Ekumenizm na świecie

Kardynał przeprosił starokatolików


Toczą­ca się w nie­miec­kim Koście­le rzym­sko­ka­to­lic­kim deba­ta o tzw. Dro­dze Syno­dal­nej przy­bra­ła eku­me­nicz­ny cha­rak­ter, dopro­wa­dza­jąc do eku­me­nicz­ne­go spię­cia w Austrii.


Trwa­ją­cy od wie­lu lat pro­ces dia­lo­gu w Koście­le rzym­sko­ka­to­lic­kim w Niem­czech, nazy­wa­ny Dro­gą Syno­dal­ną (Syno­da­ler Weg) co jakiś czas wywo­łu­je kon­tro­wer­sje w nie­miec­kim kato­li­cy­zmie i poza nim. Obra­du­ją­ca ostat­nio w Augs­bur­gu Kon­fe­ren­cja Bisku­pów Nie­miec­kich dosta­ła z Waty­ka­nu wyraź­ne żąda­nie, aby zdjąć z porząd­ku obrad gło­so­wa­nie nad powo­ła­niem Syno­dal­nej Komi­sji, któ­ra mia­ła­by zająć się refor­ma­tor­ski­mi postu­la­ta­mi Dro­gi Syno­dal­nej. Zde­cy­do­wa­na więk­szość nie­miec­kie­go epi­sko­pa­tu pod naci­skiem wier­nych chcia­ła – wbrew nega­tyw­nym sygna­łom z Rzy­mu – pro­ce­do­wać nad wnio­skiem, jed­nak Rzym wspie­ra­ny przez kil­ku kon­ser­wa­tyw­nych hie­rar­chów z połu­dnia Nie­miec wymu­sił inną decy­zję.

Od lat jed­nym z powra­ca­ją­cych tema­tów w kon­tek­ście nie­miec­kie­go kato­li­cy­zmu jest pyta­nie, czy tam­tej­sze­mu Kościo­ło­wi gro­zi schi­zma porów­ny­wal­na z XVI-wiecz­ną Refor­ma­cją, czy owa schi­zma już w rze­czy­wi­sto­ści nastą­pi­ła. O sytu­acji w nie­miec­kim kato­li­cy­zmie chęt­nie i obszer­nie wypo­wia­dał się nie tyl­ko prze­wod­ni­czą­cy Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski abp Sta­ni­sław Gądec­ki, dopro­wa­dza­jąc do ostrej wymia­ny zdań z prze­wod­ni­czą­cym nie­miec­kie­go epi­sko­pa­tu bp. Geo­r­giem Bät­zin­giem, lecz tak­że jego austriac­ki kole­ga metro­po­li­ta wie­deń­ski kar­dy­nał Chri­stoph Schön­born.

Spię­cie po wywia­dzie

W gło­śnym wywia­dzie dla mię­dzy­na­ro­do­we­go cza­so­pi­sma kato­lic­kie­go Com­mu­nio, austriac­ki hie­rar­cha stwier­dził mię­dzy inny­mi, że Waty­kan wyka­zu­je bar­dzo dużo cier­pli­wo­ści wobec nie­miec­kie­go Kościo­ła i ostrzegł przed moż­li­wo­ścią schi­zmy. Zaape­lo­wał o kon­ty­nu­owa­nie dia­lo­gu z Rzy­mem. Pod­czas roz­mo­wy kar­dy­na­ła zapy­ta­no go rów­nież, jak odno­si się do wypo­wie­dzi ewan­ge­lic­kie­go teo­lo­ga Ulri­cha Kört­ne­ra, któ­ry był eku­me­nicz­nym obser­wa­to­rem rzym­skie­go syno­du bisku­pów (2022). Kört­ner, jeden z naj­bar­dziej zna­nych współ­cze­snych teo­lo­gów lute­rań­skich obsza­ru nie­miec­ko­ję­zycz­ne­go, stwier­dził, że o ile poja­wia­ją­ce się w prze­strze­ni kato­li­cy­zmu stwier­dze­nia o tzw. pro­te­stan­ty­za­cji kato­li­cy­zmu są powierz­chow­ne, o tyle reali­za­cja postu­la­tów Dro­gi Syno­dal­nej może dopro­wa­dzić do powsta­nia w Niem­czech ‘Kościo­ła Sta­ro­ka­to­lic­kie­go 2.0’. Kar­dy­nał Schön­born, odno­sząc się do dru­giej czę­ści wypo­wie­dzi ewan­ge­lic­kie­go teo­lo­ga, dodał, że w zupeł­no­ści się z nią zga­dza, uzu­peł­nia­jąc: „Nie życzę Kościo­ło­wi kato­lic­kie­mu w Niem­czech losu Kościo­ła sta­ro­ka­to­lic­kie­go.’

Wypo­wiedź metro­po­li­ty ura­zi­ła austriac­kich sta­ro­ka­to­li­ków. W odpo­wie­dzi biskup­ka Kościo­ła Sta­ro­ka­to­lic­kie­go Austrii Maria Kubin, któ­ra jest pierw­szą kobie­tą kon­se­kro­wa­ną na biskup­kę w austriac­kim Koście­le sta­ro­ka­to­lic­kim, wraz z prze­wod­ni­czą­cym Rady Syno­dal­nej Her­ber­tem Psen­ne­rem wysto­so­wa­li list otwar­ty do kar­dy­na­ła, wyra­ża­jąc zdu­mie­nie jego sło­wa­mi: „Emi­nen­cjo, naj­czci­god­niej­szy Księ­że Arcy­bi­sku­pie (…) jaki kon­kret­nie los ma Emi­nen­cja na myśli? W imię dobrej współ­pra­cy pro­si­my Emi­nen­cję o pil­ne wyja­śnie­nie i mamy nadzie­je na szyb­kie sta­no­wi­sko. Dzię­ku­je­my bar­dzo.”

Pur­pu­rat prze­pra­sza sta­ro­ka­to­li­ków

Na odpo­wiedź kar­dy­na­ła nie trze­ba było dłu­go cze­kać. Metro­po­li­ta Schön­born wydał oświad­cze­nie, w któ­rym prze­pro­sił sta­ro­ka­to­li­ków: „Chciał­bym pro­sić o wyba­cze­nie za nie­po­ro­zu­mie­nie, któ­re wywo­ła­łem przez nie­prze­my­śla­ny dobór słów” napi­sał kar­dy­nał w liście do bp Marii Kubin oraz prze­wod­ni­czą­ce­go Rady Syno­dal­nej. Hie­rar­cha zazna­czył, że inten­cją jego wypo­wie­dzi było jedy­nie pra­gnie­nie, aby nie doszło do schi­zmy w Koście­le rzym­sko­ka­to­lic­kim w Niem­czech. – Schi­zma jest zawsze raną. Nie chcia­łem tymi sło­wa­mi wyra­zić ani depre­cjo­no­wać ani też kry­ty­ko­wać Kościo­ła Sta­ro­ka­to­lic­kie­go i żału­ję, że w ten spo­sób mogłem być zro­zu­mia­ny.”

Wymia­na zdań odbi­ła się sze­ro­kim echem zarów­no w Koście­le sta­ro­ka­to­lic­kim w Austrii, jak i w Niem­czech. W ostat­nich latach kil­ku zna­nych duchow­nych rzym­sko­ka­to­lic­kich w Niem­czech prze­szło do Kościo­ła sta­ro­ka­to­lic­kie­go, jed­nak­że nawet jeśli Kościół sta­ro­ka­to­lic­ki w Niem­czech odno­to­wać wzrost kon­wer­sji to jed­nak trud­no mówić o maso­wych kon­wer­sjach. Zasad­ni­czo wszyst­kie postu­la­ty for­mu­ło­wa­ne przez zwo­len­ni­ków dro­gi syno­dal­nej w Niem­czech urze­czy­wist­nio­ne są już w Koście­le sta­ro­ka­to­lic­kim, w tym brak obli­ga­to­ryj­ne­go celi­ba­tu, kapłań­stwo kobiet czy inklu­zyj­na ety­ka sek­su­al­na.


» Ekumenizm.pl: Łączyć i zapra­szać ludzi — roz­mo­wa z bp Marią Kubin

» Ekumenizm.pl: Kon­se­kra­cja bp Marii Kubin


Gale­ria
Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.