Społeczeństwo kobiety w kościele

“Kobiety na falach” zostaną w domu


Holen­der­ski rząd pod­jął decy­zję, zgod­nie z któ­rą abor­cyj­ny satek, nale­żą­cy do femi­ni­stycz­nej orga­ni­za­cji “Kobie­ty na falach” (Women on waves) nie będzie mógł opusz­czać tery­to­rial­nych wód Holan­dii. W ten spo­sób wła­dze holen­der­skie unie­moż­li­wi­ły pro­abor­cyj­nym femi­nist­kom wywo­ły­wa­nie kon­flik­tów w kra­jach, w któ­rych obo­wią­zu­je suro­we pra­wo anty­abor­cyj­ne. W zeszłym roku “Kobie­ty na falach“przybyły doPol­ski i Irlan­dii. Wię­cej infor­ma­cji na stro­nach Gaze­ty Wybor­czej


Holen­der­ski rząd pod­jął decy­zję, zgod­nie z któ­rą abor­cyj­ny satek, nale­żą­cy do femi­ni­stycz­nej orga­ni­za­cji “Kobie­ty na falach” (Women on waves) nie będzie mógł opusz­czać tery­to­rial­nych wód Holan­dii.

W ten spo­sób wła­dze holen­der­skie unie­moż­li­wi­ły pro­abor­cyj­nym femi­nist­kom wywo­ły­wa­nie kon­flik­tów w kra­jach, w któ­rych obo­wią­zu­je suro­we pra­wo anty­abor­cyj­ne. W zeszłym roku “Kobie­ty na falach“przybyły doPol­ski i Irlan­dii.

Wię­cej infor­ma­cji na stro­nach Gaze­ty Wybor­czej

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.