Społeczeństwo kobiety w kościele

Prawosławni przepraszają za incydent


Sze­ro­kim echem odbi­ła się spra­wa modli­twy eku­me­nicz­no-mię­dzy­re­li­gij­nej z oka­zji 18. Mię­dzy­na­ro­do­we­go Dnia Pamię­ci Ofiar Holo­cau­stu. Obec­ni na uro­czy­sto­ści duchow­ni pra­wo­sław­ni stwier­dzi­li, że nie będą modlić się obok lute­rań­skiej duchow­nej. Incy­dent wywo­łał pro­test władz Kościo­ła Ewan­ge­lic­ko-Augs­bur­skie­go. Na wnio­sek Bisku­pa Kościo­ła tema­tem zaję­ła się rów­nież Pol­ska Rada Eku­me­nicz­na (PRE). Nie­daw­no pra­wo­sław­ni prze­pro­si­li za incy­dent, jed­nak uczy­ni­li to pośred­nio i jedy­nie w for­mie ust­nej.Przy­po­mnij­my: 27 stycz­nia 2023 roku przed Pomni­kiem Boha­te­rów Get­ta War­szaw­skie­go odby­ły się uro­czy­sto­ści, na któ­rych z ramie­nia Kościo­ła lute­rań­skie­go poja­wi­ła się ks. Wik­to­ra Matloch, wika­ria Para­fii Ewan­ge­lic­ko-Augs­bur­skiej Wnie­bo­wstą­pie­nia Pań­skie­go w War­sza­wie.

Dwóch duchow­nych pra­wo­sław­nych oświad­czy­ło wobec orga­ni­za­to­rów (Fun­da­cja Sha­lom), że obec­ność lute­rań­skiej teo­loż­ki jest zmia­ną w pro­gra­mie i że oni nie mogą w tej modli­twie uczest­ni­czyć. Wszyst­ko mia­ło miej­sce na parę minut przed roz­po­czę­ciem uro­czy­sto­ści. Ks. Matloch zde­cy­do­wa­ła się na wyco­fa­nie się z uro­czy­sto­ści. Szcze­gó­ło­wo spra­wę opi­sa­li­śmy tutaj.

Biskup Kościo­ła Ewan­ge­lic­ko-Augs­bur­skie­go ks. Jerzy Samiec skie­ro­wał do orga­ni­za­to­rów pismo w spra­wie incy­den­tu. Odby­ły się kon­sul­ta­cje. Fun­da­cja Sha­lom, nie bez pre­sji innych orga­ni­za­cji żydow­skich, prze­pro­si­ła za zaist­nia­łą sytu­ację.

21 lute­go 2023 r. bp Samiec wydał list otwar­ty (szcze­gó­ły tutaj), w któ­rym przy­po­mniał sta­no­wi­sko Kościo­ła ewan­ge­lic­ko-augs­bur­skie­go w kwe­stii rów­ne­go trak­to­wa­nia wszyst­kich duchow­nych i sta­now­czo sprze­ci­wił się pod­wa­ża­niu auto­no­mii Kościo­ła lute­rań­skie­go przez przed­sta­wi­cie­li i wła­dze innych Kościo­łów.

W mię­dzy­cza­sie incy­dent przed Pomni­kiem był sze­ro­ko komen­to­wa­ny w mediach ogól­no­kra­jo­wych, nie tyl­ko kościel­nych, bo do wyda­rzeń odnio­sły się czo­ło­we pol­skie cza­so­pi­sma (m.in. Poli­ty­ka, Tygo­dnik Powszech­ny). Gaze­ta Wybor­cza opu­bli­ko­wa­ła nie­daw­no wywiad z ks. Wik­to­rią Matloch, w któ­rym duchow­na szcze­gó­ło­wo opo­wie­dzia­ła o stycz­nio­wych wyda­rze­niach, któ­re mia­ły miej­sce bez­po­śred­nio po zakoń­cze­niu Tygo­dnia Modlitw o Jed­ność Chrze­ści­jan.

Nie­ja­ko rów­no­le­gle wła­dze Kościo­ła lute­rań­skie­go posta­no­wi­ły dopro­wa­dzić spra­wę do koń­ca, tak­że na płasz­czyź­nie eku­me­nicz­nej.

8 mar­ca 2023 r. (Dzień Kobiet) bp Samiec skie­ro­wał list do pre­ze­sa Pol­skiej Rady Eku­me­nicz­nej ks. super­in­ten­den­ta Andrze­ja Malic­kie­go ws. incy­den­tu. List został wysła­ny rów­nież do wia­do­mo­ści Kościo­łów człon­kow­skich PRE oraz gre­miów kie­row­ni­czych Kościo­ła Ewan­ge­lic­ko-Augs­bur­skie­go. W liście bp Samiec napi­sał m. in.:

Obce­so­we potrak­to­wa­nie duchow­nej nasze­go Kościo­ła, wymu­sze­nie ustęp­stwa i brak sza­cun­ku dla auto­no­micz­nych decy­zji Kościo­ła odczy­tu­ję jako afront, któ­re­go nie moż­na wytłu­ma­czyć jed­no­ra­zo­wą czy przy­pad­ko­wą nie­zręcz­no­ścią. Nosi ona zna­mio­na upo­rczy­wej mani­fe­sta­cji nie­chę­ci władz PAKP wobec Kościo­ła Ewan­ge­lic­ko-Augs­bur­skie­go, nie tyl­ko wobec jed­nej duchow­nej, ale wobec całej Jed­no­ty.

W dwu­stro­ni­co­wym liście bp Samiec odwo­łał się do Sta­tu­tu PRE, wska­zu­jąc, że sta­no­wi on, iż Kościo­ły zobo­wią­zu­ją się do posza­no­wa­nia toż­sa­mo­ści kon­fe­syj­nej, a tak­że do sze­rze­nia tole­ran­cji reli­gij­nej:

Kościół Ewan­ge­lic­ko-Augs­bur­ski nigdy nie ocze­ki­wał i nie będzie ocze­ki­wał spe­cjal­ne­go trak­to­wa­nia ani przy­ję­cia przez PAKP nasze­go spoj­rze­nia na teo­lo­gię urzę­du, ale ma pra­wo i obo­wią­zek ocze­ki­wać posza­no­wa­nia swo­jej odręb­no­ści, odmien­no­ści i róż­no­rod­no­ści.

Zwierzch­nik pol­skich lute­ra­nów wyra­ził ocze­ki­wa­nie wobec władz PRE, iż te będą egze­kwo­wać zasa­dy, wyni­ka­ją­ce ze Sta­tu­tu, któ­re wszyst­kie Kościo­ły człon­kow­skie dobro­wol­nie uzna­ją.


Reak­cja refor­mo­wa­nych

Na list bpa Sam­ca zare­ago­wał Kon­sy­storz Kościo­ła Ewan­ge­lic­ko-Refor­mo­wa­ne­go. W piśmie z 12 mar­ca 2023 roku skie­ro­wa­nym do ks. Malic­kie­go, a pod­pi­sa­nym przez bisku­pa Prze­my­sła­wa Koro­zę i pre­ze­sa kon­sy­sto­rza Pio­tra Nie­wie­cze­rza­ła, repre­zen­tan­ci Kon­sy­sto­rza pod­kre­śli­li koniecz­ność wza­jem­nej akcep­ta­cji dla róż­no­rod­no­ści teo­lo­gicz­nej:

Każ­dy z naszych Kościo­łów bio­rąc pod uwa­gę odmien­ność teo­lo­gicz­ną, histo­rycz­ną, etnicz­ną i kul­tu­ro­wą mógł­by oczy­wi­ście dopa­try­wać się w pozo­sta­łych nie­do­sko­na­ło­ści. Woli­my jed­nak budo­wać się we wspól­nym chwa­le­niu Pana i służ­bie Jego dzie­ciom. Nie­odzow­ną jed­nak posta­wą dla takie­go wspól­ne­go dzia­ła­nia i wiel­bie­nia jest akcep­ta­cja wza­jem­nej odmien­no­ści i nie­czy­nie­nie jed­nych abso­lut­ną nor­mą dla dru­gich. Skrom­ność wspól­ne­go wyzna­nia win, a nie pycha prze­ko­na­nia o wła­snej jedy­no­słusz­no­ści.

Refor­mo­wa­ni Kon­sy­storz przy­po­mniał, że rów­nież w Koście­le ewan­ge­lic­ko-refor­mo­wa­nym kobie­ty mogą spra­wo­wać „służ­bę mini­strów Ver­bi Divi­ni”, stąd też w peł­ni soli­da­ry­zu­je się z gło­sem Kościo­ła Ewan­ge­lic­ko-Augs­bur­skie­go.


Spo­tka­nie PRE i uta­jo­na odpo­wiedź

13 mar­ca 2023 roku odby­ło się posie­dze­nie Zarzą­du PRE, któ­re­mu prze­wod­ni­czył ks. Andrzej Malic­ki. Ze stro­ny pra­wo­sław­nej w spo­tka­niu uczest­ni­czył wła­dy­ka lubel­sko-chełm­ski Abel (Popław­ski) oraz arcy­bi­skup wro­cław­sko-szcze­ciń­ski Jerzy (Pań­kow­ski).

Redak­cja ekumenizm.pl wysto­so­wa­ła do ks. pre­ze­sa Malic­kie­go ofi­cjal­ne zapy­ta­nie w kwe­stii listu oby­dwu Kościo­łów oraz rezul­ta­tu spo­tka­nia władz PRE.

W odpo­wie­dzi na list ks. Malic­ki udzie­lił odpo­wie­dzi, jed­nak zastrzegł, że nie chce, aby pro­blem został upu­blicz­nio­ny i nie wyra­ża zgo­dy na publi­ka­cję jego odpo­wie­dzi w żad­nych mediach.

Redak­cji uda­ło się jed­nak usta­lić, że pod­czas spo­tka­nia stro­na pra­wo­sław­na wyra­zi­ła ubo­le­wa­nie zaist­nia­ła sytu­acją, a bp Jerzy Samiec otrzy­mał ust­ne prze­pro­si­ny od arcy­bi­sku­pa Jerze­go.

O pośred­nich prze­pro­si­nach poin­for­mo­wa­ni zosta­li rów­nież człon­ko­wie Syno­du Die­ce­zji War­szaw­skiej Kościo­ła Ewan­ge­lic­ko-Augs­bur­skie­go pod­czas wybor­cze­go Syno­du, któ­ry odbył się 26 mar­ca 2023 roku w War­sza­wie. Z urzę­du człon­ki­nią Syno­du jest tak­że ks. Wik­to­ria Matloch.Gale­ria
Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.