Kościoły protestanckie

Kościół reformowany ma kolejną pastorkę — ordynacja ks. dr Ewy Jóźwiak


6 kwiet­nia 2024 r. odby­ła się w koście­le ewan­ge­lic­ko-refor­mo­wa­nym w War­sza­wie ordy­na­cja dr Ewy Jóź­wiak na duchow­ną refor­mo­wa­ną.


To już dru­ga ordy­na­cja teo­loż­ki w Koście­le Ewan­ge­lic­ko-Refor­mo­wa­nym w Pol­sce w cią­gu ostat­nich czte­rech mie­się­cy.

Jak już infor­mo­wa­li­śmy na ekumenizm.pl, kobiet w pol­skim Koście­le refor­mo­wa­nym nie ordy­no­wa­no przez 20 lat. Pierw­sza odby­ła się w 2004 roku w Zelo­wie, jed­nak ordy­no­wa­na wów­czas ks. Wie­ra Jeli­nek peł­ni obec­nie służ­bę w Repu­bli­ce Cze­skiej, podob­nie jak jej cór­ka ks. Ewa Jeli­nek. W grud­niu 2023 roku pol­scy refor­mo­wa­ni ordy­no­wa­li ks. Mar­tę Bor­kow­ską, a 6 kwiet­nia 2024 roku ks. dr Ewę Jóź­wiak.

Ordy­na­cja dr Ewy Jóź­wiak na duchow­ną Kościo­ła Ewan­ge­lic­ko-Refor­mo­wa­ne­go, 06.04.2024, godz: 11:00 (youtube.com)

Zarów­no ks. Bor­kow­ska, jak i ks. Jóź­wiak są ewan­ge­licz­ka­mi refor­mo­wa­ny­mi z wybo­ru, nale­żą­cy­mi nie­gdyś do Kościo­ła rzym­sko­ka­to­lic­kie­go. W przy­pad­ku ks. dr Jóź­wiak sytu­acja jest o tyle cie­ka­wa, że jest wnucz­ką ks. Jerze­go Sach­sa, duchow­ne­go ewan­ge­lic­ko-augs­bur­skie­go z Kali­sza, a z wykształ­ce­nia teo­loż­ką kato­lic­ką, jak i ewan­ge­lic­ką (dok­to­rat posia­da z ewan­ge­lic­kiej). Ksiądz Ewa Jóź­wiak jest też dzien­ni­kar­ką – była sekre­ta­rzem redak­cji Kato­lic­kiej Agen­cji Infor­ma­cyj­nej, a po przej­ściu na ewan­ge­li­cyzm zwią­za­na była z wie­lo­ma media­mi. Do dziś jest kon­sul­tant­ką Redak­cji Eku­me­nicz­nej TVP oraz redak­tor­ką naczel­ną Jed­no­ty.

Uro­czy­sto­ści ordy­na­cji ks. Jóź­wiak prze­wod­ni­czył super­in­ten­dent Kościo­ła Ewan­ge­lic­ko-Refor­mo­wa­ne­go w RP biskup Prze­my­sław Sem­ko Koro­za w asy­ście ks. Micha­ła Jabłoń­skie­go, pro­bosz­cza sto­łecz­nej Para­fii Ewan­ge­lic­ko-Refor­mo­wa­nej, oraz ks. Wik­to­rii Matloch, wika­rii Para­fii Ewan­ge­lic­ko-Augs­bur­skiej Wnie­bo­wstą­pie­nia Pań­skie­go.

Po zło­że­niu wyzna­nia wia­ry, przy­się­gi ordy­na­cyj­nej nastą­pił akt ordy­na­cji, któ­re­go doko­nał bp Koro­za wraz z asy­sten­ta­mi. Sło­wa bło­go­sła­wień­stwa wypo­wie­dzie­li rów­nież ks. Paweł Hau­se, biskup die­ce­zji mazur­skiej Kościo­ła Ewan­ge­lic­ko-Augs­bur­skie­go, oraz ks. Andrzej Malic­ki, super­in­ten­dent Kościo­ła Ewan­ge­lic­ko-Meto­dy­stycz­ne­go w Pol­sce. Na nabo­żeń­stwo przy­by­li rów­nież duchow­ni z innych Kościo­łów pro­te­stanc­kich z i spo­za Pol­skiej Rady Eku­me­nicz­nej, kapła­ni rzym­sko­ka­to­lic­cy, a tak­że repre­zen­tan­ci gmi­ny wyzna­nio­wej żydow­skiej oraz wspól­no­ty muzuł­mań­skiej.

W kaza­niu ordy­na­cyj­nym opar­tym o pery­ko­pę powo­ła­nia pro­ro­ka Iza­ja­sza, ks. Ewa Jóź­wiak pod­kre­śli­ła wie­lo­wy­mia­ro­we zna­cze­nie powo­ła­nia. Odwo­łu­jąc się do refor­ma­cyj­ne­go dzie­dzic­twa teo­lo­gicz­ne­go przy­wo­ła­ła postać zarów­no ks. dr. Mar­ci­na Lutra, jak i Jana Kal­wi­na, mówiąc, że teo­lo­dzy ci szcze­gól­nie uwy­dat­nia­li suwe­ren­ność Boże­go powo­ła­nia. Przy­po­mnia­ła, że teo­lo­gia ewan­ge­lic­ka znacz­nie posze­rzy­ła rozu­mie­nie powo­ła­nia i jego reali­za­cji nie tyl­ko poprzez służ­bę ordy­no­wa­nych lub osób zaan­ga­żo­wa­nych w życie kościel­ne, ale tak­że w szer­szej per­spek­ty­wie powo­ła­nia na rzecz wszyst­kich ludzi i całe­go Stwo­rze­nia.

Nabo­żeń­stwo połą­czo­ne było z Sakra­men­tem Wie­cze­rzy Pań­skiej i nagry­wa­ne było przez Redak­cję Eku­me­nicz­ną TVP. Litur­gii komu­nij­nej prze­wod­ni­czy­ła nowo ordy­no­wa­na duchow­na.

Kościół Ewan­ge­lic­ko-Refor­mo­wa­ny w Pol­sce jest nie­wiel­ką, choć histo­rycz­nie nie­zwy­kle istot­ną wspól­no­tą reli­gij­ną w Pol­sce, któ­rej korze­nie się­ga­ją XVI-wiecz­nej Refor­ma­cji. Obec­nie Kościół ten ma oko­ło tysią­ca wier­nych, sku­pio­nych w ośmiu para­fiach oraz w czte­rech wspól­no­tach dia­spo­ral­nych na Pomo­rzu, w Gorzo­wie Wiel­ko­pol­skim, Wro­cła­wiu, Kra­ko­wie oraz w Pozna­niu. Na mocy poro­zu­mie­nia eku­me­nicz­ne­go refor­mo­wa­ni w tych mia­stach nale­żą do Para­fii lute­rań­skich, ale zacho­wu­ją swo­ją toż­sa­mość wyzna­nio­wą i regu­lar­nie uczest­ni­czą w nabo­żeń­stwach refor­mo­wa­nych pro­wa­dzo­nych dla dia­spo­ry w para­fiach lute­rań­skich. Naj­więk­sze para­fie refor­mo­wa­ne znaj­du­ją się w War­sza­wie, Zelo­wie oraz w Łodzi.

Poza wspo­mnia­ny­mi Cze­cha­mi, pol­skie teo­loż­ki refor­mo­wa­ne peł­nią rów­nież służ­bę duchow­nych w Szko­cji oraz na Mal­cie w ramach jurys­dyk­cji Kościo­ła Szko­cji.

» Ekumenizm.pl: Pol­scy refor­mo­wa­ni ordy­nu­ją dwie kobie­ty


Gale­ria

 

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.