Społeczeństwo

Więcej protestantów niż katolików w Ameryce Środkowej


W Ame­ry­ce Środ­ko­wej licz­ba ewan­ge­li­kal­nych pro­te­stan­tów nie tyl­ko prze­ro­sła licz­bę kato­li­ków, ale też wię­cej jest prak­ty­ku­ją­cych pro­te­stan­tów niż kato­li­ków.


W Ame­ry­ce Środ­ko­wej, cen­tral­nym regio­nie geo­gra­ficz­nym Ame­ry­ki obej­mu­ją­cym 21 państw i kil­ka­na­ście tery­to­riów zależ­nych, licz­ba chrze­ści­jan dekla­ru­ją­cych przy­na­leż­ność do któ­re­goś z wyznań pro­te­stanc­kich prze­wyż­szy­ła licz­bę kato­li­ków – wyni­ka z badań prze­pro­wa­dzo­nych przez M&R Con­sul­to­res, o któ­rych infor­mu­je ser­wis Evan­ge­li­cal Focus.

Bada­nia, reali­zo­wa­ne już w 2023 roku, poka­zu­ją, że 42% miesz­kań­ców Ame­ry­ki Środ­ko­wej iden­ty­fi­ku­je się z pro­te­stan­ty­zmem, pod­czas gdy nie­speł­na 40% z Kościo­łem rzym­sko­ka­to­lic­kim. Pro­jekt badaw­czy zre­ali­zo­wa­no prze­pro­wa­dzo­no w sze­ściu pań­stwach regio­nu.

60% strat dla kato­li­ków

Na repre­zen­ta­tyw­nym przy­kła­dzie Nika­ra­gui, naj­więk­sze­go kra­ju Ame­ry­ki Środ­ko­wej zamiesz­ki­wa­ne­go przez 6,5 milio­na miesz­kań­ców, widać jak bar­dzo zmie­ni­ła się struk­tu­ra wyzna­nio­wa regio­nu.

Ze sta­ty­styk dostęp­nych w anglo­ję­zycz­nej Wiki­pe­dii pocho­dzą­cych z 2015 roku widać, że wów­czas kato­li­cy sta­no­wi­li jesz­cze 55% lud­no­ści, a pro­te­stan­ci zale­d­wie 27%. Dla porów­na­nia w latach 50. XX wie­ku Nika­ra­gua była w ponad 95% kato­lic­ka, a dziś odse­tek kato­li­ków oscy­lu­je w gra­ni­cy 35%, a pro­te­stan­tów ma być ok. 65%.

Z badań wyni­ka, że Kościół rzym­sko­ka­to­lic­ki stra­cił ponad 60% swo­ich wier­nych. Więk­szość spo­śród byłych kato­li­ków dekla­ru­je swo­ją przy­na­leż­ność do wyznań pro­te­stanc­kich.

Licz­by poka­zu­ją ponad­to, że aż 42% ewan­ge­li­kal­nych chrze­ści­jan dekla­ru­je regu­lar­ny udział w nabo­żeń­stwach, pod­czas gdy wśród kato­li­ków środ­ko­wo­ame­ry­kań­skich odse­tek ten wyno­si tyl­ko 21%.

Tak­że w deba­tach o cha­rak­te­rze etycz­no-moral­nym oraz w zagad­nie­niach zwią­za­nych z sek­su­al­no­ścią czło­wie­ka współ­czyn­nik odpo­wie­dzi kon­ser­wa­tyw­nych jest wyż­szy wśród ewan­ge­li­ka­łów niż wśród kato­li­ków.

Podob­ne tren­dy obser­wu­je się rów­nież w Ame­ry­ce Połu­dnio­wej, szcze­gól­nie w Bra­zy­lii, o czym nie­daw­no infor­mo­wa­li­śmy na por­ta­lu ekumenizm.pl.

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.