Kościoły protestanckie

Prześladowania chrześcijan ewangelikalnych na wschodzie Ukrainy


Od momen­tu powsta­nia tzw. Ludo­wej Repu­bli­ki Doniec­ka i Ługań­ska na wscho­dzie Ukra­iny chrze­ści­ja­nie ewan­ge­li­kal­nych deno­mi­na­cji stop­nio­wo sta­li się ofia­ra­mi reli­gij­nych prze­śla­do­wań. Ma to zwią­zek z postrze­ga­niem ich jako zwo­len­ni­kó­win­te­gral­no­sci pań­stwa oraz zachod­nich wpły­wów. Ata­ki uzbro­jo­nych bojow­ni­ków prze­ciw ewan­ge­li­kal­nym chrze­ści­ja­nom są połą­czo­ne z porwa­nia­mi, tor­tu­ra­mi, egze­ku­cja­mi, pogro­ma­mi w miej­scach modli­twy i spo­tkań, zaj­mo­wia­niem budyn­ków zbo­ro­wych i chrze­ści­jań­skich ośrod­ków odwy­ko­wych i innych miejsc kul­tu reli­gij­ne­go. Swo­iste „polo­wa­nia” urzą­dza się na pasto­rów […]


Od momen­tu powsta­nia tzw. Ludo­wej Repu­bli­ki Doniec­ka i Ługań­ska na wscho­dzie Ukra­iny chrze­ści­ja­nie ewan­ge­li­kal­nych deno­mi­na­cji stop­nio­wo sta­li się ofia­ra­mi reli­gij­nych prze­śla­do­wań. Ma to zwią­zek z postrze­ga­niem ich jako zwo­len­ni­kó­win­te­gral­no­sci pań­stwa oraz zachod­nich wpły­wów.

Ata­ki uzbro­jo­nych bojow­ni­ków prze­ciw ewan­ge­li­kal­nym chrze­ści­ja­nom są połą­czo­ne z porwa­nia­mi, tor­tu­ra­mi, egze­ku­cja­mi, pogro­ma­mi w miej­scach modli­twy i spo­tkań, zaj­mo­wia­niem budyn­ków zbo­ro­wych i chrze­ści­jań­skich ośrod­ków odwy­ko­wych i innych miejsc kul­tu reli­gij­ne­go. Swo­iste „polo­wa­nia” urzą­dza się na pasto­rów i star­szych zborów.W maju i czerw­cu 2014r. porwa­nia i pobi­cia pasto­rów i duchow­nych kościo­łów ewan­ge­li­kal­nych. mia­ły miej­sce w Sło­wiań­sku, Hor­li­vka, Doniec­ku i Druz­ki­vka. Sepa­ra­ty­ści z DNR i LNR kon­tro­lu­ją nie tyl­ko reli­gij­ną dzia­łal­ność kościo­łów ewan­ge­li­kal­nych, ale przej­mu­ją ich budyn­ki, prze­ka­zu­jąc je wła­snym bojow­ni­kom oraz two­rzą z nich szpi­ta­le i maga­zy­ny bro­ni.

14 czerw­ca w ata­ku ter­ro­ry­stycz­nym, któ­ry miał miej­sce na moście w Mariu­pol, bojow­ni­cy z DNR zamor­do­wa­li Sier­gie­ja Sko­ro­ba­ha, pasto­ra cha­ry­zma­tycz­ne­go Koscio­ła Odro­dze­nia, któ­ry był prze­wod­ni­czą­cym miej­skiej rady kościo­łów.

W lip­cu zebra­ła się Rada Ewan­ge­li­kal­nych Pro­te­stanc­kich Kościo­łów Ukra­iny i potę­pi­ła wszel­kie­go rodza­ju reli­gij­ne prze­śla­do­wa­nia chrze­ści­jan w rejo­nie doniec­kim i ługań­skim.

Nie­to­le­ran­cja i wro­gość na pod­ło­żu reli­gij­nym, nie powin­no mieć miej­sca w spo­łe­czeń­stwie Ukra­iny, w któ­rym 50 róż­nych deno­mi­na­cji i orga­ni­za­cji pro­te­stanc­kich poko­jo­wo i owoc­nie współ­pra­cu­ją od ponad 20 lat. Wol­ność reli­gij­na jest osią­gnię­ciem nie­za­leż­nej Ukra­iny dzię­ki mię­dzy­wy­zna­nio­wym poro­zu­mie­niom i har­mo­nii usta­no­wio­nym w naszym pań­stwie – gło­si oświad­cze­nie Rady.Rada wezwa­ła mię­dzy­na­ro­do­wą spo­łecz­ność oraz misję ONZ, OSCE, Rady Euro­py i Unii Euro­pej­skiej, aby powstrzy­mać kon­ty­nu­ację i eska­la­cję reli­gij­nej nie­to­le­ran­cji na tere­nach wshod­niej Ukra­iny kon­tro­lo­wa­nej przez uzbro­jo­nych sepa­ra­ty­stów. Jeste­śmy prze­ko­na­ni, że cała świa­to­wa spo­łecz­ność musi potę­pić naru­sze­nie wol­no­ści reli­gij­nej w rejo­nie Doniec­ka i Ługań­ska, któ­ra osią­gnie­ła poziom masa­kry – stwier­dzi­li duchow­ni we wspól­nym oświad­cze­niu.

Zaape­lo­wa­no rów­nież, do wie­rzą­cych z całe­go świa­ta, aby przy­łą­czy­li się do modli­twy o pokój na wschod­niej Ukra­inie, o powstrzy­ma­nie ter­ro­ry­zmu i roz­le­wu krwi, o powrót do nor­mal­ne­go życia, do peł­ni praw i wol­no­ści oby­wa­te­li Ukra­iny miesz­ka­jąc w rejo­nie Doniec­ka i Ługań­ska, nie­za­leż­nie od tego jakiej są naro­do­wo­ści, reli­gii, języ­ka, światopoglądów.Apel wysto­so­wa­li: Ana­to­liy Havry­liuk — Biskup Gene­ral­ny Nie­za­leż­nych Cha­ry­zma­tycz­nych Kościo­łów Chrze­ści­jań­skich Ukra­iny; Vale­ry Anto­ny­uk, Prze­wod­ni­czą­cy Ukra­iń­skie­go Związ­ku Kościo­łów Ewan­ge­licz­nych Chrze­ści­jan — Bap­ty­stów; Mykha­ilo Panoch­ko, Biskup Gene­ral­ny Kościo­ła Chrze­ści­jan Wia­ry Ewan­ge­licz­nej na Ukra­inie. Vasyl Ray­chy­nets, Star­szy Pastor Związ­ku Wol­nych Zbo­rów Chrze­ści­jan Wia­ry Ewan­ge­licz­nej Ukra­iny; Ser­hiy Shap­ta­la, Prze­wod­ni­czą­cy Bra­ter­skich Zbo­rów Ewan­ge­licz­ny Chrze­ści­jan Bap­ty­stów Ukrainy;Serhiy Dat­sko, Prze­wod­ni­czą­cy Sto­wa­rzy­sze­nia Misyj­ne­go Zbo­rów ewan­ge­licz­nych Chrze­ści­jan na Ukra­inie; Myko­la Sala­ma­kha, Biskup Gene­ral­ny Ukra­iń­skie­go Kościo­ła Ewangelicznego;Vyacheslav Hor­pyn­chuk, Biskup Kościo­ła Lute­rań­skie­go; ora­zA­na­to­liy Kaly­uzh­ny, Star­szy Pastor Rady Nie­za­leż­nych Kościo­łów Ewan­ge­licz­nych na Ukra­inie.

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.