Kościoły wschodnie

Bułgaria wydala cerkiewnych szpiegów


Trzech duchow­nych cer­kwi św. Miko­ła­ja w Sofii, nazy­wa­nej rów­nież Rosyj­skim Kościo­łem, ma nie­zwłocz­nie opu­ścić Buł­ga­rię pod zarzu­tem szpie­go­stwa.


Buł­gar­ski rząd naka­zał opusz­cze­nie kra­ju trzem duchow­nym Rosyj­skiej Cer­kwi Pra­wo­sław­nej w Sofii. Spra­wa doty­czy oby­wa­te­la Fede­ra­cji Rosyj­skiej archi­man­dry­ty Vasia­na (Zmie­jew), kie­ru­ją­ce­go pla­ców­ką, a tak­że dwóch innych duchow­nych posia­da­ją­cych oby­wa­tel­stwo bia­ło­ru­skie.

Buł­gar­skie służ­by bez­pie­czeń­stwa wyda­ły oświad­cze­nie, w któ­rym infor­mu­ją o naka­zie opusz­cze­nia kra­ju przez trzech duchow­nych oraz zaka­zie wjaz­du na teren Repu­bli­ki Buł­gar­skiej przez naj­bliż­sze pięć lat. Wyda­lo­nym duchow­nym zarzu­ca się, że sto­so­wa­li „hybry­do­wą stra­te­gię Rosji zorien­to­wa­nej na wywie­ra­nie wpły­wu na spo­łecz­no-poli­tycz­ne pro­ce­sy w Buł­ga­rii w inte­re­sie Krem­la”.

Cer­kiew św. Miko­ła­ja znaj­du­je się w samym cen­trum Sofii, nie­opo­dal budyn­ków rzą­do­wych – pała­cu pre­zy­denc­kie­go i par­la­men­tu. Świą­ty­nia jest meto­chią Rosyj­skiej Cer­kwi Pra­wo­sław­nej, a więc wyję­tą spo­za jurys­dyk­cji kano­nicz­nej lokal­ne­go Kościo­ła pla­ców­ką dusz­pa­ster­ską innej, auto­ke­fa­licz­nej Cer­kwi, któ­rej celem – przy­naj­mniej teo­re­tycz­nie – jest ota­cza­nie opie­ką dusz­pa­ster­ską swo­ich wier­nych. Cer­kiew jest jed­nym z naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nych budyn­ków sakral­nych buł­gar­skiej sto­li­cy.

Na decy­zję buł­gar­skich władz z obu­rze­niem zare­ago­wa­ła zarów­no Amba­sa­da Fede­ra­cji Rosyj­skiej, nazy­wa­jąc ją „prze­ja­wem zła”. Tak­że Rosyj­ska Cer­kiew Pra­wo­sław­na w spe­cjal­nym oświad­cze­niu stwier­dzi­ła: „Wyda­le­nie kapła­nów, któ­rych powo­ła­niem jest służ­ba Bogu oraz ludziom, a tak­że gło­sze­nie poko­ju i bra­ter­stwa mię­dzy naro­da­mi, jest obu­rza­ją­cym aktem podyk­to­wa­nym przez ruso­fo­bicz­ne moty­wy oraz pra­gnie­niem wyma­za­nia chwa­leb­nych kart histo­rii Buł­ga­rii i Rosji”.

Po wyda­le­niu kapła­nów Patriar­cha­tu Moskiew­skie­go zapo­wie­dzia­no, że cer­kiew św. Miko­ła­ja zosta­nie tym­cza­so­wo zamknię­ta.

Amba­sa­dor­ka Rosji Ele­ono­ra Mitro­fo­no­va zapo­wie­dzia­ła w rosyj­skiej tele­wi­zji, że buł­gar­ski amba­sa­dor w Moskwie został wezwa­ny do MSZ. Doda­ła, że Rosja nie podej­mie lustrza­nych dzia­łań wobec buł­gar­skiej cer­kwi w Rosji. — Nie jeste­śmy prze­cież bar­ba­rzyń­ca­mi — stwier­dzi­ła.

W grud­niu 2022 roku gru­pa demon­stran­tów zablo­ko­wa­ła wej­ście do cer­kwi, gdy do świą­ty­ni na zapro­sze­nie archi­man­dry­ty Vasia­na chcia­ła wejść amba­sa­dor­ka Mitro­fa­no­va w towa­rzy­stwie metro­po­li­ty Anto­nie­go, odpo­wie­dzial­ne­go w Patriar­cha­cie Moskiew­skim za kon­tak­ty zagra­nicz­ne. Demon­stru­ją­cy chcie­li wyra­zić w ten spo­sób pro­test prze­ciw­ko rosyj­skiej woj­nie w Ukra­inie i zaan­ga­żo­wa­niu rosyj­skiej Cer­kwi.

Rosja wal­czy na wie­lu fron­tach

Anglo­ję­zycz­ny por­tal Bal­ka­nIn­si­ght infor­mu­je o sze­ro­kich, geo­po­li­tycz­nych impli­ka­cjach trwa­ją­ce­go kry­zy­su w rela­cjach mię­dzy Buł­ga­rią a Rosją, kary wzmoc­nił się po napa­ści Rosji na Ukra­inę. Mię­dzy­na­ro­do­we agen­cje infor­ma­cyj­ne dono­szą tak­że o powią­za­niach wyda­lo­nych duchow­nych z dzia­łal­no­ścią desta­bi­li­za­cyj­ną na tere­nie Mace­do­nii Pół­noc­nej, któ­ra 15 wrze­śnia br. zaka­za­ła archi­man­dry­cie Vasia­no­wi wjazd na swo­je tery­to­rium.

W 2022 Buł­ga­ria wyda­li­ła 70 rosyj­skich dyplo­ma­tów pod zarzu­tem szpie­go­stwa. Jed­no­cze­śnie toczą się postę­po­wa­nia prze­ciw­ko buł­gar­skim oby­wa­te­lom, któ­rych oskar­ża się o współ­pra­cę z rosyj­skim wywia­dem. Jeden z takich pro­ce­sów pro­wa­dzą rów­nież wła­dze bry­tyj­skie prze­ciw­ko Buł­ga­rom oskar­ża­nym o szpie­go­stwo na rzecz Rosji.

Rosyj­ska Cer­kiew w służ­bie Krem­la

Waż­nym ele­men­tem rosyj­skich wpły­wów w Euro­pie jest pole kościel­ne, gdyż Patriar­chat Moskiew­ski, wszę­dzie gdzie jest obec­ny, reali­zu­je pośred­nio lub bez­po­śred­nio poli­tycz­ne inte­re­sy Rosji, będąc fak­tycz­nie rzecz­ni­kiem krwa­wej woj­ny Puti­na i Rosji prze­ciw­ko Ukra­inie, uza­sad­nia­jąc ją reli­gij­nie. Jed­no­cze­śnie repre­zen­tan­ci Rosyj­skiej Cer­kwi Pra­wo­sław­nej pod pre­tek­stem pro­wa­dze­nia dia­lo­gu bez prze­szkód korzy­sta­ją z mię­dzy­na­ro­do­wych plat­form eku­me­nicz­nych do zabez­pie­cza­nia swo­ich inte­re­sów i powie­la­nia nar­ra­cji Krem­la ws. Ukra­iny i innych państw daw­nej, sowiec­kiej stre­fy wpły­wów.

Pro­eu­ro­pej­skie wła­dze Buł­ga­rii zma­ga­ją się rów­nież z ostrą kry­ty­ką ze stro­ny post­ko­mu­ni­stycz­nej Buł­gar­skiej Par­tii Komu­ni­stycz­nej, któ­ra wraz ze skraj­nie pra­wi­co­wą par­tią Odro­dze­nie kry­ty­ku­ją euro­pej­ski i trans­atlan­tyc­ki kurs Buł­ga­rii, m. in. w kwe­stii obro­ny nie­pod­le­gło­ści Ukra­iny.

W spra­wie mil­czy póki co Buł­gar­ska Cer­kiew Pra­wo­sław­na, któ­ra uzna­wa­na jest za bli­skie­go sprzy­mie­rzeń­ca Rosyj­skiej Cer­kwi Pra­wo­sław­nej. Choć tak­że buł­gar­ska dro­ga do uzy­ska­nia auto­ke­fa­lii była wybo­ista i wąt­pli­wa to do dziś buł­gar­ski Kościół reali­zu­je moskiew­ską linię w kwe­stii auto­ke­fa­lii Cer­kwi Pra­wo­sław­nej w Ukra­inie.


Gale­ria
Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.