Kościoły wschodnie

Abp Abel krytykuje Cyryla i tłumaczy metropolitę Sawę


- Jestem w peł­ni prze­ko­na­ny, że metro­po­li­ta Sawa pisząc: „wro­go­wi wia­ry nie podo­ba się sta­bil­ność Kościo­ła” miał na myśli laicy­zu­ją­cy się świat, któ­ry toczy wal­kę z chrze­ści­jań­stwem — powie­dział w roz­mo­wie z por­ta­lem wpolityce.pl wła­dy­ka lubel­sko-chełm­ski Abel (Popław­ski) komen­tu­jąc poru­sze­nie wokół nie­daw­ne­go listu metro­po­li­ty Sawy do moskiew­skie­go patriar­chy Cyry­la.Abp Abel stwier­dził, że list metro­po­li­ty Sawy wpi­su­je się w tra­dy­cję skła­da­nia życzeń przez zwierzch­ni­ków Cer­kwi lokal­nych. Dodał, że aktu­al­nie świat pra­wo­sław­ny zma­ga się z kry­zy­sem, wyni­ka­ją­cym z kon­flik­tu mię­dzy Eku­me­nicz­nym Patriar­cha­tem Kon­stan­ty­no­po­la a Patriar­cha­tem Moskiew­skim. Abp Abel prze­ko­nu­je, że metro­po­li­ta inten­syw­nie anga­żu­je się w budo­wa­nie poko­ju w pra­wo­sław­nej rodzi­nie, a jego dzia­ła­nia są pró­bą media­cji mię­dzy zwa­śnio­ny­mi zwierzch­ni­ka­mi.

Hie­rar­cha zazna­czył, że dla:

„pra­wie wszyst­kich pra­wo­sław­nych chrze­ści­jan jest nie do pogo­dze­nia z naucza­niem ewan­ge­licz­nym, że patriar­cha Cyryl nie potę­pił agre­sji mili­tar­nej Rosji na Ukra­inę oraz jest zwo­len­ni­kiem ide­olo­gii uspra­wie­dli­wia­nia zbrod­ni wojen­nych na bied­nym, cier­pią­cym naro­dzie ukra­iń­skim.”

Zwierzch­nik die­ce­zji lubel­sko-chełm­skiej w wyraź­nych sło­wach skry­ty­ko­wał patriar­chę Cyry­la, mówiąc, że ten jako zwierzch­nik Cer­kwi „nie zdo­łał unieść powie­rzo­nej mu odpo­wie­dzial­no­ści.”

Sło­wa lubel­skie­go hie­rar­chy są bodaj­że pierw­szy­mi tak wyraź­ny­mi sło­wa­mi kry­ty­ki pol­skie­go bisku­pa pra­wo­sław­ne­go skie­ro­wa­ny­mi pod adre­sem patriar­chy Cyry­la, nie licząc ogól­ni­ków zawar­tych w liście metro­po­li­ty. Sło­wa abpa Abla zde­cy­do­wa­nie róż­nią się od nar­ra­cji kon­tro­wer­syj­ne­go listu gra­tu­la­cyj­ne­go z 1 lute­go br. Z oka­zji 14. rocz­ni­cy patriar­szej intro­ni­za­cji Cyry­la, w któ­rym metro­po­li­ta Sawa pisał o „lśnią­cym odro­dze­niu” rosyj­skiej Cer­kwi pod rzą­da­mi obec­ne­go zwierzch­ni­ka, któ­ry bez­kry­tycz­nie wspie­ra i uza­sad­nia rosyj­ską inwa­zję na Ukra­inę.

Przy­po­mnij­my, że 4 lute­go br. Metro­po­li­ta Sawa wyra­ził żal i skru­chę za for­mę życzeń, jakie skie­ro­wał do Cyry­la. Sło­wa zwierzch­ni­ka Pol­skie­go Auto­ke­fa­licz­ne­go Kościo­ła Pra­wo­sław­ne­go zosta­ły przy­ję­te z kon­ster­na­cją przez wie­lu wier­nych i kler PAKP, przed­sta­wi­cie­li świa­ta poli­ty­ki (w tym amba­sa­do­ra Ukra­iny w Pol­sce) oraz świec­kie i kościel­ne media.

Szcze­gól­ną uwa­gę nale­ży zwró­cić na pre­sję świec­kich pra­wo­sław­nych, któ­rzy w mediach i pry­wat­nie gło­śno mówi­li o swo­im nie­za­do­wo­le­niu z zaist­nia­łej sytu­acji, w tym teo­lo­dzy pra­wo­sław­ni Michał Klin­ger w liście otwar­tym na łamach KAI oraz Patryk Pana­siuk w wywia­dzie dla TV Repu­bli­ka.


» Bez­po­śred­ni link do całe­go wywia­du abpa Abla dla por­ta­lu wpolityce.pl

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.