Kościoły protestanckie

Najmłodszy w historii — bp Sean Rowe nowym prymasem Kościoła episkopalnego


Kościół Epi­sko­pal­ny USA (ECUSA) wybrał nowe­go pry­ma­sa – zosta­nie nim bp Sean Rowe, aktu­al­ny biskup Pół­noc­no-Zachod­niej Pen­syl­wa­nii i jed­no­cze­śnie tym­cza­so­wy biskup zachod­nie­go Nowe­go Yor­ku. Rowe będzie naj­młod­szym pry­ma­sem w histo­rii ECUSA.


W związ­ku z przej­ściem na eme­ry­tu­rę dotych­cza­so­we­go pry­ma­sa Micha­ela Cur­ry, obra­du­ją­ca w Louisvil­le 81. Kon­wen­cja Gene­ral­na Epi­sko­pal­ne­go Kościo­ła USA doko­na­ła wybo­ru kolej­ne­go bisku­pa naczel­ne­go (pre­si­ding bishop), któ­ry od 1982 roku nosi rów­nież tytuł pry­ma­sa ECUSA.

Do wybo­rów pod­czas 81. Kon­wen­cji Gene­ral­nej sta­nę­ło czte­rech kan­dy­da­tów i jed­na kan­dy­dat­ka.

W Izbie Bisku­pów bp Rowe zdo­był 89 spo­śród 158 gło­sów (potrze­bo­wał “tyl­ko” 82). Następ­nie do gło­so­wa­nia przy­stą­pi­ła Izba Depu­to­wa­nych, któ­ra wyni­kiem 778:43 opo­wie­dzia­ła się za kan­dy­da­tu­rą bisku­pa Rowe. Tym samym bp Sean Rowe został wybra­ny na 28. pry­ma­sa ECUSA, a jego uro­czy­sty ingres odbę­dzie się 1 listo­pa­da w waszyng­toń­skiej Kate­drze Naro­do­wej.

Choć elek­cja nowe­go pry­ma­sa ECUSA oby­ła się bez kon­tro­wer­sji wokół kan­dy­da­ta to rów­nież, jak w poprzed­nich latach, tak­że i ten wybór był histo­rycz­ny. Bp Sean Rowe jest ewe­ne­men­tem w histo­rii ECUSA – w dniu swo­ich świę­ceń kapłań­skich (ordy­na­cji) był nie tyl­ko naj­młod­szym księ­dzem epi­sko­pal­nym w USA, mając zale­d­wie 24 lata, ale tak­że był naj­młod­szym człon­kiem Izby Bisku­pów, gdy w wie­ku 32 lat przyj­mo­wał sakrę bisku­pią. Teraz jest naj­młod­szym od 1789 roku zwierzch­ni­kiem tego Kościo­ła.

Histo­rycz­ny był rów­nież wybór urzę­du­ją­ce­go i odcho­dzą­ce­go na eme­ry­tu­rę pry­ma­sa Micha­ela Curry’ego, któ­ry jest pierw­szym Afro­ame­ry­ka­ni­nem, sto­ją­cym na cze­le ECUSA. Histo­ria Curry’ego jest poru­sza­ją­ca, gdyż jest potom­kiem afry­kań­skich nie­wol­ni­ków spro­wa­dzo­nych do Ame­ry­ki, a Kościół epi­sko­pal­ny był przez wie­ki głów­nym wyzna­niem plan­ta­to­rów i wła­ści­cie­li nie­wol­ni­ków, a w póź­niej­szym okre­sie bur­żu­azji i elit poli­tycz­nych. Cur­ry zdo­był świa­to­wy roz­głos jako kazno­dzie­ja pod­czas ślu­bu księ­cia Harry’ego i Meghan Mar­kle. W ostat­nich latach zma­gał się z nowo­two­rem i musiał pod­dać się ope­ra­cjom.

Krót­ko po wybo­rze pry­mas-elekt bp Sean Rowe pod­kre­ślił, że ECUSA znaj­du­je się w kry­zy­sie egzy­sten­cjal­nym.

- Bóg coraz głę­biej posy­ła nas w nie­zna­nym kie­run­ku. Jeśli jeste­śmy uczci­wi ze sobą, wie­my, że nie może­my być Kościo­łem epi­sko­pal­nym w ten sam spo­sób jak dotąd i to bez wzglę­du na to, gdzie żyje­my (…) Musi­my pod­jąć zobo­wią­za­nie, aby stwo­rzyć kocha­ją­cą się wspól­no­tę, w któ­rej będzie­my mogli się ze sobą nie zga­dzać bez zawsty­dza­nia się, zrzu­ca­nia na sie­bie winy czy roz­ry­wa­nia wię­zi. Skie­ruj­my nasz gniew na nie­spra­wie­dli­wość zamiast kie­ro­wać go jed­ni ku dru­gim – zaape­lo­wał Rowe.

Biskup Rowe, któ­ry stu­dio­wał teo­lo­gię i zro­bił dok­to­rat z zarzą­dza­nia i orga­ni­za­cji, wska­zał na koniecz­ność prze­bu­do­wy służ­by Kościo­ła. Duchow­ny ma już spo­ro doświad­cze­nia w mate­rii, gdyż od 2009 roku jest rów­nież tym­cza­so­wym ordy­na­riu­szem Die­ce­zji Zachod­nie­go Nowe­go Yor­ku, któ­ra od kil­ku lat wraz z Die­ce­zją Pół­noc­no-Zachod­niej Pen­syl­wa­nii dzie­li bisku­pa i obsłu­gę admi­ni­stra­cyj­ną. Sta­ło się to koniecz­no­ścią wobec male­ją­cych wpły­wów oraz spad­ku licz­by wier­nych.

W 2010 roku bp Rowe upu­blicz­nił infor­ma­cję, że jeden z jego poprzed­ni­ków w die­ce­zji mole­sto­wał sek­su­al­nie nie­let­nich, wsz­czął postę­po­wa­nie i zaape­lo­wał do ofiar o zgła­sza­nie się do die­ce­zji.

Wybór na pry­ma­sa ozna­cza, że bp Rowe będzie musiał zre­zy­gno­wać z kie­ro­wa­nia oby­dwo­ma die­ce­zja­mi, któ­re roz­pocz­ną pro­ces wybo­ru nowe­go bisku­pa lub biskup­ki.

Kolo­ro­wy Kościół

Kościół epi­sko­pal­ny jest jed­nym z naj­bar­dziej zna­nych, choć z pew­no­ścią nie naj­licz­niej­szych Kościo­łów chrze­ści­jań­skich w USA, ści­śle zwią­za­nym z histo­rią kra­ju. Histo­rycz­nie Kościół epi­sko­pal­ny wywo­dzi się z angli­kań­skie­go Kościo­ła Anglii oraz Szkoc­kie­go Kościo­ła Epi­sko­pal­ne­go. Pierw­szy pre­zy­dent USA Jerzy Waszyng­ton był epi­sko­pa­lia­ni­nem, podob­nie jak kil­ku innych pre­zy­den­tów USA (ostat­nim Geo­r­ge W. Bush).

Obec­nie Kościół ten posia­da nie­co ponad 1,4 milio­nów wier­nych na tere­nie USA, a tak­że w 22 innych kra­jach na całym świe­cie, w tym tak­że na Sta­rym Kon­ty­nen­cie poprzez Kon­wo­ka­cję Kościo­łów Epi­sko­pal­nych w Euro­pie posia­da­ją­cą wła­sne­go bisku­pa.

Kościół Epi­sko­pal­ny USA, repre­zen­tu­ją­cy w dok­try­nie i prak­ty­ce litur­gicz­nej głów­nie wyso­ko­ko­ściel­ny nurt angli­ka­ni­zmu, zna­ny jest z libe­ral­ne­go sta­no­wi­ska wobec ludz­kiej sek­su­al­no­ści. Kościół ten udzie­la ślu­bów parom homo­sek­su­al­nym oraz bez ogra­ni­czeń dopusz­cza oso­by nie­he­te­ro­nor­ma­tyw­ne do wszyst­kich stop­ni posłu­gi duchow­nej w Koście­le.

Pro­ce­so­wi otwie­ra­nia się ECUSA na oso­by LGBTQ+ towa­rzy­szy­ły licz­ne napię­cia – kon­ser­wa­tyw­ne para­fie i część bisku­pów opu­ści­ła ECUSA i przy wspar­ciu kon­ser­wa­tyw­nych Kościo­łów angli­kań­skich z Afry­ki i Azji zało­ży­li kon­ku­ren­cyj­ne struk­tu­ry kano­nicz­ne w USA, któ­re jed­nak nie wzbu­dzi­ły zna­czą­ce­go zain­te­re­so­wa­nia. Nie zmie­nia to jed­nak fak­tu, że w glo­bal­nej Wspól­no­cie Angli­kań­skiej, sku­pia­ją­cej pra­wie 90 milio­nów wier­nych, ECUSA wciąż jest tema­tem wie­lu kon­tro­wer­sji, a nie­któ­re kon­ser­wa­tyw­ne Kościo­ły Połu­dnia zerwa­ły rela­cje kano­nicz­ne z ECUSA.

Jed­nak nie tyl­ko tema­ty zwią­za­ne z ludz­ką sek­su­al­no­ścią są tym, czym żyje ECUSA. Wspól­no­ta ta jest bar­dzo moc­no zaan­ga­żo­wa­na w pro­mo­wa­nie spra­wie­dli­wo­ści raso­wej i zwal­cza­nie bie­dy, dia­log eku­me­nicz­ny i roz­mo­wy mię­dzy­re­li­gij­ne.

Na dro­dze do poro­zu­mie­nia z meto­dy­sta­mi

Po tym jak Gene­ral­na Kon­fe­ren­cja Zjed­no­czo­ne­go Kościo­ła Meto­dy­stów zgo­dzi­ła się na usta­no­wie­nie peł­nej wspól­no­ty eucha­ry­stycz­nej z ECUSA, Izba Bisku­pów ECUSA przy­ję­ła rezo­lu­cję, w któ­rej zaak­cep­to­wa­ła nawią­za­nie peł­nej unii z meto­dy­sta­mi.

Dotych­czas były dwa punk­ty spor­ne, doty­czą­ce usta­no­wie­nia peł­nej unii eucha­ry­stycz­nej: pierw­szym był zakaz spra­wo­wa­nia posłu­gi duchow­nych przez oso­by LGBT w Koście­le meto­dy­stycz­nym, a dru­gim fakt, że w nie­któ­rych para­fiach meto­dy­stycz­nych nabo­żeń­stwom eucha­ry­stycz­nym prze­wod­ni­czą oso­by świec­kie. Pierw­sza trud­ność zosta­ła usu­nię­ta wraz z tego­rocz­ną decy­zją meto­dy­stów, a w odnie­sie­niu do dru­giej bp Gre­go­ry Pal­mer, któ­ry współ­prze­wod­ni­czy epi­sko­pal­no-meto­dy­stycz­nej komi­sji, stwier­dził, że ta prak­ty­ka nie ma więk­sze­go prze­ło­że­nia na Kościół epi­sko­pal­ny, a dia­log będzie kon­ty­nu­owa­ny po zgo­dzie Izby Bisku­pów.

Obec­nie ECUSA posia­da peł­ną wspól­no­tę eucha­ry­stycz­ną z sied­mio­ma Kościo­ła­mi tra­dy­cji ewan­ge­lic­ko-lute­rań­skiej, ewan­ge­lic­ko-unij­nej, orien­tal­nej i sta­ro­ka­to­lic­kiej.Gale­ria
Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.