Ekumenizm w Polsce

Biblia Ekumeniczna — mamy ją (wreszcie!)


16 mar­ca w koście­le ewan­ge­lic­ko-refor­mo­wa­nym w War­sza­wie odby­ło się eku­me­nicz­ne nabo­żeń­stwo dzięk­czyn­ne z oka­zji wyda­nia Biblii Eku­me­nicz­nej.


Nabo­żeń­stwo roz­po­czę­ło się od pro­ce­sjo­nal­ne­go wej­ścia ducho­wień­stwa do kościo­ła wraz z Dyrek­tor Towa­rzy­stwa Biblij­ne­go Mał­go­rza­ta Pla­tajs, któ­ra nio­sła egzem­plarz Biblii Eku­me­nicz­nej.

Przy­by­łych gości powi­tał pro­boszcz para­fii ks. Michał Jabłoń­ski oraz p. Mał­go­rza­ta Pla­tajs, któ­ra podzię­ko­wa­ła wszyst­kim oso­bom zaan­ga­żo­wa­nym w pro­jekt Biblii Eku­me­nicz­nej, któ­rzy na prze­strze­ni lat słu­ży­li swo­imi talen­ta­mi języ­ko­wy­mi, radą i pomo­cą tech­nicz­ną.

W litur­gii Sło­wa Boże­go wzię­li duchow­ni chrze­ści­jań­scy róż­nych wyznań, któ­rzy wspól­nie czy­ta­li Pismo Świę­te wg eku­me­nicz­ne­go prze­kła­du oraz razem się modli­li.

Mamy ją! Biblię Eku­me­nicz­ną! Otrzy­mu­je­my Biblię, o któ­rej każ­dy będzie mógł powie­dzieć: jest moja! – mówił pod­czas kaza­nia ks. super­in­ten­dent Andrzej Malic­ki, pre­zes Komi­te­tu Kra­jo­we­go Towa­rzy­stwa Biblij­ne­go w Pol­sce i jed­no­cze­śnie zwierzch­nik Kościo­ła Ewan­ge­lic­ko-Meto­dy­stycz­ne­go.

Choć żaden z Kościo­łów chrze­ści­jań­skich w Pol­sce nie zde­cy­do­wał się śla­dem fran­cu­skich kato­li­ków i pro­te­stan­tów na korek­tę tek­stu Modli­twy Pań­skiej, to pod­czas nabo­żeń­stwa eku­me­nicz­ne­go w War­sza­wie zmó­wio­no naj­bar­dziej zna­ną modli­twę chrze­ści­jan według nowe­go prze­kła­du: „I nie dopuść, aby­śmy ule­gli poku­sie, ale nas zacho­waj od złe­go.”

Na koniec litur­gii bło­go­sła­wień­stwa Aaro­no­we­go udzie­li­li wszy­scy obec­ni na nabo­żeń­stwie bisku­pi lub zwierzch­ni­cy z Kościo­ła rzym­sko­ka­to­lic­kie­go, Kościo­ła ewan­ge­lic­ko-augs­bur­skie­go, Kościo­ła ewan­ge­lic­ko-refor­mo­wa­ne­go, Kościo­ła ewan­ge­lic­ko-meto­dy­stycz­ne­go, Kościo­ła zie­lo­no­świąt­ko­we­go, Kościo­ła Adwen­ty­stów Dnia Siód­me­go, Kościo­ła Chrze­ści­jan Bap­ty­stów i Kościo­ła Sta­ro­ka­to­lic­kie­go Maria­wi­tów.

17 mar­ca w Pań­stwo­wym Muzeum Etno­gra­ficz­nym odbę­dzie się o godz. 11:00 uro­czy­sta pre­zen­ta­cja Biblii Eku­me­nicz­nej w obec­no­ści zwierzch­ni­ków kościel­nych. Po czę­ści ofi­cjal­nej zapla­no­wa­no dys­ku­sję pane­lo­wą z udzia­łem tłu­ma­czy i redak­to­rów Biblii Eku­me­nicz­nej.

» Ekumenizm.pl: Biblia Eku­me­nicz­na — świę­to pol­skie­go eku­me­ni­zmu


Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.