Społeczeństwo kobiety w kościele

Pierwsza kapłanka z Anglii nie żyje


W wie­ku 92 lat zmar­ła ks. dr Joy­ce M. Ben­nett, pierw­sza kobie­ta pocho­dzą­ca z Anglii, któ­ra otrzy­ma­ła świę­ce­nia kapłań­skie we Wspól­no­cie Angli­kań­skiej. Infor­ma­cję poda­no pod­czas obra­du­ją­ce­go w Yor­ku Syno­du Gene­ral­ne­go Kościo­ła Anglii.


Joy­ce Ben­nett była angli­kań­ską misjo­nar­ką pra­cu­ją­cą w Hong Kon­gu, głów­nie w szko­le dla dziew­cząt św. Kata­rzy­ny. 3 grud­nia 1971 biskup Hong Kon­gu Gil­bert Baker udzie­lił jej świę­ceń kapłań­skich. Kościół Anglii otwo­rzył się na kapłań­stwo kobiet ponad 20 lat póź­niej. Ben­nett powró­ci­ła póź­niej do Anglii – w lon­dyń­skim koście­le St. Mar­tin in the Fields spra­wo­wa­ła opie­kę dusz­pa­ster­ską nad chiń­ski­mi chrze­ści­ja­na­mi.

Histo­rycz­na ordy­na­cja i wiel­ki powrót

Gdy w 1971 roku ks. Ben­nett wyświę­ca­no na kapłan­kę angli­kań­skiej die­ce­zji Hong Kon­gu do służ­by powró­ci­ła inna kobie­ta, któ­ra uto­ro­wa­ła dro­gę do kapłań­stwa kobiet we Wspól­no­cie Angli­kań­skiej. Pierw­szą kobie­tą w histo­rii angli­ka­ni­zmu, któ­ra otrzy­ma­ła świę­ce­nia była ks. Flo­ren­ce Li Tim-Oi, rów­nież z Hong Kon­gu. Zosta­ła wyświę­co­na jesz­cze pod­czas woj­ny w 1944 roku z powo­du bra­ku księ­ży. Bra­ki moż­li­wo­ści spra­wo­wa­nia Eucha­ry­stii przez kapła­nów-męż­czyzn skło­nił ówcze­sne­go bisku­pa Hong Kon­gu do udzie­le­nia świę­ceń ks. Li Tim-Oi. Ponie­waż jej ordy­na­cja była dla ówcze­snych Kościo­łów angli­kań­skich kon­tro­wer­syj­na, kobie­ta zre­zy­gno­wa­ła z funk­cji, jed­nak nigdy nie zrze­kła się świę­ceń kapłań­skich, stąd też w 1971 roku zosta­ła włą­czo­na do ducho­wień­stwa die­ce­zji Hong Kong. Zmar­ła w 1992 roku w Toron­to.

Kościół Epi­sko­pal­ny w USA włą­czył ks. Li Tim-Oi do litur­gicz­ne­go kalen­da­rza świę­tych. Powsta­ła nawet iko­na z chiń­ską pastor­ką, przed­sta­wia­ną naj­czę­ściej w geście bło­go­sła­wień­stwa z Pismem Świę­tym w ręce lub w momen­cie podniesienia/adoracji Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu.


Gale­ria
Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.