Ekumenizm na świecie

Polska biskupka pokieruje ewangelickim skrzydłem angielskiej ekumenii


Bp Pau­li­na Hła­wicz­ka-Trot­man, zwierzch­nicz­ka Kościo­ła Lute­rań­skie­go w Wiel­kiej Bry­ta­nii (LCiGB) zosta­ła wybra­na na jed­ną z pre­zy­den­tów naj­więk­szej orga­ni­za­cji eku­me­nicz­nej w Anglii – Kościo­ły Razem w Anglii (CTE).


Kościo­ły Razem w Anglii (CTE) jest orga­ni­za­cją eku­me­nicz­ną sku­pia­ją­cą 54 wyznań chrze­ści­jań­skich, dzia­ła­ją­cych w Anglii. CTE posia­da sze­ściu pre­zy­den­tów odpo­wie­dzial­nych za poszcze­gól­ne tra­dy­cje wyzna­nio­we.

Bp Hła­wicz­ka-Trot­man, któ­ra w tym roku zosta­ła kon­se­kro­wa­na na pierw­szą na świe­cie biskup­kę lute­rań­ską pocho­dzą­cą z Pol­ski, obej­mie prze­wod­nic­two (pre­zy­den­tu­rę) Czwar­tej Gru­py CTE, w skład któ­rej wcho­dzą Kościół Szko­cji (Pre­zbi­te­riat Anglii), Lute­rań­ski Kościół w Wiel­kiej Bry­ta­nii (LCiGB), Rada Kościo­łów Lute­rań­skich, Ewan­ge­lic­ko-Lute­rań­ski Kościół Anglii, Synod Nie­miec­ko­ję­zycz­nych Zbo­rów Lute­rań­skich, Refor­mo­wa­nych i Unij­nych oraz Reli­gij­ne Towa­rzy­stwo Przy­ja­ciół (Kwa­krzy w Bry­ta­nii). Wybór ten ozna­cza, że bp Hła­wicz­ka-Trot­man będzie repre­zen­to­wać w CTE Kościo­ły sze­ro­kiej tra­dy­cji ewan­ge­lic­kiej (lute­rań­skiej, refor­mo­wa­nej i unij­nej) oraz kwa­krów.

Dotych­czas funk­cję tę peł­ni­ła dr Anna Krauss, sekre­tarz gene­ral­na LCiGB, któ­ra zre­zy­gno­wa­ła ze sta­no­wi­ska w związ­ku z obję­ciem sta­no­wi­ska dyrek­to­ra Cen­trum Świa­to­wej Fede­ra­cji Lute­rań­skiej w Wit­ten­ber­dze.

Pozo­sta­li pre­zy­den­ci są przed­sta­wi­cie­la­mi angli­kań­skie­go Kościo­ła Anglii (abp Can­ter­bu­ry Justin Welby), Kościo­ła rzym­sko­ka­to­lic­kie­go w Anglii i Walii (abp West­min­ste­ru kar­dy­nał Vin­cent Nichols), zie­lo­no­świąt­ko­wo-cha­ry­zma­tycz­ne­go Kościo­ła Boże­go (bp Tedroy Powell), Eku­me­nicz­ne­go Patriar­cha­tu Kon­stan­ty­no­po­la (abp Niki­ta) oraz gru­py Wol­nych Kościo­łów (ks. kano­nik Helen Came­ron z Kościo­ła Meto­dycz­ne­go Wiel­kiej Bry­ta­nii).

Sekre­ta­rzem gene­ral­nym CTE jest zie­lo­no­świąt­ko­wy biskup Mike Roy­al.

CTE powsta­ła w 1990 roku, jed­nak jej począt­ki się­ga­ją jesz­cze cza­sów II woj­ny świa­to­wej, gdy dzia­ła­ła Rada Kościół Wiel­kiej Bry­ta­nii. Do tej struk­tu­ry nale­ża­ła ogra­ni­czo­na licz­ba Kościo­łów – jej człon­kiem nie był ani Kościół rzym­sko­ka­to­lic­ki, ani wie­le Kościo­łów pro­te­stanc­kich wywo­dzą­cych się z śro­do­wisk zie­lo­no­świąt­ko­wych, cha­ry­zma­tycz­nych czy innych Kościo­łów, któ­rych wyznaw­cy poja­wi­li się na Wyspach po II woj­nie świa­to­wej.

Pro­ces kon­so­li­da­cji bry­tyj­skie­go ruchu eku­me­nicz­ne­go roz­po­czął się w latach 80. XX wie­ku wraz z piel­grzym­ką Jana Paw­ła II do Zjed­no­czo­ne­go Kró­le­stwa, a tak­że zaawan­so­wa­nym eta­pem dia­lo­gu angli­kań­sko-rzym­sko­ka­to­lic­kie­go na płasz­czyź­nie mię­dzy­na­ro­do­wej. W 1987 roku pod­pi­sa­na zosta­ła tzw. Dekla­ra­cja ze Swan­wick, któ­rej celem było zin­ten­sy­fi­ko­wa­nie, prze­mo­de­lo­wa­nie współ­pra­cy eku­me­nicz­nej na Wyspach, co dopro­wa­dzi­ło do powsta­nia dzi­siej­szej struk­tu­ry o nazwie Kościo­ły Razem w Anglii (podob­ne orga­ni­za­cje dzia­ła­ją w Walii, Szko­cji i Irlan­dii Płn.).

Każ­dy z nowych pre­zy­den­tów CTE pod­pi­su­je dekla­ra­cję, w któ­rej zobo­wią­zu­je się do:

- roz­wi­ja­nia wza­jem­nej przy­jaź­ni i wspar­cia mię­dzy Kościo­ła­mi,

- modli­twy, stu­dio­wa­nia i współ­pra­cy na rzecz jed­no­ści i misji Kościo­łów

- kon­sul­to­wa­nia spraw, doty­czą­cych wspól­ne­go dobra

- pro­mo­wa­nia spra­wie­dli­wo­ści, uczci­wo­ści i poko­ju

- mówie­nia jed­nym gło­sem oraz skła­da­nia wspól­ne­go świa­dec­twa o Jezu­sie Chry­stu­sie tak dale­ce, na ile jest to moż­li­we.

- Jestem zaszczy­co­na, że zosta­łam nomi­no­wa­na na pre­zy­dent­kę CTE repre­zen­tu­ją­cą Czwar­tą Gru­pę, aby słu­żyć Bogu i Jego Kościo­ło­wi wśród eku­me­nicz­nej rodzi­ny. Cie­szę się na to wyzwa­nie i wią­żą­ce się z tym szan­se, szcze­gól­nie w tak kry­tycz­nym cza­sie naszej histo­rii – powie­dzia­ła po wybo­rze bp Hła­wicz­ka-Trot­man.

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.