Kościoły protestanckie

Reformowany biskup rezygnuje w związku z aferą pedofilską


Kry­zys poli­tycz­ny na Węgrzech, któ­ry dopro­wa­dził do dymi­sji pre­zy­dent Kata­lin Novak oraz demon­stra­cji ulicz­nych, zna­lazł rów­nież kościel­ne ujście. Z funk­cji ustą­pił bp Zol­tan Balog, dotych­cza­so­wy zwierzch­nik Refor­mo­wa­ne­go Kościo­ła Węgier, któ­ry był bez­po­śred­nio uwi­kła­ny w kon­tro­wer­syj­ne uła­ska­wie­nie pedo­fi­la.


Przy­po­mnij­my, że pre­zy­dent Węgier Kata­lin Novak poda­ła się do dymi­sji po tym, jak dzien­ni­ka­rze upu­blicz­ni­li spra­wę uła­ska­wie­nia męż­czy­zny, któ­ry tuszo­wał spra­wę pedo­fi­lii. Ska­za­ny wice­dy­rek­tor domu dziec­ka chro­nił swo­je­go prze­ło­żo­ne­go, wie­dząc, że ten wyko­rzy­stu­je dzie­ci i nic nie zro­bił, aby chro­nić pod­opiecz­nych. Dzien­ni­kar­ska publi­ka­cja wywo­ła­ła potęż­ne trzę­sie­nie zie­mi. Na pre­mie­ra Vik­to­ra Orba­na spadł grad kry­ty­ki za zbyt powol­ne i póź­ne dzia­ła­nie, a jego par­tia Fides musi zma­gać się z pro­te­sta­mi spo­łecz­ny­mi. Do dymi­sji poda­ła się rów­nież Judit Var­ga, mini­stra spra­wie­dli­wo­ści i nie­do­szła lider­ka list rzą­dzą­ce­go Fide­su do Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go.

Spra­wa nabra­ła rów­nież kościel­ne­go wymia­ru. Trze­cią dymi­sją w związ­ku ze spra­wą jest dymi­sja bp. Zol­ta­na Balo­ga, nale­żą­ce­go do ści­słych władz zwierzch­nich Refor­mo­wa­ne­go Kościo­ła Węgier, dru­gie­go po Koście­le rzym­sko­ka­to­lic­kim wyzna­nia chrze­ści­jań­skie­go na Węgrzech. Balog, któ­ry w prze­szło­ści poli­tyk i mini­ster w rzą­dach Orba­na, był rów­nież dorad­cą pre­zy­dent Kata­lin Novak. Zarów­no pre­zy­dent Novak, jak i pre­mier Vik­tor Orban są wier­ny­mi Refor­mo­wa­ne­go Kościo­ła Węgier.

Po dymi­sji pre­zy­dent Novak biskup Balog przy­znał, że jako jej wie­lo­let­ni dorad­ca i men­tor, dora­dzał jej uła­ska­wie­nie ska­za­ne­go za tuszo­wa­nie pedo­fi­lii męż­czy­zny. Posta­wa bisku­pa spo­tka­ła się z potęż­ną kry­ty­ką zarów­no w Koście­le, jak i w mediach, tak­że pań­stwo­wych.

Balog zre­zy­gno­wał z funk­cji duchow­ne­go prze­wod­ni­czą­ce­go Syno­du Kościo­ła, naj­waż­niej­sze­go orga­nu wła­dzy węgier­skich kal­wi­ni­stów.

Pastor Balog jest rów­nież bisku­pem die­ce­zji nad­du­naj­skiej, jed­nej z czte­rech die­ce­zji refor­mo­wa­nych na Węgrzech i póki co nie zde­cy­do­wał się na zło­że­nie tej funk­cji. W spe­cjal­nym wystą­pie­niu bp Balog przy­znał, że popeł­nił duży, poli­tycz­ny błąd, ale uczy­nił to w spra­wie o uła­ska­wie­nie. Pod­kre­ślił, że nie chce szko­dzić Kościo­ło­wi, dla­te­go ustę­pu­je ze sta­no­wi­ska władz zwierzch­nich Kościo­ła. Dymi­sja bisku­pa nie wyci­szy­ła jed­nak kry­ty­ki – wie­lu duchow­nych doma­ga się, aby Balog jak naj­szyb­ciej zło­żył posłu­gę bisku­pa.

Jak już infor­mo­wa­li­śmy w naszym ser­wi­sie, Refor­mo­wa­ny Kościół Węgier ma ogrom­ne wpły­wy w kra­jo­wej poli­ty­ce. Jest on jed­nym z ele­men­tów kon­ser­wa­tyw­no-nacjo­na­li­stycz­nej poli­ty­ki Vik­to­ra Orba­na. Wie­lu człon­ków rzą­du Orba­na nale­ży do Refor­mo­wa­ne­go Kościo­ła Węgier i peł­ni­ło lub peł­ni w nim róż­ne funk­cje. Tak­że sama pre­zy­dent Kata­lin przed obję­ciem urzę­du była sze­fo­wą kościel­nej orga­ni­za­cji cha­ry­ta­tyw­nej, a sam Balog był posłem, a w latach 2012 ‑2018 mini­strem ds. zaso­bów ludz­kich, odpo­wie­dzial­nym za spra­wy spo­łecz­ne, mło­dzie­ży, zdro­wia, edu­ka­cji oraz kul­tu­ry i spor­tu.

Po 12 latach w poli­ty­ce Balog zde­cy­do­wał się na powrót do służ­by kościel­nej, jed­nak zacho­wał duże wpły­wy w poli­ty­ce. Jego Kościół legi­ty­mi­zo­wał poli­ty­kę Orba­na i jed­no­cze­śnie korzy­stał mate­rial­nie z bli­skich rela­cji pre­mie­rem i jego nomen­kla­tu­rą. Za cza­sów Orba­na pań­stwo sub­wen­cjo­no­wa­ło remont pra­wie 2 tys. kościo­łów refor­mo­wa­nych oraz doło­ży­ło się do budo­wy kil­ku­set nowych. Poświę­ce­nie jed­ne­go z nich odby­ła się pod­czas trans­mi­to­wa­ne­go na żywo nabo­żeń­stwa, pod­czas któ­re­go prze­ma­wiał Vik­tor Orban.

W 2018 roku Balog otrzy­mał od pre­zy­den­ta Andrze­ja Dudy Krzyż Koman­dor­ski Orde­ru Zasłu­gi RP. Balog wie­lo­krot­nie prze­by­wał w Pol­sce, a w 2023 roku był rów­nież jed­nym z asy­sten­tów (odpo­wied­nik współ­kon­se­kra­to­ra — przyp. red.) pod­czas uro­czy­sto­ści wpro­wa­dze­nia w posłu­gę bisku­pa zwierzch­ni­ka Kościo­ła Ewan­ge­lic­ko-Refor­mo­wa­ne­go w Pol­sce.


Gale­ria
Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.