Społeczeństwo LGBTQ +

Szkoccy episkopalianie za błogosławieniem małżeństw jednopłciowych


Kościół Epi­sko­pal­ny w Szko­cji wypo­wie­dział się za moż­li­wo­ścią bło­go­sła­wie­nia związ­ków jed­no­pł­cio­wych w koście­le. To pierw­szy Kościół angli­kań­ski w Wiel­kiej Bry­ta­nii, któ­ry pod­jął taką decy­zję. Kil­ka minut po decy­zji syno­du, kon­ser­wa­ty­ści spo­za kra­ju mia­no­wa­li „bisku­pa misyj­ne­go” dla Zjed­no­czo­ne­go Kró­le­stwa.


Synod zmie­nił prze­pi­sy pra­wa kano­nicz­ne­go, zgod­nie z któ­rym mał­żeń­stwo defi­nio­wa­ne było jako zwią­zek kobie­ty i męż­czy­zny. 80% Izby Bisku­pów i Świec­kich opo­wie­dzia­ło się za zmia­na­mi. W Izbie Kle­ru odse­tek ten był mniej­szy (67%). Wnio­sek zło­żył biskup Edyn­bur­ga John Armes. Zmia­nom sprze­ci­wi­ła się tyl­ko jed­na die­ce­zja Aber­de­en and Ork­ney.

Jed­no­cze­śnie wpro­wa­dzo­no zastrze­że­nie, że każ­dy duchow­ny będzie miał pra­wo odmó­wić prze­wod­ni­cze­nia takiej cere­mo­nii bez nara­ża­nia się na jakie­kol­wiek kon­se­kwen­cje. Udzia­łu w cere­mo­nii będą mogli rów­nież odmó­wić świec­cy pra­cow­ni­cy Kościoła/parafii (orga­ni­sta, kościel­ny etc.).

Decy­zja szkoc­kich angli­ka­nów ozna­cza, że podob­nie jak w przy­pad­ku Kościo­ła Epi­sko­pal­ne­go USA rok temu, pod­ję­te zosta­ną kro­ki, zmie­rza­ją­ce do ogra­ni­cze­nia praw szkoc­kich epi­sko­pa­lian w łonie Wspól­no­ty Angli­kań­skiej. – To odej­ście od sta­no­wi­ska repre­zen­to­wa­ne­go przez więk­szość Kościo­łów Wspól­no­ty Angli­kań­skiej – powie­dział abp Josiah Ido­wu-Fearon, sekre­tarz gene­ral­ny Wspól­no­ty Angli­kań­skiej.

Z kolei pry­mas Kościo­ła Epi­sko­pal­ne­go w Szko­cji, abp David Chil­lin­gworth, zazna­czył, że nowy prze­pis potwier­dza, że w Koście­le ist­nie­ją róż­ne poglą­dy na temat mał­żeń­stwa. – Nikt nie będzie zmu­sza­ny do dzia­ła­nia wbrew swo­je­mu sumie­niu. Potwier­dza­my, że jeste­śmy jed­nym Kościo­łem róż­no­rod­no­ści i róż­nic, połą­cze­ni jed­no­ścią w Chry­stu­sie. Będzie­my nieść poprzez nasze życie dwa czci­god­ne i histo­rycz­ne uję­cia mał­żeń­stwa – pierw­sze, któ­re widzi w mał­żeń­stwie par jed­no­pł­cio­wych wyraz Chry­stu­so­wej akcep­ta­cji i otwar­to­ści oraz dru­gie, któ­re mówi o tra­dy­cyj­nym rozu­mie­niu mał­żeń­stwa jako usta­no­wio­ne­go przez Boga i zde­fi­nio­wa­ne­go przez Pismo.

Bły­ska­wicz­nie po gło­so­wa­niu syno­du, GAFCON, zrze­sza­ją­cy kon­ser­wa­tyw­nych bisku­pów Wspól­no­ty Angli­kań­skiej, zapo­wie­dział wyświę­ce­nie misyj­ne­go bisku­pa dla Szko­cji, któ­ry ma objąć opie­ką kano­nicz­ną kon­ser­wa­tyw­nych wier­nych, nie zga­dza­ją­cych się z decy­zją syno­du. Nomi­na­cję otrzy­mał ks. kano­nik Andy Lines.

Decy­zja szkoc­kich angli­ka­nów sta­wia pod pre­sją Kościół Anglii, naj­bar­dziej kon­ser­wa­tyw­ny Kościół angli­kań­ski w Wiel­kiej Bry­ta­nii.

» Ekumenizm.pl: Pry­ma­si uka­ra­li Kościół Epi­sko­pal­ny USA


Gale­ria
Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.