Kościoły wschodnie

Metropolita Sawa gratuluje patriarsze moskiewskiemu duchowego odrodzenia


W okre­sie Waszej Patriar­szej służ­by Rosyj­ska Cer­kiew Pra­wo­sław­na, dzię­ki tru­dom Waszej Świą­to­bli­wo­ści, lśni­ła ducho­wym odro­dze­niem i słu­ży przy­kła­dem dla innych – napi­sał w liście gra­tu­la­cyj­nym do rosyj­skie­go patriar­chy Cyry­la metro­po­li­ta Sawa, zwierzch­nik Pol­skie­go Auto­ke­fa­licz­ne­go Kościo­ła Pra­wo­sław­ne­go, nawią­zu­jąc rów­nież do sytu­acji cer­kiew­nej w Ukra­inie.List został dziś opu­bli­ko­wa­ny na por­ta­lu Patriar­cha­tu Moskiew­skie­go.

Gra­tu­la­cje na ręce patriar­chy Cyry­la, świę­tu­ją­ce­go 14. rocz­ni­cę intro­ni­za­cji, oprócz pre­zy­den­tów Puti­na i Łuka­szen­ki, wysłał tak­że patriar­cha Pro­fi­riusz z Serb­skiej Cer­kwi Pra­wo­sław­nej oraz pra­wo­sław­ny metro­po­li­ta War­sza­wy i całej Pol­ski Sawa (Hry­cu­niak).

Prze­sy­ła­jąc „naj­ser­decz­niej­sze i bra­ter­skie pozdro­wie­nia” zwierzch­nik Pol­skie­go Auto­ke­fa­licz­ne­go Kościo­ła Pra­wo­sław­ne­go odniósł się tak­że do sytu­acji kościel­nej w Ukra­inie, stwier­dza­jąc, że „wro­go­wi wia­ry nie podo­ba się sta­bil­ność Cer­kwi i sta­ra się ją znisz­czyć. Naocz­nie świad­czy o tym to, co sta­ło się w Ukra­inie.”

Dalej, w liście gra­tu­la­cyj­nym metro­po­li­ta zazna­cza, że jed­nak “siła Boża jest wiel­ka i nie­zwy­cię­żo­na”, wyra­ża­jąc wia­rę, że „zło, nisz­czą­ce boski cer­kiew­ny orga­nizm, zosta­nie znisz­czo­ne przez zwy­cięz­cę śmier­ci i pie­kła”, a więc Chry­stu­sa.

Koń­cząc pozdro­wie­nia, metro­po­li­ta Sawa życzył Cyry­lo­wi” obfi­tej pomo­cy Bożej, wspie­raj­cej w nie­sie­niu tru­dów posłu­gi zwierzch­ni­ka Cer­kwi”.

Pozdra­wia­jąc Waszą Świą­to­bli­wość z oka­zji rocz­ni­cy Patriar­szej Służ­by, życzę obfi­tej pomo­cy Bożej wspie­ra­ją­cej w nie­sie­niu tru­dów posłu­gi zwierzch­ni­ka Cer­kwi, a tak­że zdro­wia i wszel­kie­go dobra.


Komen­tarz redak­cyj­ny

Cyryl i jego Rosyj­ska Cer­kiew Pra­wo­sław­na od począt­ku inwa­zji na Ukra­inie wspie­ra­ła mor­der­czą maszy­nę zagła­dy Wła­di­mi­ra Puti­na. Roz­bo­je, gwał­ty, tor­tu­ry, mor­der­stwa i nie­ustan­ne ostrze­li­wa­nie Ukra­iny to dla Cyry­la i jego orga­ni­za­cji prze­jaw wal­ki z deka­den­cją Zacho­du i ele­ment meta­fi­zycz­nych zma­gań. Cyryl jest w tym kon­tek­ście nie tyle bez­wied­nym wyko­naw­cą woli Puti­na, ale i gor­li­wym pomoc­ni­kiem, bisku­pem fron­tu ide­olo­gicz­ne­go, któ­ry teo­lo­gicz­nie uspra­wie­dli­wia inwa­zję na Ukra­inę.

W kon­tek­ście tych wyda­rzeń życze­nia zwierzch­ni­ka pol­skiej Cer­kwi nie tyl­ko zdu­mie­wa­ją, ale i prze­ra­ża­ją swo­ją ser­decz­no­ścią i uzna­niem dla dzia­łań Cyry­la – tak jak Puti­now­ska Rosja wysy­ła irań­skie dro­ny na ukra­iń­skie mia­sta i wsie, tak Cer­kiew pod rzą­da­mi Cyry­la bom­bar­du­je i infe­ku­je pra­wo­sław­ny i cały chrze­ści­jań­ski świat faszy­stow­ską ide­olo­gią i krem­low­ską pro­pa­gan­dą. Cał­kiem nie­daw­no ten­że Cyryl, oprócz tra­dy­cyj­nych tyrad pro­wo­jen­nych, chwa­lił Puti­na, że w Rosji nigdy tak dobrze nie było i gro­ził koń­cem świa­ta.

W tę nar­ra­cję wpi­su­ją się sło­wa o “lśnią­cym ducho­wym odro­dze­niu” oraz odnie­sie­nie do napię­tej sytu­acji cer­kiew­nej w Ukra­inie.

War­to wspo­mnieć, że nie kto inny jak Putin i pro­pa­gan­da krem­low­ska wymie­nia­ła sytu­ację kościel­ną w Ukra­inie jako jeden z powo­dów inwa­zji.

To nie są zwy­kłe, oko­licz­no­ścio­we życze­nia, a pora­ża­ją­ce świa­dec­two jakie­goś zagu­bie­nia, roz­kro­ku, a może i kro­ku (w któ­rą stro­nę?), doko­ny­wa­ne­go w imie­niu (?) PAKP przez jej zwierzch­ni­ka.

Pozo­sta­je pyta­nie, czy 14. rocz­ni­ca obję­cia ste­rów nad Cer­kwią nie była­by dosko­na­łą oka­zją do zaape­lo­wa­nia o zaprze­sta­nie mor­dów, zaan­ga­żo­wa­niem się na rzecz poko­ju, a nie pośred­nim wspar­ciem dla dzia­łań czło­wie­ka, któ­ry woj­nę uspra­wie­dli­wia i popie­ra.


AKTUALIZACJA 4.02.2023 » Metro­po­li­ta Sawa pro­si o prze­ba­cze­nie »


» Ekumenizm.pl: Syn­drom oblę­żo­nej Cer­kwi

» Ekumenizm.pl: Cer­kiew­ny dronGale­ria
Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.