Ekumenizm w Polsce

Ekumeniczne Spotkanie Noworoczne PRE o problemach w ekumenii i społeczeństwie


10 stycz­nia br. odby­ło się w war­szaw­skim Cen­trum Lute­rań­skim Eku­me­nicz­ne Spo­tka­nie Nowo­rocz­ne Pol­skiej Rady Eku­me­nicz­nej (PRE). Oprócz przed­sta­wi­cie­li Kościo­łów człon­kow­skich PRE wzię­li w nim repre­zen­tan­ci innych Kościo­łów, w tym pry­mas Pol­ski, metro­po­li­ta gnieź­nień­ski abp Woj­ciech Polak.


W nowo­rocz­nym spo­tka­niu PRE uczest­ni­czy­li wszy­scy zwierzch­ni­cy Kościo­łów człon­kow­skich PRE: pra­wo­sław­ny metro­po­li­ta War­sza­wy i Całej Pol­ski Sawa, Biskup Kościo­ła ewan­ge­lic­ko-augs­bur­skie­go w Pol­sce ks. bp Jerzy Samiec, zwierzch­nik Kościo­ła Pol­sko­ka­to­lic­kie­go bp Wik­tor Wyso­czań­ski, Biskup Naczel­ny Kościo­ła Sta­ro­ka­to­lic­kie­go Maria­wi­tów bp M. Karol Babi, Biskup Kościo­ła ewan­ge­lic­ko-refor­mo­wa­ne­go ks. Marek Izdeb­ski, Biskup Kościo­ła ewan­ge­lic­ko-meto­dy­stycz­ne­go w Pol­sce ks. sup. Andrzej Malic­ki oraz pre­zbi­ter naczel­ny Kościo­ła Chrze­ści­jan Bap­ty­stów pastor Mate­usz Wicha­ry.

Wśród zapro­szo­nych gości byli rów­nież przed­sta­wi­cie­le Kościo­łów nie­zrze­szo­nych w PRE, w tym pry­mas Pol­ski abp Woj­ciech Polak, nun­cjusz apo­stol­ski w Pol­sce abp Salva­to­re Pen­nac­chio, sekre­tarz gene­ral­ny Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski bp Artur Niziń­ski, bp Marek Solar­czyk z die­ce­zji war­szaw­sko-pra­skiej, a tak­że duchow­ni repre­zen­tu­ją­cy Alians Ewan­ge­licz­ny, Kościół Adwen­ty­stów Dnia Siód­me­go, a tak­że dzia­ła­cze orga­ni­za­cji eku­me­nicz­nych i kościel­nych, przed­sta­wi­cie­le świa­ta nauki oraz poli­ty­ki.

Prze­mó­wie­nie wygło­sił bp Jerzy Samiec, zwierzch­nik pol­skich lute­ra­nów oraz pre­zes Pol­skiej Rady Eku­me­nicz­nej.

Na począt­ku prze­mó­wie­nia bp Samiec odniósł się do rela­cji mię­dzy­ludz­kich, w któ­rych eks­po­no­wa­ne są skraj­ne posta­wy suge­ru­ją­ce zasad­ni­czą nie­zmien­ność sta­no­wisk, a inne mówią­ce o szyb­kim roz­pa­dzie ota­cza­ją­cej nas rze­czy­wi­sto­ści oraz wyzna­wa­nych war­to­ści.

Jed­na i dru­ga skraj­ność jest nie­po­żą­da­na, bo oczy­wi­ste jest, że nic nie jest nam dane na zawsze, jest nie­zmien­ne i zagwa­ran­to­wa­ne, dla­te­go powin­ni­śmy wyło­żyć wysi­łek w celu utrzy­ma­nia czy roz­wo­ju danej war­to­ści (…) fata­li­stycz­ne jest prze­ko­na­nie, że nie ma trwa­łych war­to­ści i wszyst­ko ule­ga zmia­nie. Oczy­wi­ście nie podej­mu­ję dys­ku­sji z tym, że prze­mi­ja­my, ale tym, któ­ry się nie zmie­nia jest Bóg. Dla­te­go żyjąc w zmie­nia­ją­cym się świe­cie war­to zaufać Zba­wi­cie­lo­wi, Temu, któ­ry mówi, że jest począt­kiem i koń­cem, alfą i ome­gą.

Bp Samiec wspo­mniał eku­me­ni­stów, któ­rzy w 2017 roku ode­szli do wiecz­no­ści: abp. Jere­mia­sza (Anchi­miuk), wie­lo­let­nie­go pre­ze­sa PRE i wła­dy­kę wro­cław­sko-szcze­ciń­skie­go, abp. Szy­mo­na (Romań­czuk) wła­dy­kę łódz­ko-poznań­skie­go oraz ks. super­in­ten­den­ta Ada­ma Kucz­mę, zwierzch­ni­ka Kościo­ła meto­dy­stycz­ne­go (1983–1989) i pre­ze­sa PRE w latach 1986–1989. Bp Samiec wspo­mniał rów­nież o wybo­rze czte­rech nowych bisku­pów Pol­skie­go Auto­ke­fa­licz­ne­go Kościo­ła Pra­wo­sław­ne­go.

Odno­sząc się do „fla­go­wej aktyw­no­ści” PRE, a więc reali­zo­wa­ne­go we współ­pra­cy z Kościo­łem rzym­sko­ka­to­lic­kim Tygo­dnia Modlitw o Jed­ność Chrze­ści­jan, bp Samiec zauwa­żył, że nabo­żeń­stwa nie cie­szą się zbyt dużą fre­kwen­cją i bra­ku­je mło­dych uczest­ni­ków. Pod­kre­ślił, że wyraź­nie zauwa­żal­ny jest trend ruchów anty­eku­me­nicz­nych, któ­re wystę­pu­ją we wszyst­kich Kościo­łach wbrew ofi­cjal­nym doku­men­tom i poro­zu­mie­niom.

Nie­któ­re akcje wymie­rzo­ne w kon­kret­ne Kościo­ły lub oso­by są bar­dzo bole­sne i wywo­łu­ją wie­le iry­ta­cji wśród wier­nych. Jeże­li chce­my roz­wi­jać dia­log eku­me­nicz­ny, to powin­ni­śmy się zająć tak­że tym nara­sta­ją­cym pro­ble­mem. Może czas, aby prze­pro­wa­dzo­no dogłęb­ne bada­nia nad sta­nem wie­dzy eku­me­nicz­nej wśród wier­nych, a może przede wszyst­kim śród duchow­nych i hie­rar­chów.

Wspo­mi­na­jąc zakoń­czo­ne obcho­dy 500 lat refor­ma­cji, bp Samiec pod­kre­ślił, że odby­ło się wie­le kon­fe­ren­cji nauko­wych i semi­na­riów o cha­rak­te­rze eku­me­nicz­nym w róż­nych miej­scach Pol­ski

Mimo róż­nic, zgod­nie z zało­że­nia­mi przed­sta­wio­ny­mi przez Sobór Waty­kań­ski, kon­cen­tru­je­my się nie na tym, co dzie­li, ale na tym co łączy. Jed­nak gdy spoj­rzeć na nie­któ­re oddol­ne akcje, któ­re prze­czą doku­men­tom czy wypo­wie­dziom hie­rar­chów z papie­ża­mi na cze­le, trze­ba się głę­bo­ko zanie­po­ko­ić. Bo w akcjach tych z gor­li­wo­ścią god­ną lep­szej spra­wy, wystę­pu­ją tak­że duchow­ni i to z tytu­ła­mi nauko­wy­mi. A jed­nost­ki pod­le­głe Kościo­łom anga­żu­ją się w ich roz­pro­pa­go­wa­nie. Może jest to wynik ogól­ne­go tren­du, jaki poja­wia się w Euro­pie i na wie­lu innych kon­ty­nen­tach, gdzie takie war­to­ści jak posza­no­wa­nie wszyst­kich ludzi bez wzglę­du na przy­na­leż­ność raso­wą, etnicz­ną, kla­so­wą, płcio­wą, zamie­nia się na pogar­dę czy two­rze­nie grup „gor­sze­go sor­tu”.

Biskup Samiec zazna­czył, że mniej­szo­ści reli­gij­ne są szcze­gól­nie wyczu­lo­ne na prze­ja­wy nie­to­le­ran­cji i akty agre­sji, oraz uprosz­cze­nia, suge­ru­ją­ce, że tyl­ko kato­lik może być praw­dzi­wym Pola­kiem. Duchow­ny nawią­zał do prze­stępstw na tle rasi­stow­skim oraz ata­ków nie­na­wi­ści wobec muzuł­ma­nów. Pod­kre­ślił, że jako chrze­ści­ja­nie – nie­za­leż­nie od przy­na­leż­no­ści kon­fe­syj­nej – gło­si­my miłość Chry­stu­sa dla wszyst­kich ludzi.

Według bp. Sam­ca, waż­ną dzie­dzi­ną dzia­łal­no­ści PRE jest pra­ca na rzecz pojed­na­nia mię­dzy naro­da­mi i Kościo­ła­mi. Lute­rań­ski biskup przy­po­mniał, że mimo dużych róż­nic dok­try­nal­nych, Kościo­ły potra­fią ze sobą współ­pra­co­wać, co sta­no­wi wzór dla innych odpo­wie­dzial­nych za budo­wa­nie poko­ju i poro­zu­mie­nia ze Wscho­dem i Zacho­dem. Stąd też – powie­dział biskup — trud­no jest pogo­dzić się z poli­ty­ką, któ­ra cza­sa­mi opie­ra się na kon­fron­ta­cji.

Buta cza­sa­mi jest mylo­na z god­no­ścią. Praw­dzi­wą god­ność potra­fi zacho­wać tyl­ko ten, kto zna swo­ją war­tość, a zna­jąc swo­ją war­tość potra­fię sza­no­wać moje­go adwer­sa­rza. Musi­my pamię­tać, że wszy­scy mają swo­ją god­ność. A do pojed­na­nia pro­wa­dzi przy­zna­nie się do winy i pro­sze­nie o prze­ba­cze­nie. Dla­te­go tak nie­zwy­kłe były sło­wa wypo­wie­dzia­ne pięć­dzie­siąt dwa lata temu: „Prze­ba­cza­my i pro­si­my o prze­ba­cze­nie.”

W imie­niu PRE, bp Samiec wyra­ził peł­ne popar­cie dla sta­no­wi­ska Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski, któ­ry ape­lo­wał o zacho­wa­nie i roz­wi­ja­nie kapi­ta­łu pojed­na­nia pol­sko-nie­miec­kie­go.

Bp Jerzy Samiec szcze­gól­nie podzię­ko­wał pry­ma­so­wi Pol­ski za eku­me­nicz­ną posta­wę w trak­cie obcho­dów 500 lat refor­ma­cji, wska­zu­jąc, że pry­mas nara­ził się tym samym na agre­sję roz­po­wszech­nia­ną m.in. poprzez media elek­tro­nicz­ne. Dzię­ku­jąc przed­sta­wi­cie­lom władz pań­stwo­wych i samo­rzą­do­wych, a tak­że orga­ni­za­cjom poza­rzą­do­wym i insty­tu­cjom nauko­wym, bp Samiec przy­po­mniał trud­ne chwi­le zwią­za­ne z upa­mięt­nie­niem refor­ma­cji w par­la­men­cie:

Dzię­ku­ję Sena­to­wi za pod­ję­tą uchwa­łę, z zazna­cze­niem, że poziom dys­ku­sji dale­ko odbie­gał od pozio­mu jaki sena­to­ro­wie powin­ni pre­zen­to­wać. Dzię­ku­ję wresz­cie Pre­zy­den­to­wi Andrze­jo­wi Dudzie za obję­cie patro­na­tem cen­tral­nych obcho­dów i za obec­ność na sesji na Zam­ku Kró­lew­skim. Żału­ję, że nie mogę podzię­ko­wać Sej­mo­wi Rzecz­po­spo­li­tej mimo kil­ku podej­mo­wa­nych prób przez koła posel­skie i poje­dyn­czych posłów.

Biskup zakoń­czył prze­mó­wie­nie życze­nia­mi dobre­go roku 2018, w któ­rym obcho­dzi­my 100-lecie odzy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści:

Oby­śmy umie­li z sobą roz­ma­wiać i dążyć do tego co łączy a nie dzie­li.

Sło­wa pozdro­wie­nia prze­ka­zał pry­mas Pol­ski abp Woj­ciech Polak, któ­ry przy­po­mniał, że to, co pięk­ne i doty­ka ludz­kich serc, rodzi się w kry­zy­sie:

Dziel­my się hoj­nie czło­wie­czeń­stwem, wzra­staj­my razem przed Panem – zaape­lo­wał abp Polak.

Krót­kie sło­wa pozdro­wie­nia wygło­sił przed­sta­wi­ciel Mini­ster­stwa Spraw Wewnętrz­nych i Admi­ni­stra­cji p. Andrzej Rudlic­ki oraz I pre­zes Sądu Naj­wyż­sze­go prof. Mał­go­rza­ta Gers­dorf.

» Ofi­cjal­ny ser­wis Pol­skiej Rady Eku­me­nicz­nejNa stro­nie ekumenizm.pl na Face­bo­oku moż­na obej­rzeć retrans­mi­sję z wyda­rze­nia. Na kana­le YouTu­be moż­na odsłu­chać peł­ną treść prze­mó­wie­nia i pozdro­wień.Gale­ria
Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.