Magazyn

Święto Wniebowstąpienia Pańskiego


“Wznio­słeś się w chwa­le, Chry­ste Boże nasz, i radość dałeś uczniom Swym obiet­ni­cą Ducha Świę­te­go, upew­nio­nym przez bło­go­sła­wień­stwo, któ­re otrzy­ma­li, żeś Ty jest Syn Boży, Zba­wi­ciel świa­ta.” wschod­ni tro­pa­rion świę­ta Wnie­bo­wstą­pie­nia Pań­skie­go


Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.