Ekumenizm w Polsce

Spotkanie PRE i KEP o wspólnym świętowaniu i współpracy


Klasz­tor Ojców Obla­tów na Świę­tym Krzy­żu był gospo­da­rzem spo­tka­nia Komi­sji ds. Dia­lo­gu Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski oraz Pol­skiej Rady Eku­me­nicz­nej, któ­re odby­ło się w dniach 28–29 wrze­śnia 2018 r. Omó­wio­no m.in. eku­me­nicz­ne obcho­dy 100-lecia odzy­ska­nia Nie­pod­le­gło­ści oraz przy­go­to­wa­nia do przy­szło­rocz­ne­go Tygo­dnia Modlitw o Jed­ność Chrze­ści­jan. 


10 listo­pa­da w koście­le ewan­ge­lic­ko-augs­bur­skim Świę­tej Trój­cy w War­sza­wie odbę­dzie się Cen­tral­ne Nabo­żeń­stwo Eku­me­nicz­ne z oka­zji świę­ta naro­do­we­go.

Wysłu­cha­no rów­nież spra­woz­dań z zakoń­czo­ne­go nie­daw­no XI Zjaz­du Gnieź­nień­skie­go, Glo­bal­ne­go Forum Chrze­ści­jań­skie­go w Bogo­cie oraz spo­tkań Pol­skie­go Forum Chrze­ści­jań­skie­go – dwa ostat­nie wyda­rze­nia zre­fe­ro­wał bp Andrzej Sie­mie­niew­ski. Zapro­po­no­wa­no ponad­to powo­ła­nie zespo­łu robo­cze­go, któ­ry wypra­cu­je doku­ment o zacho­wa­niu się w cza­sie nabo­żeństw poszcze­gól­nych Kościo­łów.

Spo­tka­nie KEP i PRE mia­ło rów­nież wymiar modli­tew­ny. Kaza­nie pod­czas nabo­żeń­stwa eku­me­nicz­ne­go, któ­re­mu prze­wod­ni­czył biskup elblą­ski Jacek Jezier­ski, wygło­sił bp Jerzy Samiec, współ­prze­wod­ni­czą­cy Komi­sji ds. Dia­lo­gu z ramie­nia PRE oraz zwierzch­nik Kościo­ła ewan­ge­lic­ko-augs­bur­skie­go. Krót­kie roz­wa­ża­nie wygło­sił tak­że bp Krzysz­tof Nit­kie­wicz, rzym­sko­ka­to­lic­ki współ­prze­wod­ni­czą­cy Komi­sji i ordy­na­riusz die­ce­zji san­do­mier­skiej.

Po litur­gii odby­ło się spo­tka­nie człon­ków Komi­sji ds. Dia­lo­gu z refe­ren­ta­mi eku­me­nicz­ny­mi die­ce­zji rzym­sko­ka­to­lic­kich. Przed­sta­wi­cie­le pre­zy­dium PRE – bp Jerzy Samiec i bp M. Karol Babi (Kościół Sta­ro­ka­to­lic­ki Maria­wi­tów) omó­wi­li bie­żą­cą pro­ble­ma­ty­kę eku­me­nicz­ną.

» Ofi­cjal­ny komu­ni­kat ze spo­tka­nia Komi­sji ds. Dia­lo­gu PRE i KEP

» Gale­ria zdjęć z dwu­dnio­we­go spo­tka­nia na stro­nach Gościa Nie­dziel­ne­go

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.