Ekumenizm w Polsce

Centralnie. Ekumenicznie. W Łodzi


23 stycz­nia 2021 r. odby­ło się w Łodzi Cen­tral­ne Nabo­żeń­stwo Eku­me­nicz­ne. Pod­czas nie­szpo­rów pod prze­wod­nic­twem metro­po­li­ty łódz­kie­go abp. Grze­go­rza Rysia kaza­nie wygło­sił bp Jerzy Samiec, pre­zes Pol­skiej Rady Eku­me­nicz­nej (PRE) i zwierzch­nik Kościo­ła Ewan­ge­lic­ko-Augs­bur­skie­go w Pol­sce. Kolej­ne­go dnia nabo­żeń­stwo Taize odby­ło się u łódz­kich lute­ran.Zebra­nych przy­wi­tał metro­po­li­ta łódz­ki abp Grze­gorz Ryś, przy­wo­łu­jąc kil­ka myśli z opu­bli­ko­wa­ne­go nie­daw­no przez Papie­ską Radę ds. Popie­ra­nia Jed­no­ści Chrze­ści­jan Vade­me­cum eku­me­nicz­ne­go. Nawią­zu­jąc do kurial­ne­go doku­men­tu abp Ryś zazna­czył, że dla kato­li­ków modli­twa z inny­mi chrze­ści­ja­na­mi jest nie­zbęd­na. — Nie może­my się z wami nie modlić.! Nie może­my i nie chce­my modlić się sami!

Litur­gię Sło­wa pro­wa­dzi­li duchow­ni róż­nych wyznań – rzym­sko­ka­to­lic­kie­go, ewan­ge­lic­kie­go i maria­wic­kie­go.

Kaza­nie wygło­sił bp Jerzy Samiec, któ­ry pod­kre­ślał uni­wer­sal­ny cha­rak­ter Boże­go powo­ła­nia. – Nie­za­leż­nie od wyzna­nia, do któ­re­go nale­ży­my, zmie­rza­my do nie­po­dzie­lo­ne­go nie­ba, nie do osob­nych sek­to­rów, a dla jed­ne­go Chry­stu­sa – stwier­dził lute­rań­ski duchow­ny.

Jed­no­cze­śnie bp Samiec wypo­wie­dział postu­lat, aby nie kon­cen­tro­wać się na eku­me­ni­zmie jako takim, ale zada­niach, jakie posia­da każ­dy z Kościo­łów, aby zagrać jeden utwór miło­ści Boga do czło­wie­ka i czło­wie­ka do Boga.

Podob­nie jak pod­czas innych nabo­żeństw eku­me­nicz­nych duchow­ni zapa­li­li świe­ce od pas­cha­łu i zanie­śli świa­tło pozo­sta­łym uczest­nicz­kom i uczest­ni­kom nabo­żeń­stwa.


» Całość Cen­tral­ne­go Nabo­żeń­stwa Eku­me­nicz­ne­go z łódz­kiej archi­ka­te­dry


Dogryw­ka u lute­ran

Z powo­du obostrzeń pan­de­micz­nych w Łodzi odby­ły się jedy­nie dwa nabo­żeń­stwa eku­me­nicz­ne. Oprócz cen­tral­ne­go nabo­żeń­stwa ogól­no­pol­skie­go odpra­wio­no tak­że cen­tral­ne nabo­żeń­stwo dla regio­nu łódz­kie­go, któ­re prze­ży­wa­no w koście­le ewan­ge­lic­ko-augs­bur­skim św. Mate­usza, zale­d­wie kil­ka­set metrów od archi­ka­te­dry.

Litur­gia nabo­żeń­stwa była skon­cen­tro­wa­na na kano­nach wspól­no­ty eku­me­nicz­nej z Taize oraz czy­ta­niach Pisma Świę­te­go. Podob­nie jak w archi­ka­te­drze śpie­wa­ła scho­la domi­ni­kań­ska.

Pozdra­wia­jąc gości eku­me­nicz­nych, pro­boszcz Para­fii ks. Michał Maku­la zadał pyta­nie o sens eku­me­ni­zmu, mówił o fasa­do­wo­ści eku­me­ni­zmu, jeśli kon­cen­tru­je się on jedy­nie na wznio­słych gestach. Pod­kre­ślił, że zasad­ni­cza jest codzien­ność, któ­rą prze­ży­wa­ją mał­żeń­stwa wyzna­nio­wo mie­sza­ne, zma­ga­jąc się z rze­czy­wi­sto­ścią podzia­łu i dia­lo­gu. Sym­bo­licz­ny wymiar mia­ły czy­ta­nia, któ­re odczy­ta­ły trzy kobie­ty z trzech róż­nych Kościo­łów.

Kaza­nie wygło­sił abp Grze­gorz Ryś, któ­ry przy­wo­łu­jąc odczy­ta­ne tek­sty i powi­ta­nie pro­bosz­cza para­fii, pod­kre­ślił, że każ­dy z Kościo­łów ma swo­je zasa­dy i trze­ba je trak­to­wać w spo­sób wła­ści­wym. – Ale to jest dopie­ro punkt wyj­ścia. Nie wystar­czy tyl­ko znać i żyć tyl­ko według wął­snych zasad. Sło­wo poka­zu­je, że Pan Cię może popro­wa­dzić poza to! Wia­ra jest pod­da­niem Ducho­wi Świę­te­mu, któ­ry jest Duchem każ­dej zasa­dy, każ­de­go pra­wa, i któ­ry pro­wa­dzi w spo­sób suwe­ren­ny!

Jed­no­cze­śnie hie­rar­cha pod­kre­ślił odpo­wie­dzial­ność duchow­nych jako dłuż­ni­ków, któ­rzy powin­ni dostrzec pra­wi­dło­wą per­spek­ty­wę swo­je­go posłan­nic­twa, otrzy­my­wa­nia ducho­wych darów i ich prze­ka­zy­wa­nia.

Bło­go­sła­wień­stwa na zakoń­cze­nie nabo­żeń­stwa udzie­lił bp M. Wło­dzi­mierz Jawor­ski, ordy­na­riusz die­ce­zji łódz­ko-ślą­skiej Kościo­ła Sta­ro­ka­to­lic­kie­go Maria­wi­tów wraz z abp. Grze­go­rzem Rysiem oraz bp. Mar­kiem Mar­cza­kiem, bisku­pem pomoc­ni­czym archi­die­ce­zji łódz­kiej.Gale­ria
Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.