich w Lon­dy­nie, naj­więk­szą świą­ty­nią bry­tyj­skiej sto­li­cy, ale też tury­stycz­ną wizy­tów­ką mia­sta o zdu­mie­wa­ją­cej histo­rii i archi­tek­tu­rze. To wła­śnie tam od Wiel­kie­go Postu swo­ją służ­bę roz­pocz­nie ks. Robert Kozak, naj­praw­do­po­dob­niej pierw­szy Polak obej­mu­ją­cy waż­ną funk­cję w angli­kań­skiej kate­drze.Wła­dze kate­dry poin­for­mo­wa­ły dzi­siaj, że ks. Robert Kozak został powo­ła­ny na urząd suk­cen­to­ra kate­dry św. Paw­ła.

Kim jest suk­cen­tor?

Suk­cen­tor w obsza­rze muzy­ki sakral­nej to oso­ba, któ­ra powta­rza i kon­ty­nu­uje fra­zę zain­to­no­wa­ną wcze­śniej przez pre­cen­to­ra. Suk­cen­tor może być rów­nież pierw­szym śpie­wa­kiem w chó­rze albo kan­to­rem, jed­nak dziś funk­cja ta znacz­nie szer­sze zna­cze­nie.

W Koście­le Anglii urząd ten obej­mu­je sze­reg obo­wiąz­ków – suk­cen­tor jest zastęp­cą pre­cen­to­ra i wraz z nim odpo­wia­da za życie muzycz­ne i litur­gicz­ne kate­dry. Aktu­al­nie, tyl­ko nie­któ­re kate­dry Kościo­ła Anglii posia­da­ją tę funk­cję – oprócz kate­dry św. Paw­ła, tak­że dru­ga kate­dra angli­kań­ska Lon­dy­nu South­wark, a tak­że angli­kań­skie kate­dry w Dur­ham, oks­fordz­ka Christ Church oraz Opac­two West­min­ster.

W kate­drze św. Paw­ła ks. Robert Kozak będzie współ­od­po­wie­dzial­ny za przy­go­to­wa­nie nabo­żeństw i innych uro­czy­sto­ści litur­gicz­nych. Do tej monu­men­tal­nej świą­ty­ni pro­jek­tu Sir Chri­sto­phe­ra Wre­na przy­by­wa rok rocz­nie milio­ny piel­grzy­mów i tury­stów, uczest­ni­cząc w codzien­nych mszach, nie­szpo­rach i innych for­mach nabo­żeństw. Sam rów­nież będzie prze­wod­ni­czył tra­dy­cyj­nym nie­szpo­rom (even­song) oraz Mszom Świę­tym.

Angli­ka­nin z wybo­ru

Ks. Robert Kozak pocho­dzi z Mało­pol­ski. W kra­kow­skich kościo­łach róż­nych wyznań pra­co­wał przez wie­le lat jako orga­ni­sta, stu­diu­jąc jed­no­cze­śnie teo­lo­gię kato­lic­ką. Kil­ka­na­ście lat temu wyemi­gro­wał do Wiel­kiej Bry­ta­nii i tam prze­szedł z Kościo­ła rzym­sko­ka­to­lic­kie­go do Kościo­ła Anglii, w któ­rym w 2015 roku otrzy­mał świę­ce­nia kapłań­skie. Do posłu­gi duchow­ne­go przy­go­to­wy­wał się w West­cott House w Cam­brid­ge oraz róż­nych para­fiach die­ce­zji St Albans. Po świę­ce­niach był wika­riu­szem Para­fii Wszyst­kich Świę­tych w Leaves­den. W 2018 r. ukoń­czył stu­dia magi­ster­skie z teo­lo­gii sys­te­ma­tycz­nej w King’s Col­le­ge w Lon­dy­nie. Od grud­nia 2018 peł­nił urząd pro­bosz­cza dwóch para­fii św. Micha­ła Archa­nio­ła i Marii Pan­ny w Let­chworth w hrab­stwie Hert­ford­shi­re.

Oprócz służ­by dusz­pa­ster­skiej w wymie­nio­nych para­fiach ks. Kozak pro­wa­dził nabo­żeń­stwa angli­kań­skie w języ­ku pol­skim zarów­no w Anglii, jak i w Kra­ko­wie. Uczest­ni­czył rów­nież w życiu litur­gicz­nym róż­nych para­fii anglo­ka­to­lic­kich w Lon­dy­nie i Cam­brid­ge. Nie­ob­ca jest mu rów­nież współ­pra­ca eku­me­nicz­na — utrzy­mu­je kon­tak­ty z Kościo­łem Lute­rań­skim w Wiel­kiej Bry­ta­nii, któ­ry jest w inter­ko­mu­nii z Kościo­łem Anglii, w tym tak­że ze zbo­ra­mi pol­sko­ję­zycz­ny­mi. Ks. Kozak jest jed­nym z kil­ku Pola­ków, któ­rzy peł­nią służ­bę kapłań­ską w Koście­le Anglii. Waż­nym ele­men­tem ducho­wo­ści ks. Koza­ka jest wspól­no­ta eku­me­nicz­na z Taizé, o czym opo­wie­dział w roz­mo­wie z lutrań­skim por­ta­lem w kon­tek­ście jubi­le­uszu 500-lecia Refor­ma­cji.

- Jestem wdzięcz­ny Kapi­tu­le Kate­dry św. Paw­ła za powie­rze­nie mi funk­cji suk­cen­to­ra. Odkąd pamię­tam moja wia­ra była kształ­to­wa­na przez pięk­no litur­gii i muzy­ki, któ­re wciąż odgry­wa­ją waż­ną rolę w podró­ży powo­ła­nia, dla­te­go też z wiel­kim poczu­ciem rado­ści i odpo­wie­dzial­no­ści prze­pro­wa­dzam się do Lon­dy­nu, aby dołą­czyć do wspól­no­ty św. Paw­ła – stwier­dził ks. Kozak w tek­ście komu­ni­ka­tu opu­bli­ko­wa­ne­go w mediach kate­dral­nych.

Wpro­wa­dze­nie w urząd ks. Rober­ta Koza­ka odbę­dzie się pod­czas nie­szpo­rów 23 lute­go 2022 r. Uro­czy­sto­ści będzie prze­wod­ni­czyć biskup­ka Lon­dy­nu Sarah Mul­lal­ly.

Kate­dra św. Paw­ła – oprócz regu­lar­nej opie­ki dusz­pa­ster­skiej – była i jest miej­scem waż­nych wyda­rzeń spo­łecz­no-reli­gij­nych Wiel­kiej Bry­ta­nii. Mię­dzy inny­mi tutaj odby­wa­ją się ślu­by, pogrze­by i inne cere­mo­nie człon­ków rodzin­ny kró­lew­skiej, waż­nych oso­bi­sto­ści życia publicz­ne­go.

» Ewangelicy.pl: Roz­mo­wa z ks. Rober­tem Koza­kiemGale­ria
Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.