Społeczeństwo kobiety w kościele

Biskup zmienił zdanie nt. kapłaństwa kobiet


Biskup Hor­sham, sufra­ga­nii angli­kań­skiej die­ce­zji Chi­ce­ster, Mark Sower­by poin­for­mo­wał swo­je­go ordy­na­riu­sza, że po wie­lu modli­twach i bada­niu duszy zmie­nił zda­nie nt. świę­ceń kapłań­skich i bisku­pich dla kobiet.


Bp Sower­by był dotych­czas jed­nym z lide­rów opo­zy­cji w łonie Kościo­ła Anglii, sprze­ci­wia­ją­cej się ordy­no­wa­niu kobiet na księ­ży. Był rów­nież prze­ciw­ny kon­se­kra­cji kobiet na bisku­pów i jed­nym z lide­rów powsta­łe­og w 2010 roku Sto­wa­rzy­sze­nia św. Wil­fri­da i św. Hil­dy, do któ­re­go nale­żą tra­dy­cjo­na­li­stycz­ni bisku­pi i kapła­ni Kościo­ła Anglii, zapew­nia­ją­cy prze­ciw­ni­kom ordy­na­cji kobiet alter­na­tyw­ną opie­kę kano­nicz­ną. Bp Sower­by wciąż będzie kie­ro­wał sufra­ga­nią die­ce­zji Chi­che­ster jed­nak kon­ser­wa­tyw­ni angli­ka­nie będą musie­li zwra­cać się z proś­bą o posłu­gę do ordy­na­riu­sza die­ce­zji Chi­che­ster bp. Mar­ti­na Ware­na, któ­re­go die­ce­zja przez wie­le lat ucho­dzi­ła za bastion prze­ciw­ni­ków ordy­na­cji kobiet.

Bp Sower­by zre­zy­gno­wał rów­nież z człon­ko­stwa w Sto­wa­rzy­sze­niu. – Z wiel­kim żalem przy­ją­łem rezy­gna­cję Bisku­pa Hor­sham. Uzna­ję ból, jaki odczu­wa w związ­ku z tym kro­kiem – napi­sał w oświad­cze­niu Biskup Wake­field Tony Robin­son, kie­ru­ją­cy Sto­wa­rzy­sze­niem.

Oświad­cze­nie bp. Sowerby’ego zbie­gło się w cza­sie z ogło­sze­niem kolej­nej już nomi­na­cji bisku­piej dla kobie­ty w Koście­le Anglii. Ks. Dame Sarah Mul­lal­ly, skarb­nik kate­dry Sulis­bu­ry zosta­ła mia­no­wa­na nowym bisku­pem Cre­di­ton, sufra­ga­nii die­ce­zji Exe­ter.

» Ekumenizm.pl: Biskup dla ewan­ge­li­kal­nych

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.