Kościoły wschodnie

Fiasko rozmów nt. zjednoczenia dwóch Cerkwi prawosławnych


Spór o syno­dal­ne pary­te­ty i wza­jem­ne oskar­że­nia o nie­uczci­wość zakoń­czy­ły roz­mo­wy na temat połą­cze­nia Ukra­iń­skiej Cer­kwi Pra­wo­sław­nej Kijow­skie­go Patriar­cha­tu z Ukra­iń­skim Auto­ke­fa­licz­nym Kościo­łem Pra­wo­sław­nym (UAKP). 


Była to już pią­ta odsło­na pra­wo­sław­no-pra­wo­sław­ne­go dia­lo­gu w tym roku.

Hie­rar­cho­wie oby­dwu Kościo­łów pra­wo­sław­nych na Ukra­inie uzna­wa­nych przez świa­to­we pra­wo­sła­wie za nie­ka­no­nicz­ne, pró­bo­wa­li dojść do poro­zu­mie­nia w kwe­stii stwo­rze­nia jed­ne­go orga­ni­zmu kościel­ne­go. Zjed­no­cze­nie oby­dwu, kon­ku­ren­cyj­nych wobec Ukra­iń­skiej Cer­kwi Pra­wo­sław­nej Patriar­cha­tu Moskiew­skie­go Kościo­łów było­by kro­kiem milo­wym na dro­dze do zjed­no­cze­nia pra­wo­sła­wia na Ukra­inie, jed­nak mimo iż poro­zu­mie­nie wyda­wa­ło się w zasię­gu ręki, róż­ni­ce zdań zwy­cię­ży­ły.

14 wrze­śnia w kijow­skim sobo­rze Mądro­ści Bożej miał odbyć się sobór zjed­no­cze­nio­wy, ale spór mię­dzy Patriar­cha­tem Kijow­skim a Ukra­iń­skim Auto­ke­fa­licz­nym Kościo­łem Pra­wo­sław­nym unie­moż­li­wia zawar­cie poro­zu­mie­nia. Jed­nym z powo­dów zerwa­nia roz­mów był postu­lat UAKP, aby w przy­szłym syno­dzie przed­sta­wi­cie­le oby­dwu Cer­kwi mie­li dokład­nie taką samą licz­bę repre­zen­tan­tów, co spo­tka­ło się ze sprze­ci­wem Patriar­cha­tu Kijow­skie­go. O ile UAKP posia­da 1229 para­fii (głów­nie na zachod­niej Ukra­inie), o tyle Patriar­chat Kijow­ski aż 4877.

Repre­zen­tan­ci oby­dwu Kościo­łów mie­li rów­nież odmien­ne sta­no­wi­ska w spra­wie prze­wod­ni­cze­nia syno­do­wi (UAKP postu­lo­wa­ła, aby był to przed­sta­wi­ciel Patriar­cha­tu Eku­me­nicz­ne­go Kon­stan­ty­no­po­la), a tak­że wybo­ru nowe­go zwierzch­ni­ka Kościo­ła, a nawet nazwy zjed­no­czo­nej Cer­kwi.

Swo­jej rado­ści z fia­ska roz­mów mię­dzy oby­dwo­ma Kościo­ła­mi nie ukry­wał Ukra­iń­ski Kościół Pra­wo­sław­ny Patriar­cha­tu Moskiew­skie­go, dekla­ru­jąc chęć dia­lo­gu na pod­sta­wie pra­wo­sław­nych kano­nów. Nie­któ­rzy hie­rar­cho­wie Patriar­cha­tu Kijow­skie­go nie kry­li roz­go­ry­cze­nia i zasu­ge­ro­wa­li, że zwrot akcji to wynik dzia­łań Moskwy. Nie bra­ko­wa­ło rów­nież oskar­żeń o prze­kup­stwo. UAKP nie pozo­sta­wał dłuż­ny i oskar­żył Patriar­chat Kijow­ski, że nie jest zain­te­re­so­wa­ny jed­no­ścią, a budo­wa­niem wła­snej pozy­cji kosz­tem innych. Moskwa skry­ty­ko­wa­ła rów­nież rząd ukra­iń­ski za wywie­ra­nie naci­sków na UAKP, aby ta zjed­no­czy­ła się z Patriar­cha­tem Kijow­skim.

» Ekumenizm.pl: Wdo­wiec i ojciec — nowy zwierzch­nik ukra­iń­skiej Cer­kwi

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.