Ekumenizm na świecie

Cerkiew Prawosławna Ukrainy nowym członkiem KKE


Cer­kiew Pra­wo­sław­na Ukra­iny zosta­ła nowym człon­kiem Kon­fe­ren­cji Kościo­łów Euro­pej­skich (KKE). Wnio­sek o człon­ko­stwo CPU zło­ży­ła w 2022 roku.


- Jest naszą wiel­ką rado­ścią, by przy­wi­tać i objąć was w chrze­ści­jań­skiej miło­ści – napi­sał pre­zy­dent KKE abp Niki­ta (Loulias) metro­po­li­ta Tia­ty­ry i Wiel­kiej Bry­ta­nii w liście do metro­po­li­ty Eustra­te­go (Zoria), odpo­wie­dzial­ne­go w CPU za kon­tak­ty zagra­nicz­ne.

Nowy Kościół człon­kow­ski powi­tał rów­nież dr Jør­gen Skov Søren­sen, sekre­tarz gene­ral­ny KKE. – Ten krok mani­fe­stu­je nie tyl­ko zobo­wią­za­nie euro­pej­skich Kościo­łów w urze­czy­wist­nia­niu poko­ju w Ukra­inie, ale tak­że złą­cze­nie rąk z naszy­mi ukra­iń­ski­mi sio­stra­mi i brać­mi w Chry­stu­sie, aby mogli nas popro­wa­dzić w naszym wspól­nym powo­ła­niu na rzecz spra­wie­dli­we­go poko­ju.

KKE jest pierw­szą mię­dzy­na­ro­do­wą orga­ni­za­cją eku­me­nicz­ną, któ­ra przy­ję­ła do swo­ich struk­tur CPU. Cer­kiew ta nie jest uzna­wa­na za kano­nicz­ną przez więk­szość pra­wo­sław­nych Kościo­łów lokal­nych, w tym przez Pol­ski Auto­ke­fa­licz­ny Kościół Pra­wo­sław­ny (PAKP), któ­ry jest człon­kiem KKE wraz z sze­ścio­ma inny­mi Kościo­ła­mi z Pol­ski.

Temat Ukra­iny był rów­nież tema­tem Zgro­ma­dze­nia Ogól­ne­go KKE, któ­re w czerw­cu br. odby­wa­ło się w Tal­li­nie (Esto­nia). Wów­czas, na znak pro­te­stu wobec zapro­sze­nia na Zgro­ma­dze­nie przed­sta­wi­cie­li CPU, w posie­dze­niu nie wzię­li udział repre­zen­tan­ci Serb­skiej Cer­kwi Pra­wo­sław­nej.

Cer­kiew Pra­wo­sław­na w Ukra­inie będzie jed­nym z dwóch Kościo­łów człon­kow­skich KKE z Ukra­iny, dru­gim jest Kościół refor­mo­wa­ny mniej­szo­ści węgier­skiej.

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.