Ekumenizm na świecie

Ekumeniczne rekolekcje anglikańskich i rzymskokatolickich biskupów


W dniach od 31 stycz­nia do 1 lute­go odby­ły się w Bir­ming­ham reko­lek­cje dla bisku­pów angli­kań­skich i rzym­sko­ka­to­lic­kich z Anglii i Walii. To już pią­te takie spo­tka­nie w cią­gu ostat­nich 10 lat.


Spo­tka­nie bisku­pów słu­ży nie tyl­ko pogłę­bia­niu rela­cji ducho­wych, ale też wspól­nym pro­jek­tom o zasię­gu regio­nal­nym i naro­do­wym. Sztan­da­ro­wym przy­kła­dem jest ewan­ge­li­za­cyj­na akcja Kościo­ła Anglii zaty­tu­ło­wa­na „Przyjdź Kró­le­stwo Two­je”, któ­rą w zeszłym roku wsparł ofi­cjal­nie rzym­sko­ka­to­lic­ki epi­sko­pat. O ini­cja­ty­wie infor­mo­wa­li­śmy na naszym por­ta­lu.

Bisku­pi otrzy­ma­li rów­nież infor­ma­cje, doty­czą­ce sta­nu ofi­cjal­ne­go dia­lo­gu Angli­kań­sko-Rzym­sko­ka­to­lic­kie­go, tzw. ARCIC. Pod­czas spo­tka­nia odby­wa­ły się wspól­ne modli­twy przy­go­to­wy­wa­ne przez każ­dy z Kościo­łów. W reko­lek­cjach uczest­ni­czy­ło 41 bisku­pów angli­kań­skich i 32 rzym­sko­ka­to­lic­kich, w tym arcy­bi­skup Can­ter­bu­ry Justin Welby, pry­mas Całej Anglii, oraz arcy­bi­skup West­min­ste­ru, kard. Vin­cent Nichols.

» Gale­ria zdjęć z wyda­rze­nia

» Ekumenizm.pl: Kato­li­cy wspie­ra­ją angli­kań­ski Tydzień Modli­twy


Gale­ria
Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.