Kościoły wschodnie

Jerozolima Matką wszystkich Cerkwi


Nie milk­ną gło­sy po wywia­dzie metro­po­li­ty Czar­no­gó­ry i Przy­mo­rza i straż­ni­ka tro­nu patriar­sze­go w Peći Amfi­lo­chiu­sza dla agen­cji TASS z 29 lip­ca 2019 r. Serb­ski hie­rar­cha oce­nił, że pra­wo­sław­na ekle­zjo­lo­gia oraz teo­lo­go­wie powin­ni poważ­nie prze­my­śleć i sfor­mu­ło­wać zagad­nie­nie, któ­rą Cer­kiew moż­na real­nie uznać za mat­kę wszyst­kich Kościo­łów.


Zda­niem metro­po­li­ty, naj­bar­dziej logicz­na pozy­cja “pri­mus inter pares” (z łac. pierw­szy pośród rów­nych) nale­ża­ła­by się w dyp­ty­chu nie Kon­stan­ty­no­po­lo­wi ani tym bar­dziej Rzy­mo­wi, ale Jero­zo­li­mie. Biskup argu­men­tu­je, że Jero­zo­li­ma to “mat­ka, któ­ra zro­dzi­ła wszyst­kie inne Kościo­ły”.

Wła­dy­ka dodał, że w obec­nej sytu­acji spo­łecz­no-poli­tycz­nej na świe­cie, gdy nie mamy już do czy­nie­nia z pań­stwa­mi lub cesar­stwa­mi chrze­ści­jań­ski­mi, histo­ria zato­czy­ła koło i Kościół wró­cił do epo­ki przed­kon­stan­tyń­skiej. “Jedy­ną, naj­wyż­szą wła­dzą w Cer­kwi jest dzi­siaj Sobór Wszech­pra­wo­sław­ny” — zazna­czył, przy­zna­jąc, że tyl­ko patriar­cha eku­me­nicz­ny może dzi­siaj zwo­łać taki sobór. 

“Roz­ma­wia­łem z poważ­ny­mi ludź­mi z Gre­cji, i inny­mi, któ­rych nie chcę wymie­niać z imie­nia, któ­rzy nie są zado­wo­le­ni dzia­ła­nia­mi Patriar­chy. On sam ma już swo­je lata i sta­ra się utwier­dzić swój hono­ro­wy pry­mat. Jed­nak­że podej­mo­wa­ne prze­zeń ruchy kwe­stio­nu­ją taką pozy­cję i nie ma co do tego żad­nych wąt­pli­wo­ści. Na kate­drze w Kon­stan­ty­no­po­lu zasia­da­li wiel­cy hie­rar­cho­wie, jak św. Jan Chry­zo­stom i św. Grze­gorz Teo­log, ale rów­nież zda­rza­li się here­ty­cy. Musi­my pamię­tać, że w Cer­kwi nie ma ludzi nie­omyl­nych” — przy­znał Amfi­lo­chiusz.

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.