Kościoły wschodnie

Prawosławna nagroda Księcia Ostrogskiego dla ewangelickiej Diakonii


Jed­nym z lau­re­atów tego­rocz­nej Nagro­dy Księ­cia Kon­stan­te­go Ostrog­skie­go zosta­ła Dia­ko­ni­sches Werk der Evan­ge­li­schen Kir­che der Pfalz, czy­li Dia­ko­nia Kościo­ła Ewan­ge­lic­kie­go w Pala­ty­na­cie, w zachod­nich Niem­czech. Wyróż­nie­nie, na ręce pastor Bar­ba­ry Phie­ler, przy­zna­no za dzia­łal­ność cha­ry­ta­tyw­ną we wschod­niej Euro­pie, szcze­gól­nie w Pol­sce, gdzie Dia­ko­nia współ­pra­cu­je z Pra­wo­sław­nym Ośrod­kiem Miło­sier­dzia Ele­os. 



W uza­sad­nie­niu jury obra­du­ją­ce pod kie­run­kiem posła Euge­niu­sza Czy­kwi­na, redak­to­ra naczel­ne­go „Prze­glą­du Pra­wo­sław­ne­go”, zwró­ci­ło uwa­gę, że Dia­ko­nia Pfalz z jej 255 pra­cow­ni­ka­mi w 70 porad­niach poma­ga w roz­wią­zy­wa­niu pro­ble­mów socjal­nych, życio­wych kło­po­tów zwią­za­nych z nie­do­sto­so­wa­niem spo­łecz­nym, uza­leż­nie­nia­mi, dłu­ga­mi, cho­ro­ba­mi, zwłasz­cza wyma­ga­ją­cy­mi opie­ki palia­tyw­nej. We wszyst­kich para­fiach ewan­ge­lic­kich w Pala­ty­na­cie pro­wa­dzi zbiór­ki w ramach pro­gra­mu „Brot für die Welt” (Chleb dla świa­ta) i od 1994, jako odpo­wiedź na trans­for­ma­cję w kra­jach byłe­go blo­ku wschod­nie­go, pro­gram „Hof­f­nung für Osteu­ro­pa” (Nadzie­ja dla wschod­niej Euro­py).

Słu­ży on budo­wa­niu spra­wie­dli­wej spo­łecz­nie Euro­py na dro­dze part­ner­stwa eku­me­nicz­ne­go. Wspie­ra­ne są ini­cja­ty­wy osób, grup i para­fii, któ­re anga­żu­ją się w tej czę­ści świa­ta w pomoc socjal­ną, ale też oświa­tę, budo­wę spo­łe­czeń­stwa oby­wa­tel­skie­go i pojed­na­nie. Takie part­ner­skie kon­tak­ty utrzy­my­wa­ne są z Pol­ską, z Ukra­iną, Bia­ło­ru­sią, Rumu­nią, Moł­da­wią i Gru­zją. Dyrek­to­rem Dia­ko­nii w Pala­ty­na­cie jest ks. Albrecht Bähr.

Waż­ną dla Pol­ski rolę w orga­ni­za­cji odgry­wa pastor Bar­ba­ra Phie­ler. Na począt­ku lat osiem­dzie­sią­tych ubie­głe­go wie­ku stu­dio­wa­ła w sek­cji pra­wo­sław­nej Chrze­ści­jań­skiej Aka­de­mii Teo­lo­gicz­nej, będąc już absol­went­ką stu­diów teo­lo­gicz­nych w Niem­czech. Naukę prze­rwał stan wojen­ny, ale bli­skie wię­zi z Pol­ską pozo­sta­ły. W 2017 roku Pra­wo­sław­ny Metro­po­li­tal­ny Ośro­dek Miło­sier­dzia Ele­os wyróż­nił ją, za współ­pra­cę, nagro­dą „Dło­nie Miło­sier­dzia”.

Przy­kła­dem aktyw­no­ści w dzie­le pojed­na­nia jest, finan­so­wa­na przez Dia­ko­nię, ini­cja­ty­wa Bar­ba­ry Phie­ler wyda­nia książ­ki (uka­że się w tym roku, nakła­dem Fun­da­cji im. Księ­cia Kon­stan­te­go Ostrog­skie­go) „Zamor­do­wa­ne wsie”, poświę­co­nej pacy­fi­ka­cjom w okre­sie oku­pa­cji nie­miec­kiej w Bez­irk Bia­ly­stok. „To wiel­ki gest odwa­gi mówie­nia o zbrod­niach wła­sne­go naro­du. Książ­ka, upa­mięt­nia­ją­ca ofia­ry zbrod­ni nie­miec­kie­go faszy­zmu jest zara­zem przy­po­mnie­niem, że praw­dzi­we pojed­na­nie jest moż­li­we w opar­ciu o praw­dę i wza­jem­ne wyba­cze­nie” – czy­ta­my w uza­sad­nie­niu jury.

Kil­ku­na­sto­oso­bo­wa Kapi­tu­ła Nagro­dy Księ­cia Kon­stan­te­go Ostrog­skie­go obra­du­ją­ca 11 stycz­nia br.  pod kie­run­kiem posła Euge­niu­sza Czy­kwi­na, przy­zna­ła ponad­to nagro­dy dla: patriar­chy kato­li­ko­sa Gru­zji Elia­sza II, któ­ry jest tak­że kom­po­zy­to­rem muzy­ki cer­kiew­nej i pisa­rzem ikon; naj­czę­ściej odwie­dza­nej stro­ny pra­wo­sław­nej por­ta­lu pravoslavie.ru, zało­żo­ne­go przez obec­ne­go metro­po­li­tę pskow­sko-pie­czer­skie­go Ticho­na; dr hab. Jana Stra­dom­skie­go, bada­cza śre­dnio­wiecz­nej lite­ra­tu­ry Sło­wian połu­dnio­wych i wschod­nich, oraz Brac­twa Mło­dzie­ży Pra­wo­sław­nej.

Nagro­dy przy­zna­wa­ne są za wybit­ne osią­gnię­cia w dzie­dzi­nie roz­wo­ju ducho­wo­ści, myśli i kul­tu­ry pra­wo­sław­nej oraz dzia­ła­nia na rzecz jed­no­cze­nia chrze­ści­jan. Dotych­czas uho­no­ro­wa­no 128 osób i insty­tu­cji z wie­lu kra­jów i kil­ku kon­ty­nen­tów, w tym hie­rar­chów, teo­lo­gów, muzy­ków, iko­no­pi­sców, pisa­rzy,  archi­tek­tów, sla­wi­stów, histo­ry­ków. Nagro­dy przy­zna­no po raz 31.



Gale­ria
Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.