Kościoły wschodnie

Metropolita Sawa prosi o przebaczenie


Pra­wo­sław­ny metro­po­li­ta War­sza­wy i całej Pol­ski Sawa (Hry­cu­niak) wysto­so­wał list do wier­nych Pol­skie­go Auto­ke­fa­licz­ne­go Kościo­ła Pra­wo­sław­ne­go, w któ­rym wyja­śnia oko­licz­no­ści listu do patriar­chy Cyry­la, przy­zna­je się do błę­du i prze­pra­sza. — W duchu zbli­ża­ją­cej się w naszym Koście­le, Nie­dzie­li Wyba­cze­nia Win zwra­cam się do Was Bra­cia i Sio­stry w Chry­stu­sie, a tak­że do wszyst­kich Roda­ków: wybacz­cie mnie, grzesz­ne­mu — pisze metro­po­li­ta.Przy­po­mnij­my: po publi­ka­cji ekumenizm.pl i roz­po­wszech­nie­niu jej przez inne media ogól­no­pol­skie (świec­kie i kościel­ne) pod­nio­sły się gło­sy pro­te­stu prze­ciw­ko wykra­cza­ją­cym poza pro­to­ko­lar­ną uprzej­mość sło­wa zwierzch­ni­ka pol­skie­go pra­wo­sła­wia do patriar­chy Cyry­la aktyw­nie wspie­ra­ją­ce­go inwa­zję Rosji prze­ciw­ko Ukra­inie.

Ogrom­ne nie­za­do­wo­le­nie i zaże­no­wa­nie sło­wa­mi metro­po­li­ty Sawy, chwa­lą­ce­go lśnią­ce odro­dze­nie Rosyj­skiej Cer­kwi Pra­wo­sław­nej pod rzą­da­mi Cyry­la, wyra­ża­li rów­nież wier­ni i kapła­ni Cer­kwi – zarów­no w mediach spo­łecz­no­ścio­wych, jak i przede wszyst­kim w roz­mo­wach pry­wat­nych, oba­wia­jąc się kon­se­kwen­cji.

W liście opu­bli­ko­wa­nym po kil­ku dniach od gra­tu­la­cji do Cyry­la, metro­po­li­ta Sawa wyja­śnia, że była to “zwy­cza­jo­wa, oso­bi­sta depe­sza”, jaki­mi pozdra­wia­ją się wza­jem­nie zwierzch­ni­cy Kościo­łów lokal­nych. Metro­po­li­ta Sawa zapew­nia, że potę­piał i potę­pia „zbrod­ni­czą inwa­zję Fede­ra­cji Rosyj­skiej na nie­pod­le­głą Ukra­inę. Wyraz temu sta­no­wi­sku dałem jesz­cze w mar­cu 2022 roku kie­ru­jąc apel o jej zaprze­sta­nie zarów­no do Fede­ra­cji Rosyj­skiej, jak i oso­bi­ście do Jego Świą­to­bli­wo­ści Patriar­chy Cyry­la.”

Dodał, że wie­lo­krot­nie miał wyra­żać zdu­mie­nie i zaże­no­wa­nie wypo­wia­da­ny­mi przez Cyry­la sło­wa­mi.

Pra­wo­sław­ny hie­rar­cha zazna­czył rów­nież, że zarów­no on, jak i Sobór Bisku­pów PAKP „jed­no­znacz­nie opo­wia­da­ją się za potrze­bą unie­za­leż­nie­nia się Cer­kwi Pra­wo­sław­nej w Ukra­inie” i przy­po­mniał o pomo­cy udzie­la­nej przez Cer­kiew Ukra­iń­com.

Na koniec listu metro­po­li­ta Sawa zamie­ścił oso­bi­ste wyzna­nie, przy­zna­nie się do błę­du i prze­pro­si­ny, któ­re cytu­je­my in exten­so:

Całe swo­je życie poświę­ci­łem służ­bie Bogu, Pol­skie­mu Auto­ke­fa­licz­ne­mu Kościo­ło­wi Pra­wo­sław­ne­mu, naszej  Ojczyź­nie Rzecz­po­spo­li­tej Pol­skiej, patrio­tycz­nej edu­ka­cji mło­dych poko­leń, orga­ni­za­cji pra­wo­sław­ne­go dusz­pa­ster­stwa woj­sko­we­go, a tak­że pomo­cy potrze­bu­ją­cym. Jed­no­znacz­nie stwier­dzam, że moja depe­sza zosta­ła wysła­na jedy­nie, by speł­nić wymo­gi przy­ję­te pro­to­ko­łem, bez uwzględ­nie­nia trud­nej sytu­acji geo­po­li­tycz­nej. Per­spek­ty­wa ostat­nich dni oraz doko­na­na przez wie­lu inter­pre­ta­cja moich zamia­rów i słów w spo­sób sprzecz­ny z moimi inten­cja­mi poka­zu­je, iż pomy­li­łem się, a sytu­acja wyma­ga­ła więk­szej ostroż­no­ści. Dla­te­go wyra­żam swój żal, że wywo­ła­łem tak duże zamie­sza­nie medial­ne, nara­ża­ją­ce wspól­no­tę Pol­skie­go Auto­ke­fa­licz­ne­go Kościo­ła Pra­wo­sław­ne­go na – nie­za­słu­żo­ny przez Nią –  ból.

W duchu zbli­ża­ją­cej się w naszym Koście­le, Nie­dzie­li Wyba­cze­nia Win zwra­cam się do Was Bra­cia i Sio­stry w Chry­stu­sie, a tak­że do wszyst­kich Roda­ków: wybacz­cie mnie, grzesz­ne­mu.

Z Bożej łaski pokor­ny,

+ Sawa

Metro­po­li­ta War­szaw­ski i całej Pol­ski


» Peł­ny tekst oświad­cze­nia metro­po­li­ty Sawy


Komen­tarz redak­cyj­ny

Pre­sja ma sens.

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.