Kościoły protestanckie

Reformowanych będzie reprezentować w Rzymie kobieta


Glo­bal­na wspól­no­ta ewan­ge­li­ków refor­mo­wa­nych repre­zen­to­wa­na będzie w Rzy­mie przez kobie­tę, ks. Tarę Cur­le­wis.


Pocho­dzą­ca z Austra­lii ks. Cur­le­wis obej­mie w listo­pa­dzie 2023 r. sta­no­wi­sko ‘przed­sta­wi­ciel­ki ds. eku­me­ni­zmu Świa­to­wej Wspól­no­ty Kościo­łów Refor­mo­wa­nych’ (WCRC) w Rzy­mie.

Pastor Cur­le­wis, pocho­dzą­ca z Jed­no­czą­ce­go Kościo­ła Austra­lii, będzie rów­nież nową dusz­pa­sterz Para­fii św. Andrze­ja w Rzy­mie, nale­żą­cej do (pre­zbi­te­riań­skie­go) Kościo­ła Szko­cji. Para­fia od wie­lu pozo­sta­wa­ła bez sta­łej opie­ki dusz­pa­ster­skiej. Szkoc­ki zbór refor­mo­wa­ny ist­nie­je w Rzy­mie od 161 lat, a dziś obej­mu­je opie­ką anglo­ję­zycz­nych chrze­ści­jan refor­mo­wa­nych z róż­nych kra­jów.

- Cie­szę się, że podej­mu­ję powo­ła­nie w mię­dzy­na­ro­do­wej i wie­lo­kul­tu­ro­wej para­fii oraz że będę peł­nić służ­bę w eks­cy­tu­ją­cych, eku­me­nicz­nych ramach. Przy­go­to­wu­je się do obję­cia funk­cji w Rzy­mie, któ­ra otwie­ra nowe moż­li­wo­ści pod­trzy­my­wa­nia i pro­mo­wa­nia spraw Kościo­łów refor­mo­wa­nych – doda­ła.

Do zadań ks. Cur­le­wis będzie nale­żeć mię­dzy inny­mi wspie­ra­nie współ­pra­cy mię­dzy WCRC oraz jej Kościo­ła­mi człon­kow­skim, lokal­nym Kościo­łem Wal­den­sów z Kościo­łem rzym­sko­ka­to­lic­kim, w tym szcze­gól­nie z Papie­ską Radą ds. Popie­ra­nia Jed­no­ści Chrze­ści­jan. Teo­lo­gii będzie rów­nież odpo­wie­dzial­na za współ­pra­cę ze Wspól­no­tą Ewan­ge­lic­kich Kościo­łów w Euro­pie, Fede­ra­cją Kościo­łów Pro­te­stanc­kich Włoch oraz Świa­to­wą Radą Kościo­łów.

Do WCRC nale­ży 230 Kościo­łów tra­dy­cji refor­mo­wa­nej ze 108 kra­jów, repre­zen­tu­ją­cych ok. 80 milio­nów wier­nych na całym świe­cie. Kościo­łem człon­kow­skim WCRC jest Kościół Ewan­ge­lic­ko-Refor­mo­wa­ny w Pol­sce.

Swo­je sta­łe przed­sta­wi­ciel­stwo w Rzy­mie — oprócz refor­mo­wa­nych — posia­da rów­nież Wspól­no­ta Angli­kań­ska (Angli­kań­skie Cen­trum).Gale­ria
Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.