Kościoły protestanckie

Bp Paulina Hławiczka-Trotman konsekrowana na biskupkę brytyjskich luteran


20 stycz­nia 2024 roku w angli­kań­skim koście­le Marii Pan­ny w Not­tin­gham ks. Pau­li­na Hła­wicz­ka-Trot­man zosta­ła kon­se­kro­wa­na na biskup­kę Lute­rań­skie­go Kościo­ła w Wiel­kiej Bry­ta­nii (LCiGB). To pierw­sza Polka na świe­cie, któ­ra obję­ła posłu­gę bisku­pią w Koście­le lute­rań­skim.


Ks. rad­ca Pau­li­na Hła­wicz­ka-Trot­man zosta­ła wybra­na na biskup­kę Lute­rań­skie­go Kościo­ła w Wiel­kiej Bry­ta­nii 23 wrze­śnia 2023 roku pod­czas Syno­du Kościo­ła w Lon­dy­nie.

Aktu kon­se­kra­cji nowej biskup­ki doko­na­ła bp Jana Jeru­ma-Grin­ber­ga, była biskup­ka LCiGB, bp Tor Ber­ger z Nor­we­gii, ustę­pu­ją­cy biskup LCiGB oraz bp Paul Fer­gu­son, biskup Whit­by z archi­die­ce­zji Yor­ku (angli­kań­skie­go) Kościo­ła Anglii.

Czy Kościo­ły potrze­bu­ją bisku­pów?

Kaza­nie wygło­sił bp Mar­tin Lind ze Szwe­cji, któ­ry ordy­no­wał Pau­li­nę Hła­wicz­kę na duchow­ną lute­rań­ską. — Czy rze­czy­wi­ście potrze­bu­je­my bisku­pów? Moja krót­ka odpo­wiedź jest ‘tak’. Nigdy nie było żad­ne­go Kościo­ła bez bisku­piej służ­by. Są Kościo­ły bez bisku­pów lub ina­czej nazy­wa­ją tę posłu­gę, ale nie ma Kościo­łów bez bisku­pie­go nad­zo­ru. Pau­li­na, kon­se­kru­jąc cię na biskup­kę, dzię­ku­je­my Bogu, będąc prze­ko­na­ni, że jesteś darem Boga dla Kościo­ła – mówił bp Lind. — Zada­niem bisku­pa jest słu­cha­nie ludzi, ale tak­że gło­su tego świa­ta jak może­my opo­wie­dzieć chrze­ści­jań­skie orę­dzia wszyst­kim. Cho­dzi o to, aby zachę­cać ludzi do Ewan­ge­lii Jezu­sa Chry­stu­sa. Tyl­ko On two­rzy życie, nie my sami. Dla­te­go spo­czy­wa na nas wiel­ka odpo­wie­dzial­ność. Dla bisku­pa spe­cjal­ną misją jest to, aby w świe­cie kon­flik­tów pro­te­sto­wać prze­ciw­ko nad­uży­ciom, woj­nie i wspie­rać pokój. Pau­li­na szcze­gól­nie zaan­ga­żo­wa­na jest w wal­kę z rasi­zmem – przy­po­mi­nał bp Lind.

Pod koniec kaza­nia duchow­ny pod­kre­ślił szcze­gól­ne zna­cze­nie sakra­men­tu Wie­cze­rzy Pań­skiej, zazna­cza­jąc, że dzi­siej­sze przy­stą­pie­nie do Eucha­ry­stii będzie kolej­nym darem nowe­go życia w Chry­stu­sie. — Jeste­śmy róż­ni od sie­bie, ale Bóg daje nam w Eucha­ry­stii odpo­wied­nie, praw­dzi­we życie – pod­kre­ślił bp Lind.

W nabo­żeń­stwie uczest­ni­czy­li nie tyl­ko lute­ra­nie z Anglii, Łotwy, Esto­nii, USA, Nie­miec i Pol­ski, ale tak­że przed­sta­wi­cie­le Kościo­ła angli­kań­skie­go, Kościo­ła rzym­sko­ka­to­lic­kie­go, w tym ordy­na­riusz die­ce­zji Not­tin­gham bp Patrick McKin­ney, oraz zwierzch­ni­cy oraz repre­zen­tan­ci róż­nych Kościo­łów pro­te­stanc­kich z Anglii.

W litur­gii udział wzię­li rów­nież pol­scy duchow­ni: Biskup Kościo­ła Ewan­ge­lic­ko-Augs­bur­skie­go Jerzy Samiec, bp Adrian Kor­cza­go z die­ce­zji cie­szyń­skiej Kościo­ła Ewan­ge­lic­ko-Augs­bur­skie­go, z któ­rej wywo­dzi się bp Hła­wicz­ka-Trot­man, a tak­że ks. dr Ire­ne­usz Lukas, sekre­tarz regio­nal­ny ds. Euro­py Świa­to­wej Fede­ra­cji Lute­rań­skiej oraz ks. Hali­na Radacz, pro­boszcz­ka Para­fii w Żyrar­do­wie i Rawie Mazo­wiec­kiej.

Po odczy­ta­niu aktu wybo­ru, zło­że­nia przy­się­gi kon­se­kra­cyj­nej bisku­pi przy­stą­pi­li do kon­se­kra­cji apo­stol­skim zwy­cza­jem przez modli­twę i nało­że­nie rąk na nową biskup­kę. Odśpie­wa­no też zgod­nie z tra­dy­cją sta­ro­ko­ściel­ny hymn “Przyjdź, Duchu Świę­ty”.

Nowa biskup­ka prze­wod­ni­czy­ła póź­niej litur­gii eucha­ry­stycz­nej, pod­czas któ­rej Sło­wa Usta­no­wie­nia zaśpie­wa­ła w języ­ku pol­skim. Po pol­sku wybrzmia­ły rów­nież sło­wa koń­co­we­go bło­go­sła­wień­stwa, któ­re zaśpie­wał bp Wal­ter Jaguc­ki, pierw­szy biskup w histo­rii LCiGB. W tym roku bp Wal­ter Jaguc­ki obcho­dzi 60-lecie ordy­na­cji na duchow­ne­go.

Ks. rad­ca Pau­li­na Hła­wicz­ka-Trot­man od uro­dze­nia zwią­za­na ze Sko­czo­wem i Ustro­niem (Śląsk Cie­szyń­ski) jest absol­went­ką Chrze­ści­jań­skiej Aka­de­mii Teo­lo­gicz­nej w War­sza­wie. Na duchow­ną lute­rań­ską zosta­ła ordy­no­wa­na w Anglii w 2014 roku przez szwedz­kie­go bisku­pa Mar­ti­na Lin­da, gdyż wów­czas Kościół Ewan­ge­lic­ko-Augs­bur­ski w Pol­sce nie ordy­no­wał (wyświę­cał) kobiet, co zmie­ni­ło się dopie­ro w 2022 roku.

Kon­se­kra­cja w koście­le Robin Hooda

Uro­czy­ste nabo­żeń­stwo odby­ło się w angli­kań­skim koście­le Marii Pan­ny w Not­tin­gham o ponad 1000-let­niej histo­rii. Obec­na świą­ty­nia budo­wa­na była na prze­ło­mie XIV i XV wie­ku i jest trze­cim kościo­łem, któ­ry sta­nął na tym miej­scu po znisz­cze­niach i prze­bu­do­wach. Kościół nie­od­łącz­nie zwią­za­ny jest z legen­dą o Robin Hoodzie.

Jak mówią poda­nia histo­rycz­ne, Robin Hood prze­by­wa­jąc w tym koście­le został roz­po­zna­ny przez jed­ne­go z mni­chów, któ­re­mu Robin ukradł 100 fun­tów. Duchow­ny poin­for­mo­wał o tym sze­ry­fa z Not­tin­gham. Ten przy­był z licz­ny­mi oddzia­ła­mi, ale Robin Hood nie pod­dał się bez wal­ki zabi­ja­jąc kil­ku żoł­nie­rzy i same­go sze­ry­fa. Robi­na osta­tecz­nie poj­ma­no, uwię­zio­no w ratu­szu, skąd zdo­łał uciec dzię­ki pomo­cy Małe­go Joh­na.Gale­ria
Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.