Kościoły wschodnie

Leon IX: Ostatni papież w zjednoczonym Kościele


Środ­ki maso­we­go prze­ka­zu zwró­ci­ły uwa­gę na fakt, że wybór papie­ża Bene­dyk­ta XVI nastą­pił w dniu, w któ­rym to Kościół Rzym­sko­ka­to­lic­kiw­spo­mi­na­pa­pie­ża Świę­te­go Leona IX (Bru­non Egi­she­im, hra­bia Egi­­she­­im-Dag­s­burg). Dla wie­lu był to tyl­ko nie­miec­ki papież, któ­ry nie wniósł zbyt wie­le do histo­rii Kościo­ła. Nie­któ­rzy twier­dzą, że był on papie­żem za pano­wa­nia któ­re­go doszło dotzw. Schi­zmy Wschod­niej, któ­ra doko­na­ła się wlip­cu 1054 roku. Jest to jed­nak nie­praw­dzi­wa infor­ma­cja, ponie­waż […]


Środ­ki maso­we­go prze­ka­zu zwró­ci­ły uwa­gę na fakt, że wybór papie­ża Bene­dyk­ta XVI nastą­pił w dniu, w któ­rym to Kościół Rzym­sko­ka­to­lic­kiw­spo­mi­na­pa­pie­ża Świę­te­go Leona IX (Bru­non Egi­she­im, hra­bia Egi­she­im-Dags­burg). Dla wie­lu był to tyl­ko nie­miec­ki papież, któ­ry nie wniósł zbyt wie­le do histo­rii Kościo­ła. Nie­któ­rzy twier­dzą, że był on papie­żem za pano­wa­nia któ­re­go doszło dotzw. Schi­zmy Wschod­niej, któ­ra doko­na­ła się wlip­cu 1054 roku. Jest to jed­nak nie­praw­dzi­wa infor­ma­cja, ponie­waż papież ten już wte­dy nie żył. Zmarł 19 kwiet­nia 1054 r. War­to też przyj­rzeć się syl­wet­ce tego papie­ża w związ­ku z wybo­rem Bene­dyk­ta XVI, jak rów­nież i z innych powo­dów.

Świę­ty Leon IX był wiel­kim czci­cie­lem świę­te­go Bene­dyk­ta, cho­ciaż sam nigdy nie­na­le­żał do zako­nu ojców bene­dyk­ty­nów. To wła­śnie temu świę­te­mu przy­pi­sy­wał swo­je uzdro­wie­nie w cza­sach mło­do­ści, kie­dy bar­dzo cięż­ko zacho­ro­wał.


Leon IX był krew­nym cesa­rza Hen­ry­ka III, któ­ry to wyzna­czył go na tron papie­ski. Papież cho­dził po Rzy­mie w piel­grzy­mich sza­tach i dopie­ro po zatwier­dze­niu­je­go kan­dy­da­tu­ry­przez rzym­ski kler i lud, 2 lute­go 1049 r., przy­jął tytuł i sza­ty papie­skie. Leon IX pod­jął wal­kę z symo­nią, co już czy­nił wcze­śniej w Die­ce­zji Toul, któ­rą kie­ro­wał od 1026 roku. Potra­fił się oto­czyć gro­nem współ­pra­cow­ni­ków i przy­ja­ciół, któ­rzy podzie­la­li jego tro­skę o napra­wę Kościo­ła.


Zaan­ga­żo­wał się w teo­lo­gicz­ny spór któ­ry roz­go­rzał wokół nauk Béren­ge­ra z Tours nt. Eucha­ry­stii, jak rów­nież zwal­czał powszech­ny wów­czas kon­ku­bi­nat kle­ru. Leon IX wspie­rał też klu­niac­ką refor­mę klasz­to­rów bene­dyk­tyń­skich i aktyw­nie wystę­po­wał prze­ciw mał­żeń­stwom księ­ży, pro­pa­gu­jąc celi­bat. Pró­bo­wał zapo­biec schi­zmie z Kościo­łem Wschod­nim. Wysy­ła­jąc do Kon­stan­ty­no­po­la swo­ich przed­sta­wi­cie­li myślał o przy­ja­ciel­skim zaże­gna­niu wewnątrz­ko­ściel­ne­go kon­flik­tu. Nie­ste­ty, w tym samym cza­sie Leon IX za zgo­dą Bizan­cjum i z pomo­cą Niem­ców, i Wło­chów, zwró­cił się prze­ciw zaj­mu­ją­cym połu­dnio­wo-cen­tral­ne Wło­chy Nor­ma­nom, wpa­da­jąc w czerw­cu 1053 r. w ich ręce. Został zmu­szo­ny do uzna­nia ich wła­dzy nad zaję­ty­mi tere­na­mi. Do Rzy­mu powró­cił dopie­ro w mar­cu 1054 roku, a 19 kwiet­nia zmarł. Leon IX jest patro­nem orga­ni­stów i muzy­ków kościel­nych.


Czy Bene­dyk­to­wi XVI uda się dopro­wa­dzić do jed­no­ści Kościo­ła Pra­wo­sław­ne­go i Rzym­sko­ka­to­lic­kie­go, tak, jak to jesz­cze było za pano­wa­nia Leona IX?

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.