Kościoły protestanckie

Reformowani rozliczają się z trudną przeszłością


Kościół Ewan­ge­lic­ko-Refor­mo­wa­ny Szwaj­ca­rii żmud­nie roz­li­cza się z prze­szło­ścią, a ponow­nie wybra­na pre­zy­dent­ka Kościo­ła ks. Rita Famos otrzy­ma­ła po dwóch latach kry­zy­so­we­go zarzą­dza­nia spo­ry kre­dyt zaufa­nia. Famos zastą­pi­ła wów­czas na sta­no­wi­sku Got­t­frie­da Loche­ra, któ­re­go komi­sja kościel­na uzna­ła win­nym sek­su­al­nej i ducho­wej prze­mo­cy wobec pra­cow­ni­cy Kościo­ła. W kwiet­niu br. Locher ogło­sił, że wystę­pu­je z Kościo­ła, prze­ko­nu­jąc w pra­sie, że Kościół refor­mo­wa­ny stał się nie­zna­czą­cy.O spra­wie pisa­li­śmy obszer­nie na ekumenizm.pl.

Przy­po­mnij­my, że ks. Locher – były pre­zy­dent szwaj­car­skie­go Kościo­ła refor­mo­wa­ne­go, jeden z naj­bar­dziej zna­nych teo­lo­gów refor­mo­wa­nych w Euro­pie, a tak­że były sekre­tarz gene­ral­ny Wspól­no­ty Euro­pej­skich Kościo­łów Ewan­ge­lic­kich (GEKE) został oskar­żo­ny o nie­wła­ści­we zacho­wa­nia wobec pod­wład­nych. Duchow­ny przy­znał się do rela­cji poza­mał­żeń­skich, podał się do dymi­sji, a spra­wa wywo­ła­ła ogrom­ny kry­zys w Koście­le, któ­ry przy­go­to­wy­wał się do 100. rocz­ni­cy powsta­nia Szwaj­car­skie­go Związ­ku Ewan­ge­lic­kie­go Kościo­łów, któ­ry od 2020 nazy­wa się Ewan­ge­lic­ko-Refor­mo­wa­nym Kościo­łem Szwaj­ca­rii.

Pod koniec mar­ca 2022 roku w mediach poja­wi­ła się infor­ma­cja, że Locher wystą­pił z macie­rzy­ste­go Kościo­ła kan­to­nal­ne­go i tym samym prze­stał być też człon­kiem Kościo­ła Ewan­ge­lic­ko-Refor­mo­wa­ne­go w Szwaj­ca­rii, któ­re­go był pre­zy­den­tem od 2011 roku (uwzględ­nia­jąc zmia­ny struk­tu­ral­ne). Locher wyne­go­cjo­wał sowi­tą odpra­wę i rów­no­le­gle toczy­ły się zawi­łe pro­ce­sy mię­dzy poszko­do­wa­ną kobie­tą a Kościo­łem. Jed­no­cze­śnie wła­dze Kościo­ła wal­czy­ły ze zde­wa­sto­wa­nym wize­run­kiem Kościo­ła w spo­łe­czeń­stwie, a nie było to łatwe przed­się­wzię­cie.

Kościół (nie)istotny

Krót­ko po upu­blicz­nie­niu infor­ma­cji o wystą­pie­niu z Kościo­ła byłe­go zwierzch­ni­ka, Locher przy­stą­pił do kontr­ata­ku i w komen­ta­rzu pra­so­wym okre­ślił Kościół refor­mo­wa­ny jako „nie­istot­ny”, stwier­dza­jąc, że z powo­du owej nie­istot­no­ści ludzie maso­wo wystę­pu­ją z Kościo­ła.

Locher skry­ty­ko­wał Kościół refor­mo­wa­ny nie tyl­ko za błęd­ną poli­ty­kę finan­so­wą, ale ude­rzył też w moc­no kon­ser­wa­tyw­ne nuty, choć sam był utoż­sa­mia­ny z libe­ral­nym skrzy­dłem Kościo­ła: — W Koście­le cho­dzi o wszyst­ko, kli­mat, płeć i migra­cję, ale nie o Boga. Kościo­ły są finan­so­wa­ny­mi z podat­ków mono­po­li­sta­mi reli­gij­ny­mi i relik­ta­mi minio­nych cza­sów. Kościo­ły leżą na teo­lo­gicz­no-geria­trycz­nym oddzia­le, sztucz­nie utrzy­my­wa­ne przy życiu przez fiskus – dodał Locher.

Obe­rwa­ło się rów­nież Kościo­ło­wi rzym­sko­ka­to­lic­kie­mu za ule­ga­nie „samo­pro­te­stan­ty­za­cji” poprzez udział w sys­te­mie finan­su­ją­cym Kościół.

W wywia­dzie udzie­lo­nym por­ta­lo­wi refor­mo­wa­ne­mu ref.ch, ks. Famos odpar­ła ata­ki daw­ne­go kole­gi, pod­kre­śla­jąc, że jego sło­wa są wyra­zem bra­ku sza­cun­ku wobec pra­cow­ni­ków oraz wolon­ta­riu­szy Kościo­ła. – Kościół zawarł z panem Loche­rem poro­zu­mie­nie. Nikt kto był kie­dyś w kadrze zarzą­dza­ją­cej nie wypo­wia­da się w ten spo­sób o swiom byłym pra­co­daw­cy. To abso­lut­nie nie­pro­fe­sjo­nal­ne. Ponad­to, pan Locher doko­nu­je nie­zno­śne­go wręcz odwró­ce­nia winy w rela­cji ofia­ra-spraw­ca bez jakiej­kol­wiek zdol­no­ści do auto­re­flek­sji. To szo­ku­ją­ce – pod­kre­śli­ła ks. Famos.

Synod Kościo­ła udzie­lił abso­lu­to­rium odcho­dzą­cej Radzie za rok 2020 (opóź­nie­nie wywo­ła­ne pan­de­mią i kry­zy­so­wą sytu­acją), jed­nak zde­cy­do­wał się nie udzie­lać abso­lu­to­rium byłe­mu pre­zy­den­to­wi Loche­ro­wi, a ks. Rita Famos zosta­ła ponow­nie pre­zy­dent­ką Kościo­ła uzy­sku­jąc 74 z 75 moż­li­wych gło­sów.


Ukra­ina na Syno­dzie

Pod­czas obrad Syno­du roz­pa­try­wa­no wnio­sek jed­ne­go z syno­da­łów o zobo­wią­za­niu Rady Kościo­ła do opo­wie­dze­nia się za zawie­sza­niem Rosyj­skiej Cer­kwi Pra­wo­sław­nej w pra­wach człon­ka Świa­to­wej Rady Kościo­łów. Jed­no­znacz­nie kry­ty­ku­jąc patriar­chę Cyry­la za jego zaan­ga­żo­wa­nie pro­wo­jen­ne, ks. Famos opo­wie­dzia­ła się prze­ciw­ko takie­mu wnio­sko­wi, argu­men­tu­jąc, że był­by on zupeł­nie na rękę Cyry­lo­wi.

Nie­któ­rzy syno­da­ło­wie argu­men­to­wa­li, że nie moż­na dopu­ścić do sytu­acji, w któ­rej nie będzie plat­for­my spo­tka­nia z rosyj­ską Cer­kwią. Mimo tych gło­sów wnio­sek o zawie­sze­nie Rosyj­skiej Cer­kwi Pra­wo­sław­nej w ŚRK, któ­ra tego lata spo­tka się w Karls­ru­he (Niem­cy) został przy­ję­ty dużą więk­szo­ścią gło­sów. Wcze­śniej został wspar­ty przez list otwar­ty szwaj­car­skich teo­lo­gów refor­mo­wa­nych.

Jedy­nym Kościo­łem, któ­ry opo­wie­dział się za zawie­sze­niem rosyj­skiej Cer­kwi jest Kościół Unij­ny (Eku­me­nicz­ny) ze Szwe­cji, powsta­ły w 2011 roku z fuzji Kościo­ła meto­dy­stycz­ne­go, refor­mo­wa­ne­go i bap­ty­stycz­ne­go.Gale­ria
Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.