Społeczeństwo kobiety w kościele

Massachusetts utrzyma małżeństwa jednopłciowe


Po inten­syw­nych zabie­gach tak­że ze stro­ny Zjed­no­czo­ne­go Kościo­ła Chry­stu­sa i Kościo­ła Uni­ta­rian i Uni­wer­sa­li­stów, Kon­sy­sty­tu­cyj­na Kon­wen­cja Sta­nu Mas­sa­chu­setts odrzu­ci­ła popraw­kę kon­sty­tu­cyj­ną, któ­ra by defi­nio­wa­ła mał­żeń­stwo jako zwią­zek kobie­ty i męż­czy­zny. Tym samym stan Mas­sa­chu­setts zacho­wa mał­żeń­stwa jed­no­pł­cio­we.Zgod­nie z pra­wem, nad pro­jek­tem popraw­ki sil­nie wspie­ra­nej przez rzym­sko­ka­to­lic­ką archi­di­ce­zję Bosto­nu mogli­by gło­so­wać w refe­ren­dum miesz­kań­cy sta­nu, jeśli dwa razy pod rząd popar­ło by ją co naj­mniej 50 usta­wo­daw­ców w dwóch kolej­nych gło­so­wa­niach. […]


Po inten­syw­nych zabie­gach tak­że ze stro­ny Zjed­no­czo­ne­go Kościo­ła Chry­stu­sa Kościo­ła Uni­ta­rian i Uni­wer­sa­li­stów, Kon­sy­sty­tu­cyj­na Kon­wen­cja Sta­nu Mas­sa­chu­setts odrzu­ci­ła popraw­kę kon­sty­tu­cyj­ną, któ­ra by defi­nio­wa­ła mał­żeń­stwo jako zwią­zek kobie­ty i męż­czy­zny. Tym samym stan Mas­sa­chu­setts zacho­wa mał­żeń­stwa jed­no­pł­cio­we.

Zgod­nie z pra­wem, nad pro­jek­tem popraw­ki sil­nie wspie­ra­nej przez rzym­sko­ka­to­lic­ką archi­di­ce­zję Bosto­nu mogli­by gło­so­wać w refe­ren­dum miesz­kań­cy sta­nu, jeśli dwa razy pod rząd popar­ło by ją co naj­mniej 50 usta­wo­daw­ców w dwóch kolej­nych gło­so­wa­niach. Jesz­cze w stycz­niu za popraw­ką opo­wie­dzia­ło się 62 usta­wo­daw­ców, ale na tej sesji już tyl­ko 45. Prze­ciw popraw­ce było 151 posłów I sena­to­rów. Tym samym naj­bliż­szy ter­min w któ­rym moż­na prze­gło­so­wać podob­ną popraw­kę odsu­nął się do 2012, ale nie wia­do­mo, czy ktoś ją jesz­cze zgło­si.


Zado­wo­le­nie z wyni­ku gło­so­wa­nia ogło­si­li przed­sta­wi­cie­le UCC i UUA, “smu­tek” zaś przed­sta­wi­cie­le kościo­ła rzym­sko­ka­to­lic­kie­go.


Stan Mas­sa­chu­setts jako pierw­szy zale­ga­li­zo­wał mał­żeń­stwa jed­no­pł­cio­we po wyro­ku jego Sądu Naj­wyż­sze­go w 2004 roku, któ­ry brak takiej moż­li­wo­ści uznał za naru­sze­nie kon­sty­tu­cyj­nej zasa­dy rów­no­ści.

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.