Ekumenizm w Polsce

Konferencja PFCh: Jeden Duch, różne dary, wspólne dobro


20 paź­dzier­ni­ka (czwar­tek) 2016 r. odbę­dzie się Kon­fe­ren­cja Nauko­wa „Jeden Duch, róż­ne dary, wspól­ne dobro” orga­ni­zo­wa­na przez nowo powsta­łe Pol­skie Forum Chrze­ści­jań­skie. Kon­fe­ren­cja odbę­dzie się w Wyż­szej Szko­le Teo­lo­gicz­no-Spo­łecz­nej w War­sza­wie.


Celem kon­fe­ren­cji jest pod­da­nie reflek­sji teo­lo­gicz­nej pneu­ma­to­lo­gicz­ne­go aspek­tu jed­no­ści chrze­ści­jań­skiej.

Patro­nat nauko­wy spra­wu­je m.in. Pol­ska Aka­de­mia Nauk, Chrze­ści­jań­ska Aka­de­mia Teo­lo­gicz­na, Uni­wer­sy­tet Kar­dy­na­ła Ste­fa­na Wyszyń­skie­go, Wyż­sze Bap­ty­stycz­ne Semi­na­rium Teo­lo­gicz­ne w War­sza­wie oraz Wyż­sza Szko­ła Teo­lo­gicz­no-Spo­łecz­na w War­sza­wie.

Jed­nym z patro­nów medial­nych jest por­tal ekumenizm.pl.

Kon­fe­ren­cja odby­wać się będzie w godz. 09:30 — 16:30

Miej­sce: WSTS, ul. Wybor­na 20, War­sza­wa

Wstęp wol­ny!

» Wię­cej infor­ma­cji

» Ekumenizm.pl: Słu­chać, uczyć się i być razem — roz­mo­wa z ks. prof. Andrze­jem Perzyń­skim, pomy­sło­daw­cą Pol­skie­go Forum Chrze­ści­jań­skie­go

» Ekumenizm.pl: Dys­kry­mi­na­cja, prze­śla­do­wa­nie i męczeń­stwo — Glo­bal­ne Forum Chrze­ści­jań­skie w Tira­nie


Gale­ria
Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.