Kościoły protestanckie

40-lecie Hillsong w atmosferze procesów sądowych i afer


W tej histo­rii jest chy­ba wszyst­ko: seks, wła­dza, poli­ty­ka i pie­nią­dze, tyle że doty­czy to nie świa­ta poli­ty­ki, a Kościo­ła. Mija 40 lat od zało­że­nia austra­lij­skie­go mega­ko­ścio­ła Hil­l­song. Zie­lo­no­świąt­ko­wa deno­mi­na­cja odnio­sła ogrom­ny suk­ces w USA, ale tak­że w Euro­pie, głów­nie dzię­ki atrak­cyj­nej ofer­cie muzycz­nej, cha­ry­zma­tycz­nej ducho­wo­ści oraz nabo­żeń­stwom orga­ni­zo­wa­nym w for­mie medial­ne­go show. Dziś zało­ży­ciel Kościo­ła zma­ga się z kry­mi­nal­nym zarzu­ta­mi, a śledz­two dzien­ni­kar­skie ujaw­nia kolej­ne fak­ty. Powstał też mini­se­rial o kościel­nych skan­da­lach. Wspól­no­ta Hil­l­song zosta­ła zało­żo­na w Baul­kham Hills w Austra­lii przez mał­żeń­stwo Bria­na i Bob­by Houston w 1983 roku.

Jed­nak wła­ści­wie począt­ki deno­mi­na­cji się­ga­ją jesz­cze wcze­śniej, bo cza­sów nowo­ze­landz­kich. Ojciec Bria­na – Frank Houston — był zie­lo­no­świąt­ko­wym pasto­rem pro­wa­dzą­cym cha­ry­zma­tycz­ny zbór w North Island, jed­nak zupeł­nie nie­ocze­ki­wa­nie opu­ścił Nową Zelan­dię i w latach 60. XX wie­ku prze­niósł się do Austra­lii, gdzie zało­żył nową wspól­no­tę z czy­stą kar­tą. Oka­za­ło się bowiem, że Frank Houston był nie tyl­ko uta­len­to­wa­nym kazno­dzie­ją, ale też pedo­fi­lem, któ­ry ma na sumie­niu co naj­mniej 12 ofiar.

Austra­lij­ska tele­wi­zja wyemi­to­wa­ła repor­taż bazu­ją­cy na dzien­ni­kar­skim śledz­twie, w któ­rym głos zabra­ła jed­na z ofiar pasto­ra Fran­ka Housto­na. Jego spra­wa sta­no­wi jed­nak tło dla Kościo­ła Hil­l­song. Nie jest to jed­nak jedy­na pro­duk­cja tele­wi­zyj­na na temat feno­me­nu Hil­l­song.

Od naj­młod­szych lat Brian Houston był przy­go­to­wy­wa­ny przez ojca do roli pasto­ra. Brian wraz z gru­pą zna­jo­mych, któ­rzy dziś oskar­ża­ją go o sprze­nie­wie­rze­nie się pier­wot­nym ide­ałom, wpadł na pomysł zało­że­nia wspól­no­ty nowo­cze­snej, cha­ry­zma­tycz­nej, chęt­nie posłu­gu­ją­cej się zdo­by­cza­mi tech­ni­ki i – co nie­zwy­kle istot­ne – sakral­ną muzy­ką pop.

Pomysł prze­rósł naj­śmiel­sze ocze­ki­wa­nia. Pie­śni skom­po­no­wa­ne w Austra­lii zaczął po krót­kim cza­sie śpie­wać pro­te­stanc­ki (i nie tyl­ko) świat na innych kon­ty­nen­tach, rów­nież w Pol­sce czy w Ukra­inie.

Do 2018 roku Kościół Hil­l­song był czę­ścią mię­dzy­na­ro­do­we­go Zbo­ry Boże (Assem­blies of God), naj­więk­sze­go Kościo­ła zie­lo­no­świąt­ko­we­go na świe­cie, a póź­niej stał się nie­za­leż­ną deno­mi­na­cją.

Wyda­wa­ło się, że suk­ce­su Hil­l­song nic nie jest w sta­nie powstrzy­mać, jed­nak w ostat­nich latach pod adre­sem lide­rów Hil­l­song zaczę­ły poja­wiać się cięż­kie zarzu­ty, zresz­tą nie doty­czy­ło to jedy­nie pasto­rów Hil­l­song, ale wie­lu innych, naj­czę­ściej kon­ser­wa­tyw­nych wspól­not pro­te­stanc­kich, o czym ekumenizm.pl pisał w 2021 roku. Gło­śnym echem odbił się skan­dal, doty­czą­cy pasto­ra Car­la Lent­za z ame­ry­kań­skiej odno­gi Hil­l­song, któ­ry zasły­nął mię­dzy inny­mi tym, że ochrzcił Justi­na Bibe­ra i poka­zy­wał się w towa­rzy­stwie gwiazd show biz­ne­su. Lentz ustą­pił ze sta­no­wi­ska, gdy oka­za­ło się, że miał rela­cje poza­mał­żeń­skie.

Oskar­że­nia nie omi­nę­ły tak­że zało­ży­cie­la Kościo­ła. Brian Houston został aresz­to­wa­ny w USA za jaz­dę po wpły­wem alko­ho­lu (wcze­śniej zaży­wał leki anty­de­pre­syj­ne) i cze­ka go pro­ces. Ponad­to dwie kobie­ty zarzu­ci­ły mu nie­od­po­wied­nie zacho­wa­nie. Inny pro­ces trwa w Austra­lii, gdzie zarzu­ca się mu, iż tuszo­wał pedo­fil­skie prze­stęp­stwa swo­je­go ojca. Po kumu­la­cji skan­da­li z udzia­łem Housto­na, wła­dze zało­żo­ne­go przez nie­go wyzna­nia, skło­ni­ły go do rezy­gna­cji w mar­cu 2022 r. Na Face­bo­oku wyja­śnił też powo­dy swo­je­go ustą­pie­nia, a frag­men­ty uwzględ­nio­no rów­nież w austra­lij­skim doku­men­cie.

Auto­rzy doku­men­tu o Hil­l­song poka­za­li rów­nież roz­rzut­ny tryb życia Housto­na.


Wia­ra i poli­ty­ka

Histo­ria Housto­na ma rów­nież cie­ka­wy wątek poli­tycz­ny, gdyż pastor zawsze był bli­sko wpły­wo­wych poli­ty­ków, szcze­gól­nie byłe­go pre­mie­ra Scot­ta Mor­ri­so­na. Dzien­ni­ka­rze wpa­dli na inte­re­su­ją­cy wątek wizy­ty pre­mie­ra Mor­ri­so­na, któ­ry w 2019 roku zło­żył ofi­cjal­ną wizy­tę pre­zy­den­to­wi USA Donal­do­wi Trum­po­wi. Kan­ce­la­ria pre­mie­ra chcia­ła, by pod­czas ofi­cjal­ne­go ban­kie­tu pre­mie­ro­wi towa­rzy­szył rów­nież pastor Houston, jed­nak ame­ry­kań­ska admi­ni­stra­cja weszła w posia­da­nie infor­ma­cji, że obec­ność Housto­na może być kło­po­tli­wa dla Trum­pa w związ­ku z oskar­że­nia­mi pod adre­sem Housto­na i pedo­fil­ską prze­szło­ścią jego ojca.

Osta­tecz­nie Houston nie był człon­kiem austra­lij­skiej dele­ga­cji, ale do Bia­łe­go Domu i tak wszedł parę mie­się­cy póź­niej, gdy wal­czą­cy o reelek­cję Donald Trump zapro­sił do Bia­łe­go Domu ewan­ge­li­kal­nych kazno­dzie­jów rady­kal­nej pra­wi­cy, któ­rzy odczy­nia­li modli­twy i bło­go­sła­wień­stwa nad urzę­du­ją­cym pre­zy­den­tem.

Wśród kil­ku­dzie­się­ciu duchow­nych był rów­nież Brian Houston.


Namasz­czo­ny i prze­śla­do­wa­ny gatu­nek

Repor­taż o Hil­l­song poka­zu­je na koniec pró­bę powro­tu Bria­na Housto­na do kościel­ne­go inte­re­su na tere­nie USA. Wystę­pu­jąc gościn­nie w zie­lo­no­świąt­ko­wym zbo­rze Unle­ashed (Nie­po­skro­mie­ni) pastor Houston nie tyl­ko glo­ry­fi­ku­je swo­je­go ojca, nie mówiąc nic o jego prze­szło­ści, ale nazy­wa się rów­nież „gatun­kiem namasz­czo­nym i chro­nio­nym przez Boga (…) prze­śla­do­wa­nym i ata­ko­wa­nym przez demo­nicz­ne siły.”

W Inter­ne­cie dostęp­ne są ponad­to inne doku­men­ty, głów­nie wywia­dy z były­mi pasto­ra­mi Hil­l­song, opo­wia­da­ją­cy­mi o swo­ich doświad­cze­niach z tej deno­mi­na­cji, rysu­ją­cych obraz struk­tu­ral­nej prze­mo­cy i mani­pu­la­cji. Jed­nak naj­więk­szą popu­lar­no­ścią i wyko­na­ny z ogrom­nym roz­ma­chem jest 4‑odcinkowy mini­se­rial “Sekre­ty Hil­l­song”, w któ­rym wystę­pu­je m. in. wspo­mnia­ny wyżej Carl Lentz.


Od lute­go 2023 roku na cze­le Kościo­ła Hil­l­song stoi mał­żeń­stwo duchow­nych Phil and Lucin­da Dooley, któ­rzy pró­bu­ją przy­wró­cić wyzna­niu wia­ry­god­ność.

Dooley’owie zwią­za­ni byli z Hil­l­song przez całe życie.

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.