Ekumenizm na świecie

Waldensi odpowiedzieli na papieskie przeprosiny


22 czerw­ca papież Fran­ci­szek jako pierw­szy Biskup Rzy­mu odwie­dził kościół wal­den­sów, gdzie wysto­so­wał prze­pro­si­ny do wier­nych za prze­śla­do­wa­nia, jakich wal­den­si doświad­czy­li ze stro­ny Kościo­ła Rzym­skie­go. Wal­den­si odpo­wie­dzie­li, że nie mogą prze­ba­czyć w imie­niu tych, któ­rych już nie ma.


O wizy­cie papie­ża Fran­cisz­ka u wal­den­sów infor­mo­wa­li­śmy na łamach ekumenizm.pl.

Wal­den­si zazna­czy­li, że z głę­bo­kim sza­cun­kiem i nie bez wzru­sze­nia proś­bę o prze­ba­cze­nie. — a nowa sytu­acja nie upo­waż­nia nas do tego, by zastą­pić tych, któ­rzy zapła­ci­li krwią i innym cier­pie­niem za swo­je świa­dec­two wia­ry ewan­ge­licz­nej, i prze­ba­czyć w ich imie­niu.

Synod wal­den­sów pod­kre­ślił jed­nak, że w sło­wach papie­ża widzi szan­sę i szcze­rą chęć na otwar­cie nowe­go roz­dzia­łu we wza­jem­nych rela­cjach.

Duża część śro­do­wisk rzym­sko­ka­to­lic­kich, w tym i przed­sta­wi­cie­le Kurii Rzym­skiej, nie ukry­wa­li roz­cza­ro­wa­nia reak­cją wal­den­sów, któ­rą oce­ni­li jako chłod­ną. Nie milk­ną też opi­nie, że wal­den­som zabra­kło wraż­li­wo­ści i miło­sier­dzia, któ­ry­mi wyka­zał się papież Fran­ci­szek.

» Ekumenizm.pl: Biskup Rzy­mu u wal­den­sów

KOMENTARZ

Mylą się ci wszy­scy, któ­rzy w sta­no­wi­sku Kościo­ła wal­den­sów doszu­ku­ją się policz­ka wymie­rzo­ne­go bisku­po­wi Rzy­mu. Wręcz prze­ciw­nie, swo­ją odpo­wie­dzią na apel papie­ża Fran­cisz­ka wło­scy ewan­ge­li­cy poda­li bra­ciom w Chry­stu­sie pomoc­na dłoń. Dzię­ki niej wspól­no­ta rzym­sko­ka­to­lic­ka ma szan­sę wyrwać się z zaklę­te­go krę­gu prze­pra­sza­nia wszyst­kich za wszyst­ko.

„Ta nowa sytu­acja nie upo­waż­nia nas do tego, by zastą­pić tych, któ­rzy zapła­ci­li krwią i innym cier­pie­niem za swo­je świa­dec­two wia­ry ewan­ge­licz­nej i prze­ba­czyć w ich imie­niu” – media na całym świe­cie eks­cy­tu­ją się tym zda­niem wyję­tym ze sta­no­wi­ska syno­du Kościo­ła wal­den­sów. Nie­po­trzeb­nie. Jest ono logicz­ne, niczym nie zaska­ku­je i – co naj­waż­niej­sze – nie jest klu­czo­we. Bowiem Kościół wal­den­sów natych­miast doda­je: „Nasze Kościo­ły są goto­we napi­sać razem tę histo­rię, nową tak­że dla nas”. Roz­po­czy­na tym samym nową epo­kę w nie­ła­twych rela­cjach mię­dzy wło­ski­mi chrze­ści­ja­na­mi.

Pyta­nie, czy tę pro­po­zy­cję przyj­mie stro­na rzym­ska? Gdy sły­szę opi­nie wyra­ża­ne przez nie­któ­re śro­do­wi­ska kato­lic­kie mam wąt­pli­wo­ści. Nawet Radio Waty­kań­skie grzmi, że wal­den­si „odrzu­ci­li papie­ską proś­bę o prze­ba­cze­nie” i w miło­ści bliź­nie­go doda­je natych­miast, że „na mar­gi­ne­sie trze­ba zazna­czyć, że wal­den­si od daw­na odda­la­ją się od Ewan­ge­lii”. Ich inter­pre­ta­cje gestu wal­den­sów są rów­nie głę­bo­kie, jak inter­pre­ta­cje mediów libe­ral­nych. Szko­da.

Skrzyw­dzo­nych i krzyw­dzi­cie­li nie ma wśród nas. Nie ma więc tych, któ­rych powin­no się prze­pro­sić i tych, któ­rzy prze­pro­sić powin­ni. To, co pozo­sta­je nam, współ­cze­snym, to budo­wa­nie wspól­nej przy­szło­ści i dawa­nie wspól­ne­go świa­dec­twa o Jezu­sie Chry­stu­sie. Kato­lik powie, że to per­spek­ty­wa pro­te­stanc­kie­go tu i teraz, a jego Kościół wte­dy i teraz jest ten sam. Ale przy takim podej­ściu jaki sens mia­ła w ogó­le pró­ba prze­pro­sin?


Gale­ria
Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.