Ekumenizm na świecie

Kanonizacja wywołuje ekumeniczne napięcie


Bra­ku­je nam słów i jeste­śmy zasmu­ce­ni – tak metro­po­li­ta zagrzeb­ski, kard. Josip Boza­nic wraz z chor­wac­kim epi­sko­pa­tem rzym­sko­ka­to­lic­kim, sko­men­to­wał nie­daw­ną decy­zję Świę­te­go Sobo­ru Bisku­pów Serb­skiej Cer­kwi Pra­wo­sław­nej o kano­ni­za­cji sied­mior­ga dzie­ci z miej­sco­wo­ści Jastre­bar­sko i Sisak, któ­re mia­ły być mal­tre­to­wa­ne w kato­lic­kim sie­ro­ciń­cu i tam też zmar­ły.Serb­ska Cer­kiew Pra­wo­sław­na uzna­ła dzie­ci z kato­lic­kich ośrod­ków za męczen­ni­ków. Cho­dzi o serb­skie dzie­ci, któ­re w cza­sach Nie­pod­le­głe­go Pań­stwa Chor­wac­kie­go, mario­net­ko­we­go pań­stwa faszy­stow­skie­go współ­pra­cu­ją­ce­go z Mus­so­li­nim i Hitle­rem, prze­by­wa­ły w dwóch ośrod­kach pro­wa­dzo­nych przez Kościół rzym­sko­ka­to­lic­ki. Cer­kiew prze­ko­nu­je, że nad dzieć­mi się znę­ca­no i pod­da­wa­no je przy­mu­so­wej kato­li­cy­za­cji. W pro­ce­der mia­ły być zaan­ga­żo­wa­ne kato­lic­kie zakon­ni­ce.

Zupeł­nie ina­czej spra­wę widzi Kościół rzym­sko­ka­to­lic­ki w Chor­wa­cji, zarzu­ca­jąc serb­skiej Cer­kwi roz­po­wszech­nia­nie nie­praw­dy i sto­so­wa­nie mani­pu­la­cji. Chor­wac­cy hie­rar­cho­wie rzym­sko­ka­to­lic­cy wysto­so­wa­li notę pro­te­sta­cyj­ną do serb­skie­go patriar­chy Por­fi­riu­sza, w któ­rej wska­za­li na nie­do­kład­no­ści z zgro­ma­dzo­nej doku­men­ta­cji i nie­skon­fron­to­wa­nie jej z inny­mi źró­dła­mi. – Bra­ku­je nam słów i jeste­śmy zasmu­ce­ni, ponie­waż mamy wra­że­nie, że Świę­ty Synod Bisku­pów Serb­skie­go Kościo­ła Pra­wo­sław­ne­go zaak­cep­to­wał naj­wy­raź­niej w tej spra­wie reto­ry­kę i komu­ni­stycz­ną pro­pa­gan­dę peł­ną nie­prawd i mani­pu­la­cji – napi­sa­li bisku­pi.

Jed­no­cze­śnie duchow­ni ostrze­gli przed nega­tyw­ny­mi skut­ka­mi podob­nych kano­ni­za­cji na rela­cje mię­dzy chor­wac­ki­mi kato­li­ka­mi a serb­ski­mi pra­wo­sław­ny­mi.

Spór wokół kano­ni­za­cji może wyda­wać się zaska­ku­ją­cy, szcze­gól­nie po dwóch wyda­rze­niach. W 2016 roku papież Fran­ci­szek zablo­ko­wał kano­ni­za­cję beaty­fi­ko­wa­ne­go przez Jana Paw­ła II pry­ma­sa Chor­wa­cji abpa Aloj­za Ste­pi­na­ca, któ­re­go oskar­ża się o współ­pra­cę z faszy­stow­ski­mi usta­sza­mi.

Co wię­cej, w 2019 roku – o czym obszer­nie pisa­li­śmy na łamach ekumenizm.pl – doszło do pod­pi­sa­nia wspól­nej dekla­ra­cji pojed­na­nia mię­dzy chor­wac­ki­mi bisku­pa­mi rzym­sko­ka­to­lic­ki­mi a serb­ski­mi hie­rar­cha­mi pra­wo­sław­ny­mi.

Zmia­na na tro­nie patriar­szym w Bel­gra­dzie w 2021 r. zapo­wia­da­ła jesz­cze więk­sze ocie­ple­nie mię­dzy domi­nu­ją­cy­mi Kościo­ła­mi daw­nej Jugo­sła­wii, gdyż w porów­na­niu do innych bisku­pów pra­wo­sław­nych, patriar­cha Por­fi­riusz ucho­dzi za hie­rar­chę otwar­te­go eku­me­nicz­nie.

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.