Kościoły protestanckie

Trudny Synod luteran


W dniach od 5 do 7 kwiet­nia 2024 roku odby­wał się w war­szaw­skim Cen­trum Lute­rań­skim Synod Kościo­ła Ewan­ge­lic­ko-Augs­bur­skie­go w Pol­sce. 


Oprócz spraw spra­woz­daw­czych, naj­wyż­szy organ Kościo­ła lute­rań­skie­go w Pol­sce zmie­rzył się z trud­ny­mi spra­wa­mi, doty­czą­cy­mi zgło­szo­nej spra­wy nad­uży­cia sek­su­al­ne­go oraz sytu­acji w Ewan­ge­lic­kim Dusz­pa­ster­stwie Woj­sko­wym.

Synod roz­po­czął się od nabo­żeń­stwa komu­nij­ne­go w Sali Syno­dal­nej, pod­czas któ­re­go kaza­nie wygło­sił bp Marian Nie­miec z die­ce­zji kato­wic­kiej.

Po pre­zen­ta­cji spra­woz­dań róż­nych gre­miów kościel­nych, Synod zapo­znał się z infor­ma­cją o zgło­szo­nym przy­pad­ku nad­uży­cia sek­su­al­ne­go. Kwe­stia doty­czy­ła spra­wy sprzed wie­lu lat i nie jest zwią­za­na z czy­nem pedo­fil­skim, ani też gwał­tem. Z infor­ma­cji ekumenizm.pl wyni­ka, że w trak­cie postę­po­wa­nia z udzia­łem oso­by pokrzyw­dzo­nej i oso­by spraw­cy doszło do uzgod­nie­nia kon­se­kwen­cji wobec duchow­ne­go, któ­ry przy­znał się do winy.

Pro­ble­my w EDW

W tema­cie Ewan­ge­lic­kie­go Dusz­pa­ster­stwa Woj­sko­we­go (EDW) Synod Kościo­ła utrzy­mał w mocy posta­no­wie­nie Kon­sy­sto­rza o zawie­sze­niu Naczel­ne­go Ewan­ge­lic­kie­go Kape­la­na Woj­sko­we­go i jego zastęp­cy w spra­wo­wa­nych funk­cjach w struk­tu­rach EDW. Ponad­to Kon­sy­storz wraz z Radą Syno­dal­ną odwo­ła­li Naczel­ne­go Kape­la­na Woj­sko­we­go i jego zastęp­cę do cza­su zakoń­cze­nia pro­ce­su dys­cy­pli­nar­ne­go w przed­mio­to­wej spra­wie. Zawie­sze­nie nie doty­czy­ło poza­woj­sko­wej służ­by duchow­nych w Koście­le. Powo­dem były zgło­sze­nia o domnie­ma­nych nie­pra­wi­dło­wo­ściach w rela­cjach służ­bo­wych w EDW. Synod pod­jął uchwa­łę o koniecz­no­ści grun­tow­ne­go prze­glą­du ist­nie­ją­cych regu­la­cji praw­nych i stwo­rze­nia prze­pi­sów, któ­re jasno okre­śla­ły­by spo­sób postę­po­wa­nia w spra­wach o nad­uży­wa­nie wła­dzy ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem przy­pad­ków mob­bin­gu.

Rok Wyzna­nia Wia­ry

Synod lute­ran zade­cy­do­wał ponad­to, że przy­szły rok (2025) będzie obcho­dzo­ny jako Rok Wyzna­nia Wia­ry.

Obra­dy naj­wyż­sze­go orga­nu wła­dzy w Koście­le Ewan­ge­lic­ko-Augs­bur­skim w Pol­sce zakoń­czy­ło nie­dziel­ne nabo­żeń­stwo w koście­le Świę­tej Trój­cy w War­sza­wie. Kaza­nie wygło­sił ks. rad­ca Tomasz Bujok z Para­fii Dro­go­myśl.

» Luteranie.pl: Ofi­cjal­ny komu­ni­kat z obrad Syno­du

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.