Społeczeństwo kobiety w kościele

Polscy luteranie inaugurują stronę o ordynacji kobiet


Ruszy­ła stro­na inter­ne­to­wa doty­czą­ca ordy­na­cji kobiet na księ­ży (pre­zbi­te­rów) w Koście­le Ewan­ge­lic­ko-Augs­bur­skim w RP. Zawie­ra ona mate­ria­ły teo­lo­gicz­ne i arty­ku­ły nt. ordy­na­cji kobiet. Stro­na ma też być miej­scem dia­lo­gu zwo­len­ni­ków i prze­ciw­ni­ków ordy­na­cji kobiet w Koście­le.


Kobie­ty w Koście­le ewan­ge­lic­kim w Pol­sce już w latach 20. XX wie­ku stu­dio­wa­ły teo­lo­gię, anga­żo­wa­ły się w pra­cę kate­che­tycz­ną i dusz­pa­ster­ską w para­fiach, nie mia­ły jed­nak moż­li­wo­ści bycia duchow­ny­mi.

W 1963 roku Naczel­na Rada Kościo­ła umoż­li­wi­ła absol­went­kom teo­lo­gii, któ­re zda­ły odpo­wied­ni egza­min, wpro­wa­dze­nie w urząd naucza­nia kościel­ne­go, chcąc w ten spo­sób nadać ran­gę ich pra­cy w Koście­le. W prak­ty­ce kate­chet­ki tak­że odpra­wia­ły nabo­żeń­stwa i zaj­mo­wa­ły się pra­cą dusz­pa­ster­ską w para­fiach.

Mimo, że spra­wa ordy­na­cji kobiet na księ­ży kil­ka­krot­nie wra­ca­ła pod­czas syno­dów to dal­sze zmia­ny przy­szły dopie­ro w 1999 roku, w związ­ku z wpro­wa­dze­niem nowej Prag­ma­ty­ki Służ­bo­wej. Umoż­li­wi­ła ona ordy­na­cję kobiet na duchow­nych w posłu­dze dia­ko­na, a wcze­śniej­sze wpro­wa­dze­nie w urząd naucza­nia kościel­ne­go zrów­na­ła z ordy­na­cją dia­ko­nac­ką. Ozna­cza­ło to, że kobie­ty – dia­ko­nii mogły podej­mo­wać w Koście­le pra­cę cha­ry­ta­tyw­ną, ewan­ge­li­za­cyj­no-misyj­ną oraz pomoc­ni­czą służ­bę Sło­wa Boże­go (m.in. pro­wa­dze­nie nabo­żeństw, ślu­bów i pogrze­bów, spra­wo­wa­nie Sakra­men­tu Chrztu Św., pomoc przy dys­try­bu­cji Komu­nii Św.), nie dawa­ło im jed­nak moż­li­wo­ści samo­dziel­ne­go pro­wa­dze­nia para­fii oraz spra­wo­wa­nia Sakra­men­tu Komu­nii Św.

W 2008 roku Syno­dal­na Komi­sja Teo­lo­gii i Kon­fe­sji stwier­dzi­ła, że z per­spek­ty­wy teo­lo­gicz­nej nale­ży dopu­ścić moż­li­wość ordy­na­cji kobiet na księ­ży, lecz Synod Kościo­ła w paź­dzier­ni­ku 2010 roku opo­wie­dział się prze­ciw ordy­na­cji.

Zwierzch­nik Kościo­ła Ewan­ge­lic­ko-Augs­bur­skie­go w Pol­sce, bp Jerzy Samiec w 2014 roku, wśród istot­nych zadań Kościo­ła umie­ścił wła­śnie kwe­stię ordy­na­cji kobiet. Ele­men­ta­mi dys­ku­sji są m.in. kon­sul­ta­cje mię­dzy­na­ro­do­we prze­pro­wa­dzo­ne w Kościo­łach part­ner­skich oraz roz­mo­wy toczą­ce się w róż­nych gre­miach kościel­nych. Jak pod­kre­ślił w prze­sła­niu na stro­nie inter­ne­to­wej bp Samiec „Kościół musi cią­gle roz­wi­jać się poprzez kry­tycz­ne oce­nia­nie swe­go dzia­ła­nia i zwia­sto­wa­nia.” Zachę­cił też wier­nych, by uczy­li się pro­wa­dze­nia dia­lo­gu z posza­no­wa­niem bliź­nie­go. „Jeste­śmy Kościo­łem dia­lo­gu — dodał — lecz nie jest to dia­log dla same­go dia­lo­gi­zo­wa­nia, ale ma on kon­kret­ny cel: służ­bę czło­wie­ko­wi potrze­bu­ją­ce­mu Ewan­ge­lii.”

Dys­ku­sja pro­wa­dzo­na będzie tak­że pod­czas naj­bliż­szej, jesien­nej sesji Syno­du Kościo­ła i doty­czyć będzie głów­nie prak­tycz­nych aspek­tów ordy­na­cji kobiet (m.in. macie­rzyń­stwa, zabez­pie­cze­nia socjal­ne­go i orga­ni­za­cji pra­cy para­fial­nej). Na wio­sen­nej sesji Syno­du Kościo­ła w 2016 roku zapla­no­wa­no gło­so­wa­nie nad wnio­skiem doty­czą­cym ordy­na­cji kobiet na księ­ży.

Stro­na www.ordynacjakobiet.pl będzie na bie­żą­co aktu­ali­zo­wa­na i uzu­peł­nia­na o kolej­ne mate­ria­ły.

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.