Społeczeństwo kobiety w kościele

Luteranie zdecydowali o ordynacji kobiet


Synod Kościo­ła Ewan­ge­lic­ko-Augs­bur­skie­go w RP gło­so­wał 2 kwiet­nia nad wnio­skiem Bisku­pa Kościo­ła ks. Jerze­go Sam­ca, doty­czą­cym zmia­ny prze­pi­sów Zasad­ni­cze­go Pra­wa Wewnętrz­ne­go, któ­re umoż­li­wi­ły­by dopusz­cze­nia kobiet do ordy­na­cji na pre­zbi­te­ra (księ­dza). Synod wnio­sek odrzu­cił (38 za, 26 prze­ciw, 4 wstrzy­mu­ją­cych się). Koniecz­na była więk­szość 2/3 gło­sów.


Zaraz na począt­ku tej czę­ści obrad ks. Marek Lon­dzin zło­żył for­mal­ny wnio­sek o gło­so­wa­nie taj­ne i przy­stą­pie­nie do gło­so­wa­nia bez pro­wa­dze­nia dys­ku­sji. Zgod­nie z prze­pi­sa­mi kościel­ny­mi wnio­sek o gło­so­wa­nie nie­jaw­ne musi uzy­skać co naj­mniej 1/4 gło­sów popar­cia. Zde­cy­do­wa­na więk­szość syno­da­łów opo­wie­dzia­ła się za gło­so­wa­niem taj­nym.

Odby­ła się pra­wie dwu­go­dzin­na dys­ku­sja syno­da­łów, w któ­rej wzię­li zarów­no świec­cy, jak i duchow­ni człon­ko­wie Syno­du Kościo­ła.

» KOMENTARZ

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.